Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/515

V Bruseli 1. apríla 2009

Antitrustová politika: Komisárka Kroesová berie na vedomie rozhodnutie spoločnosti MasterCard znížiť mnohostranné výmenné poplatky a zrušiť nedávne zvýšenie systémových poplatkov

Európska komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová uviedla, že na základe informácií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, nevidí dôvod začať konanie proti spoločnosti MasterCard pre nedodržiavanie rozhodnutia Komisie z roku 2007, podľa ktorého boli cezhraničné mnohostranné výmenné poplatky (MIF) spoločnosti MasterCard v rozpore s pravidlami Zmluvy o ES týkajúcimi sa obmedzujúcich obchodných postupov (pozri IP/07/1959MEMO/07/590). V nadväznosti na rozhodnutie z roku 2007 spoločnosť MasterCard dňa 12. júna 2008 dočasne zrušila svoje cezhraničné mnohostranné výmenné poplatky (pozri MEMO/08/397), avšak od októbra 2008 zvýšila svoje systémové poplatky. Spoločnosť MasterCard sa teraz rozhodla použiť na svoje mnohostranné výmenné poplatky za cezhraničné transakcie novú metodiku, ktorá bude viesť k značnému zníženiu váženej priemernej úrovne poplatkov MIF v porovnaní s úrovňou, ktorá porušovala antitrustové pravidlá EÚ. Podľa novej metodiky sa maximálny vážený priemerný poplatok MIF za transakciu zníži na 0,30 % v prípade súkromných kreditných a 0,20 % v prípade súkromných debetných kariet. Spoločnosť MasterCard okrem toho súhlasila, že s účinnosťou od júla 2009 odvolá zvýšenia svojich systémových poplatkov, ktoré zaviedla v októbri 2008. Spoločnosť MasterCard tiež súhlasila, že od júla 2009 zmení svoje systémové pravidlá, aby sa zvýšila transparentnosť a hospodárska súťaž na trhu platobných kariet. Zavádzanie týchto zmien sa bude v nasledujúcich mesiacoch pozorne sledovať.

Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová uviedla: „Som presvedčená, že tieto záväzky nielen zvýšia efektívnosť a transparentnosť systému platobných kariet spoločnosti MasterCard, ale zároveň prinesú primeraný podiel na výhodách spotrebiteľom a maloobchodníkom. Nová metodika výpočtu poplatkov MIF bude znamenať sprehľadnenie pre banky a maloobchodníkov a bude tiež viesť k značnému zníženiu v porovnaní s predchádzajúcimi poplatkami MIF spoločnosti MasterCard. Plnenie týchto záväzkov budeme v nasledujúcich mesiacoch pozorne sledovať."

Komisia v decembri 2007 rozhodla (pozri IP/07/1959 a MEMO/07/590), že mnohostranné výmenné poplatky za cezhraničné transakcie s použitím debetných a súkromných kreditných kariet s logom MasterCard a Maestro v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ktoré zaviedla spoločnosť MasterCard, neboli v súlade s pravidlami Zmluvy o ES týkajúcimi sa obmedzujúcich obchodných postupov (článok 81).

Rozhodnutie však nevylučovalo možnosť, že poplatky MIF by mohli byť zlučiteľné s antitrustovými pravidlami ES, ak by mali pozitívny účinok na inováciu a efektivitu a umožňovali by prenesenie primeranej časti týchto výhod na spotrebiteľov. Rozhodnutím bola spoločnosti MasterCard poskytnutá lehota šiestich mesiacov (do 21. júna 2008) na to, aby svoje konanie uviedla do súladu s antitrustovými pravidlami, pričom bola stanovená možnosť uložiť penále za akékoľvek oneskorenie v plnení uvedeného rozhodnutia.

Dňa 12. júna 2008 (pozri MEMO/08/397) spoločnosť MasterCard dočasne zrušila svoje cezhraničné poplatky MIF, pričom pokračovala v diskusii o metodike stanovovania poplatkov MIF, ktorá by spotrebiteľom a maloobchodníkom priniesla primeraný podiel na výhodách.

Záväzky spoločnosti MasterCard

Spoločnosť MasterCard teraz prijala tri záväzky:

- Po prvé, spoločnosť MasterCard bude od júla 2009 vypočítavať cezhraničné poplatky MIF podľa metodiky, ktorá zaistí, že tieto poplatky zohľadnia transakčné výhody pre obchodníkov, ktorí prijímajú platobné karty namiesto hotovosti. Výpočet poplatku MIF na základe tejto metodiky bude viesť k značnému zníženiu maximálnej úrovne váženého priemerného poplatku MIF: 0,30 % na transakciu v prípade súkromných kreditných kariet a 0,20 % na transakciu v prípade súkromných debetných kariet. Pre porovnanie možno uviesť, že cezhraničné poplatky MIF sa v prípade kariet MasterCard v roku 2007 v závislosti od druhu karty pohybovali v rozmedzí od 0,80 % do 1,90 %. V prípade kariet Maestro sa cezhraničné poplatky MIF pohybovali v rozmedzí od viac než 0,40 % do viac než 0,75 %).

- Po druhé, spoločnosť MasterCard od júla 2009 zruší zvýšenie systémových poplatkov, ktoré oznámila v októbri 2008 (pozri nižšie).

- Po tretie, spoločnosť MasterCard prijme od júla 2009 určité opatrenia, ktoré zvýšia transparentnosť jej systému, čo spotrebiteľom a obchodníkom umožní robiť informovanejšie rozhodnutia o platobných prostriedkoch, ktoré používajú a prijímajú. Pravidlá spoločnosti MasterCard sa napríklad zmenia tak, že obchodníkom budú ponúknuté a účtované sadzby diferencované podľa druhu karty, ktorá je použitá, t. j. budú im ponúknuté tzv. „nezmiešané“ sadzby.

V októbri 2008 spoločnosť MasterCard prepracovala svoju štruktúru poplatkov, ktoré uhrádzajú tzv. prijímatelia (ide o poplatky, ktoré systém platobných kariet, v tomto prípade MasterCard, účtuje svojim členským bankám za účasť v systéme) na území štátov patriacich do Európskeho hospodárskeho priestoru, v rámci čoho zvýšila niektoré existujúce poplatky, zaviedla nový poplatok účtovaný prijímateľom a zrušila niektoré im poskytované úľavy. Všetky tieto poplatky však teraz budú zrušené.

Komisárka Kroesová s ohľadom na zmeny, ktoré má spoločnosť MasterCard vykonať vo svojich poplatkoch MIF, s ohľadom na súhlas spoločnosti so zrušením zvýšení systémových poplatkov a na základe informácií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, nemá v úmysle navrhnúť, aby Komisia začala konanie proti spoločnosti MasterCard pre nedodržiavanie rozhodnutia Komisie z roku 2007 alebo pre porušenie antitrustových pravidiel zvýšením systémových poplatkov alebo opätovným zavedením cezhraničného poplatku MIF.

Pokiaľ ide o správanie spoločnosti Visa na trhu platobných kariet, Komisia bude pokračovať vo svojom antitrustovom vyšetrovaní (pozri MEMO/08/170) a bude sledovať správanie sa ostatných subjektov na trhu, aby na tomto trhu zaistila účinnú hospodársku súťaž v prospech obchodníkov a spotrebiteľov.

Ďalšie informácie možno nájsť v MEMO/09/143.


Side Bar