Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/515

Bruksela, 1 kwietnia 2009 r.

Przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję: Komisarz Kroes przyjmuje do wiadomości decyzję MasterCard o zmniejszeniu wielostronnych prowizji interchange (MIF) od transakcji transgranicznych oraz o uchyleniu niedawnych podwyżek opłat za uczestnictwo w systemie

Członek Komisji Europejskiej ds. konkurencji, Neelie Kroes, poinformowała, że w oparciu o dostępne informacje nie widzi potrzeby, aby podnieść wobec MasterCard zarzuty o niezastosowanie się do decyzji podjętej przez Komisję w 2007 r., w której stwierdzono, że stosowane przez MasterCard wielostronne prowizje interchange (MIF) od transakcji transgranicznych stanowią naruszenie przepisów Traktatu WE dotyczących praktyk handlowych naruszających konkurencję (zob. IP/07/1959 oraz MEMO/07/590). W związku z decyzją podjętą w 2007 r. przedsiębiorstwo MasterCard w dniu 12 czerwca 2008 r. tymczasowo zniosło wielostronne prowizje interchange od transakcji transgranicznych (zob. MEMO/08/397), jednak w październiku 2008 r. wprowadziło podwyżkę opłat za uczestnictwo w systemie. Obecnie przedsiębiorstwo MasterCard podjęło decyzję o wprowadzeniu nowych metod kalkulacji wielostronnych prowizji interchange od transakcji transgranicznych. Dzięki temu średnia ważona wysokość wielostronnych prowizji interchange decydująco spadnie w porównaniu z tym, co zostało uznane za naruszenie przepisów UE dotyczących konkurencji. Zgodnie z nową metodą maksymalna średnia ważona wielostronna prowizja interchange od jednej transakcji ulegnie zmniejszeniu do 0,30% w przypadku konsumenckich kart kredytowych oraz do 0,20% w przypadku konsumenckich kart debetowych. Ponadto przedsiębiorstwo MasterCard zgodziło się cofnąć w lipcu 2009 r. podwyżkę opłat za uczestnictwo w systemie, która została wprowadzona w październiku 2008 r. Przedsiębiorstwo MasterCard zgodziło się również na to, aby w lipcu 2009 r. dokonać zmian w przepisach obowiązujących w jego systemie, dążąc do zwiększenia przejrzystości i konkurencji na rynku kart płatniczych. Wdrażanie tych zmian będzie w najbliższych miesiącach ściśle monitorowane.

Neelie Kroes, komisarz ds. konkurencji, oświadczyła: „Cieszę się, że podjęte zobowiązania nie tylko zwiększą efektywność i przejrzystość systemu płatności realizowanych za pomocą kart płatniczych MasterCard, ale również zapewnią równy podział korzyści między konsumentów i sprzedawców detalicznych. Nowe metody kalkulacji wielostronnych prowizji interchange doprowadzą do zwiększenia przejrzystości dla banków i sprzedawców detalicznych oraz spowodują znaczne zmniejszenie opłat w porównaniu z prowizjami stosowanymi dotychczas przez MasterCard. W nadchodzących miesiącach będziemy ściśle nadzorować wdrażanie tego systemu.”

W grudniu 2007 r. Komisja uznała (zob. IP/07/1959 oraz MEMO/07/590), że wielostronne prowizje interchange od transakcji transgranicznych przy użyciu kart debetowych i kredytowych marki MasterCard i Maestro na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) naruszają przepisy Traktatu WE dotyczące praktyk handlowych ograniczających konkurencję (art. 81). Niemniej jednak w wyniku tej decyzji nie wykluczono możliwości, że wielostronne prowizje interchange mogą być zgodne z wspólnotowymi przepisami dotyczącymi ochrony konkurencji, jeżeli miałyby pozytywne oddziaływanie na innowacje i efektywność, oraz jeżeli umożliwiłyby konsumentom odniesienie pewnych korzyści. W decyzji wyznaczono przedsiębiorstwu MasterCard termin sześciu miesięcy (tj. do dnia 21 czerwca 2008 r.) na dostosowanie swojego postępowania do przepisów dotyczących konkurencji, a za jakiekolwiek opóźnienia we wdrażaniu decyzji przewidziano możliwość nałożenia kar pieniężnych.

W dniu 12 czerwca 2008 r. (zob. MEMO/08/397) przedsiębiorstwo MasterCard tymczasowo zniosło stosowane przez nie wielostronne prowizje interchange od transakcji transgranicznych, prowadząc w dalszym ciągu rozmowy dotyczące metod kalkulacji wielostronnych prowizji interchange, które zarówno konsumentom, jak i sprzedawcom detalicznym umożliwiłyby odniesienie porównywalnych korzyści.

Zobowiązania podjęte przez MasterCard

MasterCard podjęło zobowiązania w trzech obszarach:

• Po pierwsze: w lipcu 2009 r. przedsiębiorstwo MasterCard rozpocznie naliczanie wielostronnych prowizji interchange od transakcji transgranicznych zgodnie z metodą, dzięki której zaistnieje pewność, iż prowizje są odzwierciedleniem korzyści, jakie handlowcy przyjmujący płatność za pośrednictwem karty zamiast płatności gotówką, odnoszą z tych transakcji. Kalkulacja wielostronnej prowizji interchange w oparciu o tę metodę spowoduje, że średni ważony poziom wielostronnej opłaty interchange ulegnie znacznemu obniżeniu: do 0,30 % w przypadku transakcji za pośrednictwem konsumenckiej karty kredytowej oraz do 0,20 % w przypadku transakcji za pośrednictwem konsumenckiej karty debetowej. Dla porównania, w 2007 r. wielostronne prowizje interchange stosowane przez przedsiębiorstwo MasterCard wahały się – w zależności od karty – od 0,80 % do 1,90 %. Wielostronne prowizje interchange od transakcji transgranicznych wynosiły od ponad 0,40 % do ponad 0,75 %.

• Po drugie: w lipcu 2009 r. przedsiębiorstwo MasterCard cofnie podwyżki opłat za uczestnictwo w systemie, które zostały wprowadzone w październiku 2008 r. (zob. poniżej).

• Po trzecie: w lipcu 2009 r. przedsiębiorstwo MasterCard wprowadzi określone środki, które zwiększą przejrzystość stosowanego obecnie systemu, ułatwiając konsumentom i handlowcom podejmowanie bardziej świadomego wyboru co do sposobu płatności, na jaki się decydują i jaki akceptują. Zasady stosowane przez MasterCard zostaną na przykład zmienione w taki sposób, że handlowcom zaoferuje się zróznicowane stawki, którymi będą obciązani w zależności od rodzaju użytej karty; oznacza to więc, że wprowadzone zostaną tzw. „stawki nieskonsolidowane”.

W październiku 2008 r. przedsiębiorstwo MasterCard wprowadziło zmiany do systemu naliczania należności, co obejmowało podniesienie obowiązujących na terenie EOG prowizji (pobieranych przez system kart płatniczych – w tym przypadku MasterCard – od banków członkowskich w ramach uczestnictwa w danym systemie), wprowadzenie nowych prowizji dla centrów autoryzacyjnych i uchylenie istniejących zwolnień z tych prowizji. Opłaty te zostaną teraz zniesione.

Biorąc pod uwagę zmiany jakie zostały dokonane przez przedsiębiorstwo MasterCard w systemie wielostronnych opłat interchange, zgodę MasterCard na cofnięcie podwyżki opłat za uczestnictwo w systemie, a także dostępne obecnie informacje dotyczące przedmiotowych rynków, komisarz Kroes nie zamierza przedstawić Komisji wniosku o podniesienie zarzutów wobec przedsiębiorstwa MasterCard o niezastosowanie się do decyzji Komisji z 2007 r. bądź za naruszenie przepisów dotyczących konkurencji poprzez podniesienie opłat za uczestnictwo w systemie oraz ponowne wprowadzenie wielostronnych prowizji interchange od transakcji transgranicznych.

Jeżeli chodzi o działalność przedsiębiorstwa Visa na rynku kart płatniczych, Komisja będzie kontynuować postępowanie wyjaśniające w zakresie praktyk ograniczających konkurencję (zob. MEMO/08/170) i nadal monitorować zachowanie innych podmiotów na rynku; dzięki temu zaistnieje pewność, że konkurencja na przedmiotowym rynku jest skuteczna i przynosi korzyści zarówno handlowcom, jak i konsumentom.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w MEMO/09/143.


Side Bar