Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/515

Brussel, 1 april 2009

Antitrust: Commissaris Kroes tevreden over besluit van MasterCard om multilaterale afwikkelingsvergoeding voor internationale transacties te verlagen en recente kostenverhoging terug te draaien

Europees Commissaris voor Concurrentiebeleid Neelie Kroes heeft bekendgemaakt dat zij, op basis van de informatie die nu beschikbaar is, geen reden ziet om MasterCard aan te klagen vanwege niet-naleving van een beschikking van de Commissie uit 2007 waarbij de multilaterale afwikkelingsvergoedingen voor internationale transacties van MasterCard in strijd waren verklaard met de EG-Verdragsregels inzake beperkende zakelijke praktijken (zie IP/07/1959 en MEMO/07/590). Naar aanleiding van de beschikking uit 2007 heeft MasterCard zijn multilaterale afwikkelingsvergoeding voor internationale transacties op 12 juni 2008 voorlopig teruggedraaid (zie MEMO/08/397), maar wel de kosten van zijn betaalkaartsysteem met ingang van oktober 2008 verhoogd. MasterCard heeft nu besloten een nieuwe methode te gaan toepassen op zijn multilaterale afwikkelingsvergoeding voor internationale transacties; dit zal resulteren in een aanzienlijke verlaging van het gemiddelde gewogen tarief van de multilaterale afwikkelingsvergoeding, vergeleken met het tarief dat eerder in strijd bleek met de antitrustregels van de EU. Volgens de nieuwe methode zal het gewogen gemiddelde maximumtarief van de multilaterale afwikkelingsvergoeding per transactie worden verlaagd tot 0,30% voor consumentencreditkaarten en 0,20% voor consumentendebetkaarten. Voorts is MasterCard bereid de in oktober 2008 van kracht geworden verhoging van de kosten van zijn betaalkaartsysteem met ingang van juli 2009 terug te draaien. Tot slot zal MasterCard de regels van zijn betaalkaartsysteem met ingang van juli 2009 aanpassen om de transparantie en concurrentie op de markt voor betaalkaarten te verbeteren. De tenuitvoerlegging van deze veranderingen zal de komende maanden op de voet worden gevolgd.

Neelie Kroes, Europees Commissaris voor Concurrentiebeleid: "Ik ben ervan overtuigd dat deze verbintenissen niet alleen de efficiëntie en transparantie van het betaalkaartsysteem van MasterCard zullen verbeteren, maar dat ook consument en kleinhandelaar een billijk aandeel in de voordelen daarvan zullen krijgen. De nieuwe methode voor de berekening van de multilaterale afwikkelingsvergoeding zal duidelijkheid scheppen voor banken en kleinhandelaars en tevens leiden tot een forse verlaging, vergeleken met de multilaterale afwikkelingsvergoeding die MasterCard eerder hanteerde. Wij zullen de tenuitvoerlegging hiervan de komende maanden op de voet volgen."

De Commissie oordeelde in december 2007 in haar beschikking (zie IP/07/1959 en MEMO/07/590) dat de door MasterCard vastgestelde multilaterale afwikkelingsvergoeding voor internationale transacties met debet- en consumentencreditkaarten van MasterCard en Maestro in de Europese Economische Ruimte (EER) niet in overeenstemming was met de EG-Verdragsregels inzake beperkende zakelijke praktijken (artikel 81). De beschikking sloot echter niet de mogelijkheid uit dat een multilaterale afwikkelingsvergoeding verenigbaar kan zijn met de EG-antitrustregels indien deze positieve effecten heeft op de innovatie en efficiëntie en een billijk aandeel van die voordelen doorgeeft aan de consument. MasterCard had volgens de beschikking zes maanden (tot en met 21 juni 2008) om zijn gedragingen aan te passen en te voldoen aan de antitrustregels, met de mogelijkheid om dwangsommen op te leggen voor vertragingen bij de tenuitvoerlegging van de beschikking.

Op 12 juni 2008 (zie MEMO/08/397) heeft MasterCard zijn multilaterale afwikkelingsvergoeding voor internationale transacties voorlopig ingetrokken; ook is MasterCard gesprekken blijven voeren over een methode om multilaterale afwikkelingsvergoedingen vast te stellen waarbij consument en kleinhandelaar een billijk aandeel in de voordelen daarvan hebben.

Verbintenissen van MasterCard

MasterCard is drie verbintenissen aangegaan:

- Ten eerste zal MasterCard, met ingang van juli 2009, de multilaterale afwikkelingsvergoeding voor internationale transacties volgens een methode berekenen die garandeert dat die vergoedingen voor de handelaar de voordelen weerspiegelen van het accepteren van betaalkaarten in tegenstelling tot contant geld. De berekening van de multilaterale afwikkelingsvergoeding op basis van deze methode zal resulteren in een aanzienlijke verlaging van het gemiddelde gewogen tarief van de multilaterale afwikkelingsvergoeding: 0,30% per transactie voor consumentencreditkaarten en 0,20% per transactie voor consumentendebetkaarten. Ter vergelijking, afhankelijk van de kaart, varieerden de multilaterale afwikkelingsvergoedingen van MasterCard in 2007 van 0,80% tot 1,90%. De multilaterale afwikkelingsvergoedingen van Maestro varieerden van ruim 0,40% tot ruim 0,75%.

- Ten tweede zal MasterCard, vanaf juli 2009, de in oktober 2008 aangekondigde verhoging van de kosten van zijn betaalkaartsysteem terugdraaien (zie hieronder).

- Ten derde zal MasterCard, met ingang van juli 2009, bepaalde maatregelen doorvoeren om de transparantie van zijn systeem te verbeteren; hierdoor kunnen consument en handelaar met meer kennis van zaken een keuze maken voor de wijze van betaling die zij gebruiken of accepteren. De regels van MasterCard worden bijvoorbeeld zo veranderd dat handelaars, afhankelijk van het type kaart dat wordt gebruikt, verschillende tarieven worden geboden of in rekening gebracht, zogeheten "unblended rates".

In oktober 2008 heeft MasterCard zijn tariefstructuur voor kaartuitgevers in de EER herzien: dit hield onder meer in dat bepaalde bestaande tarieven voor kaartuitgevers werden verhoogd (die worden door betaalkaartsystemen, in dit geval MasterCard, berekend aan banken voor deelname aan het systeem). Ook werd daarbij een nieuw door die kaartuitgevers te betalen tarief geïntroduceerd en werden bepaalde vrijstellingen van tarieven voor kaartuitgevers ingetrokken. Deze veranderingen worden nu weer teruggedraaid.

Gezien het feit dat MasterCard zijn multilaterale afwikkelingsvergoedingen gaat aanpassen, het bereid is de verhoging van bepaalde kosten terug te draaien en op basis van de informatie die nu over deze markten beschikbaar is, is Europees Commissaris voor Concurrentiebeleid Neelie Kroes niet van plan de Commissie voor te stellen MasterCard aan te klagen vanwege niet-naleving van de beschikking van de Commissie uit 2007, of vanwege inbreuken op de antitrustregels voor het verhogen van de kosten van zijn betaalkaartsysteem of het opnieuw invoeren van een multilaterale afwikkelingsvergoeding voor internationale transacties.

Met betrekking tot de gedragingen van Visa op de markt voor betaalkaarten zal de Commissie haar antitrustonderzoek voortzetten (zie MEMO/08/170); voorts zal zij de gedragingen van andere marktdeelnemers op de voet blijven volgen om ervoor te zorgen dat op deze markt sprake is van daadwerkelijke concurrentie ten voordele van handelaar en consument.

Voor meer informatie zie MEMO/09/143.


Side Bar