Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/515

Brüssel, 1. aprill 2009

Konkurentsimeetmed: volinik Kroes tervitab MasterCard’i otsust vähendada mitmepoolseid vahendustasusid ja tühistada süsteemitasude hiljutine tõus

Konkurentsivolinik Neelie Kroes märkis, et olemasoleva teabe põhjal ei näe ta mingit põhjust võtta MasterCard’i suhtes meetmeid selle eest, et kõnealune ettevõtja ei ole täitnud komisjoni 2007. aasta otsust, mille kohaselt MasterCard’i mitmepoolne vahendustasu ei ole kooskõlas EÜ asutamislepingu eeskirjadega konkurentsi piirava tegevuse kohta (vt IP/07/1959 ja MEMO/07/590). Pärast 2007. aasta otsust tühistas MasterCard 12. juunil 2008 ajutiselt piiriülese mitmepoolse vahendustasu (vt MEMO/08/397), kuid suurendas süsteemitasusid alates oktoobrist 2008. MasterCard on otsustanud piiriülestelt tehingutelt võetava mitmepoolse vahendustasu puhul kasutada uut metoodikat, mille rakendamisel mitmepoolse vahendustasu kaalutud keskmine väheneb märkimisväärselt võrreldes tasemega, mis leiti olevat vastuolus ELi konkurentsieeskirjadega. Uue metoodika kasutamisel väheneb maksimaalne kaalutud keskmine mitmepoolne vahendustasu tehingu kohta 0,30 %ni tarbijakrediitkaartide puhul ja 0,20 %ni tarbijadeebetkaartide puhul. Lisaks nõustus MasterCard alates juulist 2009 tühistama süsteemitasude suurendamise, mis kehtestati oktoobris 2008. MasterCard on samuti nõustunud alates juulist 2009 muutma süsteemieeskirju, et suurendada läbipaistvust ja konkurentsi maksekaartide turul. Lähikuudel jälgitakse nende muudatuste elluviimist hoolega.

Konkurentsivolinik Neelie Kroes märkis: „Ma olen rahul, sest lisaks MasterCard’i maksekaartide süsteemi tõhususe ja läbipaistvuse parandamisele saavad nende otsuste tulemusena ka tarbijad ja jaemüüjad saadavast kasust õiglasel määral osa. Mitmepoolse vahendustasu arvutamise metoodika tagab pankade ja jaemüüjate jaoks selguse ja vähendab märkimisväärselt MasterCard’i varasemat vahendustasu. Lähikuudel jälgime otsuste rakendamist hoolega.“

Detsembris 2007 otsustas komisjon (vt IP/07/1959 ja MEMO/07/590), et MasterCard’i mitmepoolne vahendustasu MasterCard’i või Maestro deebet- või tarbijakrediitkaartidega Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) tehtavatelt piiriülestelt kaardimaksetelt ei ole kooskõlas EÜ asutamislepingu eekirjadega konkurentsi piirava tegevuse kohta (artikkel 81). Vaatamata sellele ei välistatud otsuses võimalust, et mitmepoolne vahendustasu võib olla ELi konkurentsieeskirjadega kooskõlas, kui see edendab innovatsiooni ja tõhusust ja kui tarbijad saavad kasust õiglase osa. Otsusega anti MasterCard’ile kuus kuud aega (kuni 21. juunini 2008), et viia oma tegevus konkurentsieeskirjadega kooskõlla. Samuti nähti otsusega ette karistusmakse määramise võimalus, kui otsuse täitmisel esineb viivitusi.

12. juunil 2008 (vt MEMO/08/397) tühistas MasterCard ajutiselt oma mitmepoolse vahendustasu, jätkates samal ajal arutelusid mitmepoolse vahendustasu arvutamise metoodika üle, et tarbijad ja jaemüüjad saaksid kasust õiglase osa.

MasterCard’i kohustused

MasterCard on võtnud kolm kohustust:

  • Esiteks arvutab MasterCard alates juulist 2009 piiriülese mitmepoolse vahendustasu metoodika alusel, mille puhul mitmepoolses vahendustasus sisaldub kasu, mida jaemüüjad saavad, kui nad sooritavad tehingud maksekaartidega sularaha asemel. Selle metoodika alusel arvutatud mitmepoolse vahendustasu maksimaalne kaalutud keskmine on tunduvalt väiksem: 0,30 % tehingu kohta tarbijakrediitkaartide puhul ja 0,20 % tehingu kohta tarbijadeebetkaartide puhul. Võrdluseks võib tuua 2007. aasta, kui MasterCard'i piiriülesed mitmepoolsed vahendustasud olid sõltuvalt kaardist vahemikus 0,80–1,90 %. Maestro kaartide piiriülesed mitmepoolsed vahendustasud olid vahemikus 0,40–0,75 %.
  • Teiseks tühistab MasterCard alates juulist 2009 süsteemitasude suurendamise, millest ta teatas oktoobris 2008 (vt allpool).
  • Kolmandaks võtab MasterCard alates juulist 2009 konkreetseid meetmeid oma süsteemi läbipaistvuse suurendamiseks, et tarbijad ja jaemüüjad saaksid teha teadlikke valikuid maksevahendite kohta, mida nad kasutavad ja aktsepteerivad. Näiteks muudetakse MasterCard’i eeskirju selliselt, et jaemüüjatele pakutavad ja neilt nõutavad tasumäärad muutuvad sõltuvaks kaardi liigist, st kaotatakse ühtlustatud määrad.

Oktoobris 2008 muutis MasterCard mitut EMPs kohaldatavat süsteemitasu, mille käigus suurendas ka teatavaid olemasolevaid vastuvõtutasusid (tasu, mida kaardimaksesüsteem võtab liikmespankadelt süsteemis osalemise eest), kehtestas uue tasu kaartide vastuvõtjatele ja tühistas teatavad tasudest vabastamised. Kehtestatud tasud nüüd siiski tühistatakse.

Võttes arvesse muudatusi, mida MasterCard kavatseb teha seoses mitmepoolsete vahendustasudega, tema nõusolekut süsteemitasude suurendamise tühistamiseks ja olemasolevat teavet asjaomaste turgude kohta, ei kavatse volinik Kroes teha komisjonile ettepanekut MasterCard’i suhtes meetmete võtmiseks selle eest, et MasterCard ei ole täitnud komisjoni 2007. aasta otsust, on rikkunud süsteemitasude suurendamise näol konkurentsieeskirju ja on taas kehtestanud piiriülese mitmepoolse vahendustasu.

Seoses Visa käitumisega maksekaartide turul jätkab komisjon konkurentsivastase käitumise uurimist (vt MEMO/08/170) ja jälgib ühtlasi ka teiste turuosaliste käitumist, et tagada turul tõhus konkurents, millest saaksid kasu ka jaemüüjad ja tarbijad.

Täpsema ülevaate saamiseks vt MEMO/09/143.


Side Bar