Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/515

Βρυξέλλες, 1 Απριλίου 2009

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: H Επίτροπος Κroes λαμβάνει θέση σχετικά με την απόφαση της MasterCard να μειώσει τις πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες (ΠΔΠ) για διασυνοριακές συναλλαγές και να ανακαλέσει τις πρόσφατες αυξήσεις των βασικών προμηθειών της

Η Ευρωπαία Επίτροπος για θέματα ανταγωνισμού Neelie Kroes δήλωσε ότι, με βάση τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες επί του παρόντος, δεν κρίνει αναγκαίο να κινηθεί διαδικασία κατά της MasterCard για μη συμμόρφωση με απόφαση της Επιτροπής του 2007 σύμφωνα με την οποία οι εν λόγω ΠΔΠ (Multilateral Interchange Fees - MIF) που χρέωνε η MasterCard παρέβαιναν τους κανόνες της συνθήκης ΕΚ για τις περιοριστικές πρακτικές (βλ. IP/07/1959 και MEMO/07/590). Μετά την απόφαση του 2007, στις 12 Ιουνίου 2008, η MasterCard ανακάλεσε προσωρινά τις ΠΔΠ διασυνοριακών συναλλαγών (βλ. MEMO/08/397), αλλά αύξησε τις βασικές προμήθειες (scheme fees) από τον Οκτώβριο του 2008. Η MasterCard έχει πλέον αποφασίσει να εφαρμόσει μια νέα μεθοδολογία για τις ΠΔΠ διασυνοριακών συναλλαγών που θα έχει ως αποτέλεσμα να διαμορφωθεί ένα πολύ χαμηλότερο σταθμικό μέσο επίπεδο ΠΔΠ σε σχέση με εκείνο που παρέβαινε τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία, η ανώτατη σταθμική μέση ΠΔΠ ανά συναλλαγή θα μειωθεί σε 0,30% για καταναλωτικές πιστωτικές κάρτες και σε 0,20% για καταναλωτικές χρεωστικές κάρτες. Επιπλέον, η MasterCard συμφώνησε να ανακαλέσει από τον Ιούλιο του 2009 τις αυξήσεις της βασικής προμήθειας που είχε επιβάλει τον Οκτώβριο του 2008. Τέλος, η MasterCard συμφώνησε να αλλάξει τους κανόνες του συστήματός της από τον Ιούλιο του 2009 προκειμένου να αυξήσει τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό στην αγορά καρτών πληρωμών. Η εφαρμογή των αλλαγών αυτών θα τεθεί υπό στενή παρακολούθηση τους επόμενους μήνες.

Η αρμόδια για τον ανταγωνισμό Επίτροπος, κα Neelie Kroes δήλωσε: «Διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι με τις δεσμεύσεις αυτές όχι μόνον θα βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια του συστήματος καρτών πληρωμών της MasterCard, αλλά και οι καταναλωτές και λιανοπωλητές θα αποκομίσουν δίκαιο μέρος των ωφελημάτων. Η νέα μεθοδολογία υπολογισμού των ΠΔΠ θα συντελέσει στην αποσαφήνιση της κατάστασης για τράπεζες και λιανοπωλητές, ενώ θα οδηγήσει και σε σημαντική μείωση των προμηθειών αυτών σε σχέση με εκείνες που χρέωνε προηγουμένως η MasterCard. Θα παρακολουθήσουμε στενά την εφαρμογή των δεσμεύσεων αυτών τους επόμενους μήνες.»

Τον Δεκέμβριο του 2007, η Επιτροπή αποφάσισε (βλ. IP/07/1959 και MEMO/07/590) ότι οι ΠΔΠ που είχε επιβάλει η MasterCard για διασυνοριακές συναλλαγές με χρεωστικές και καταναλωτικές πιστωτικές κάρτες που φέρουν τα σήματα ΜasterCard και Maestro εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), δεν ήταν σύμφωνες με τους κανόνες της συνθήκης ΕΚ για τις περιοριστικές επιχειρηματικές πρακτικές (άρθρο 81). Ωστόσο, η απόφαση δεν απέκλειε τη δυνατότητα μια ΠΔΠ να είναι συμβατή με τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού εάν αυτή είχε θετικές συνέπειες για την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα και επέτρεπε στους καταναλωτές να αποκομίσουν δίκαιο μέρος των ωφελημάτων αυτών. Η απόφαση έδινε στην MasterCard διορία έξι μηνών (έως τις 21 Ιουνίου 2008) προκειμένου να προσαρμόσει τη συμπεριφορά της και να συμμορφωθεί με τους κανόνες ανταγωνισμού και προέβλεπε τη δυνατότητα επιβολής χρηματικών προστίμων για τυχόν καθυστερήσεις στην εκτέλεση της απόφασης.

Στις 12 Ιουνίου 2008 (βλ. MEMO/08/397), η MasterCard ανακάλεσε προσωρινά τις διασυνοριακές ΠΔΠ της, συνεχίζοντας παράλληλα τις συζητήσεις για μια μεθοδολογία καθορισμού των ΠΔΠ που θα επέτρεπε σε καταναλωτές και λιανοπωλητές να αποκομίσουν δίκαιο μέρος των ωφελημάτων.

Δεσμεύσεις της MasterCard

Η MasterCard έχει πλέον αναλάβει τρεις δεσμεύσεις:

  • Πρώτον, από τον Ιούλιο του 2009, η MasterCard θα υπολογίζει τη διασυνοριακή ΠΔΠ σύμφωνα με μεθοδολογία που εξασφαλίζει ότι η εν λόγω προμήθεια αντανακλά τα συναλλακτικά οφέλη που έχουν οι έμποροι που δέχονται κάρτες πληρωμής αντί μετρητά. Ο υπολογισμός της ΠΔΠ βάσει της μεθοδολογίας αυτής θα οδηγήσει σε πολύ μειωμένο ανώτατο σταθμικό μέσο επίπεδο ΠΔΠ: 0,30% ανά συναλλαγή για καταναλωτικές πιστωτικές κάρτες και 0,20% ανά συναλλαγή για καταναλωτικές χρεωστικές κάρτες. Συγκριτικά, αναλόγως της κάρτας, οι ΠΔΠ διασυνοριακών συναλλαγών της MasterCard κυμαίνονταν μεταξύ 0,80% και 1,90% το 2007. Οι ΠΔΠ διασυνοριακών συναλλαγών για το σύστημα Maestro κυμαίνονταν από 0,40% και άνω έως 0,75% και άνω).
  • Δεύτερον, η MasterCard, από τον Ιούλιο του 2009, θα ανακαλέσει τις αυξήσεις της βασικής προμήθειας που είχε εξαγγείλει τον Οκτώβριο του 2008 (βλ. κατωτέρω).
  • Τρίτον, από τον Ιούλιο του 2009, η MasterCard θα υιοθετήσει ορισμένα μέτρα αύξησης της διαφάνειας του συστήματος που θα επιτρέψουν σε καταναλωτές και εμπόρους να κάνουν επιλογές έχοντας καλύτερη γνώση των πραγμάτων όσον αφορά τα μέσα πληρωμών που χρησιμοποιούν και δέχονται. Για παράδειγμα, οι κανόνες της MasterCard θα τροποποιηθούν ώστε να προσφέρονται και να τιμολογούνται στους εμπόρους διαφορετικές προμήθειες αναλόγως του τύπου της χρησιμοποιούμενης κάρτας, και όχι πλέον ομοιόμορφες προμήθειες.

Τον Οκτώβριο του 2008, η MasterCard αναθεώρησε τη δομή της τιμολόγησης για τη συμμετοχή στο σύστημα που εφαρμόζει στον ΕΟΧ, που περιλάμβανε την αύξηση ορισμένων υφιστάμενων προμηθειών «αποκτώσας τράπεζας» (aquirer fees -προμήθειες που χρεώνει ένα σύστημα καρτών πληρωμών, στην προκειμένη περίπτωση η MasterCard, στις συμβεβλημένες τράπεζες στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε αυτό), εισάγοντας μια νέα προμήθεια «αποκτώσας τράπεζας» και καταργώντας ορισμένες απαλλαγές. Ωστόσο, οι προμήθειες αυτές τώρα θα ανακληθούν.

Υπό το πρίσμα των αλλαγών που θα επιφέρει η MasterCard στις ΠΔΠ και της συμφωνίας της να ανακαλέσει τις αυξήσεις των βασικών προμηθειών της, καθώς και με βάση τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες επί του παρόντος σχετικά με τις εν λόγω αγορές, η Επίτροπος Kroes δεν προτίθεται να προτείνει στην Επιτροπή να κινήσει διαδικασία κατά της MasterCard για μη συμμόρφωση με την απόφαση της Επιτροπής ή για παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού λόγω της αύξησης των βασικών προμηθειών της ή της επανεισαγωγής προμηθειών ΠΔΠ για διασυνοριακές συναλλαγές.

Όσον αφορά τη συμπεριφορά της Visa στην αγορά καρτών πληρωμών, η Επιτροπή θα συνεχίσει την έρευνά της βάσει των κανόνων ανταγωνισμού (βλ. MEMO/08/170) και θα παρακολουθήσει τη συμπεριφορά άλλων φορέων της αγοράς ώστε να διασφαλιστεί ότι υπάρχει αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην αγορά αυτή προς όφελος των εμπόρων και των καταναλωτών.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. MEMO/09/143.


Side Bar