Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/515

Bruxelles, den 1. april 2009

Kartelregler: Kommissær Neelie Kroes bemærker sig MasterCards beslutning om at sænke sine multilaterale interbankgebyrer for transaktioner på tværs af grænserne og ophæve de nylige gebyrforhøjelser

EU's kommissær med ansvar for konkurrence, Neelie Kroes, har meddelt, at hun på grundlag af de oplysninger, der foreligger på nuværende tidspunkt, ikke anser det for nødvendigt at indlede procedure mod MasterCard for manglende overholdelse af Kommissionens beslutning fra 2007, hvori det blev fastslået, at MasterCards multilaterale interbankgebyrer (MIG) for transaktioner på tværs af landegrænserne udgjorde en overtrædelse af EF-traktatens bestemmelser om konkurrencebegrænsende forretningsmetoder (se IP/07/1959 og MEMO/07/590). I kølvandet på beslutningen fra 2007 ophævede MasterCard den 12. juni 2008 midlertidigt sine multilaterale interbankgebyrer for transaktioner på tværs af landegrænserne (se MEMO/08/397), men forhøjede sine kortordningsgebyrer fra oktober 2008. MasterCard har nu besluttet at anvende en ny metode til beregning af sit multilaterale interbankgebyr på transaktioner på tværs af grænserne, hvilket vil medføre et væsentligt lavere vægtet gennemsnitligt niveau herfor sammenlignet med, hvad der blev anset for en overtrædelse af EU's kartelregler. Som følge af den nye metode vil det maksimale vægtede gennemsnitlige multilaterale interbankgebyr pr. transaktion blive reduceret til 0,30 % for forbrugerkreditkort og 0,20 % for forbrugerdebetkort. MasterCard har desuden accepteret fra juli 2009 at ophæve de forhøjelser af dets kortordningsgebyrer, der blev indført i oktober 2008. Derudover har MasterCard accepteret at ændre reglerne for sit system fra juli 2009 for derved at øge gennemsigtigheden og konkurrencen på markedet for betalingskort. Gennemførelsen af disse ændringer vil blive fulgt tæt i de kommende måneder.

EU's kommissær med ansvar for konkurrence, Neelie Kroes, erklærede, at hun var tilfreds med, at disse tilsagn ikke kun vil forbedre effektiviteten og gennemsigtigheden i forbindelse med MasterCards betalingskortordning, men også sikre forbrugerne og detailhandlen en rimelig andel af fordelene. Den nye metode til beregning af det multilaterale interbankgebyr vil også skabe klarhed for bankerne og detailhandlen og desuden føre til en væsentlig mindskelse af MasterCards multilaterale interbankgebyr i forhold til tidligere. Hun tilføjede, at Kommissionen i de kommende måneder på tæt hold vil overvåge, at tilsagnene efterkommes.

Kommissionen besluttede i december 2007 (se IP/07/1959 og MEMO/07/590), at MasterCards multilaterale interbankgebyr for betalingskorttransaktioner på tværs af landegrænserne med debet- og forbrugerkreditkort med MasterCard- og Maestro-logo i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) udgør en overtrædelse af EF-traktatens regler om konkurrencebegrænsende forretningsmetoder (artikel 81). Beslutningen udelukkede imidlertid ikke muligheden for, at det multilaterale interbankgebyr kunne være foreneligt med Fællesskabets kartelregler, hvis det havde positive virkninger for innovationen og effektiviteten og gjorde det muligt at videregive en rimelig andel af disse fordele til forbrugerne. Ifølge beslutningen fik MasterCard seks måneder (indtil 21. juni 2008) til at tilpasse sin adfærd, således at den blev i overensstemmelse med kartelreglerne, med mulighed for at pålægge virksomheden tvangsbøder for eventuelle forsinkelser i gennemførelsen af beslutningen.

Den 12. juni 2008 (se MEMO/08/397) ophævede MasterCard midlertidigt sit multilaterale interbankgebyr for transaktioner på tværs af grænserne, samtidig med at virksomheden fortsat indgik i drøftelser vedrørende en metode til at fastsætte det multilaterale interbankgebyr, således at forbrugerne og detailhandlen ville få en rimelig andel af fordelene.

Tilsagn fra MasterCard

MasterCard har nu afgivet tre tilsagn:

- For det første vil MasterCard fra juli 2009 beregne sit multilaterale interbankgebyr for transaktioner på tværs af grænserne i henhold til en metode, der sikrer, at MIG afspejler de transaktionsmæssige fordele, detailhandlen får ved at acceptere betalingskort i stedet for kontanter. Beregningen af det multilaterale interbankgebyr på grundlag af denne metode vil føre til et væsentligt lavere maksimalt vægtet gennemsnitligt niveau herfor, nemlig: 0,30 % pr. transaktion med forbrugerkreditkort og 0,20 % pr. transaktion med forbrugerdebetkort. Til sammenligning lå MasterCards multilaterale interbankgebyrer for transaktioner på tværs af grænserne afhængig af korttype på mellem 0,80 % og 1,90 % i 2007. Maestros multilaterale interbankgebyrer for transaktioner på tværs af grænserne lå på mellem godt 0,40 % og godt 0,75 %).

- For det andet vil MasterCard fra juli 2009 ophæve de forhøjelser af kortordningsgebyret, virksomheden bebudede i oktober 2008 (se nedenfor).

- For det tredje vil MasterCard fra juli 2009 vedtage bestemte foranstaltninger for at øge gennemsigtigheden i forbindelse med dets ordning, således at forbrugerne og detailhandlen får mulighed for at træffe mere kvalificerede valg, hvad angår de betalingsmåder, de anvender og accepterer. For eksempel vil MasterCards regler blive ændret, således at detailhandlen tilbydes og opkræves forskellige gebyrer afhængig af den type kort, der anvendes, dvs. at de vil blive tilbudt såkaldte "ublandede" gebyrer.

I oktober 2008 ændrede MasterCard sin prisstruktur for kortindløsere i EØS ved bl.a. at forhøje visse gebyrer for kortindløsere (opkræves via en betalingskortordning, i dette tilfælde MasterCard, af dets medlemsbanker inden for rammerne af deres tiltrædelse af ordningen), indføre et nyt indløsergebyr og afskaffe visse former for gebyrfrihed for kortindløsere. Disse gebyrer vil dog nu blive fjernet.

I lyset af de ændringer, MasterCard har bebudet af sine multilaterale interbankgebyrer, virksomhedens accept af at ophæve forhøjelserne af kortsystemgebyrerne og på grundlag af de oplysninger vedrørende disse markeder, der foreligger på nuværende tidspunkt, har kommissær Neelie Kroes ikke til hensigt at foreslå, at Kommissionen indleder procedure mod MasterCard for enten manglende overholdelse af Kommissionens beslutning fra 2007 eller for overtrædelse af kartelreglerne ved at forhøje sine kortordningsgebyrer eller ved at genindføre det multilaterale interbankgebyr for transaktioner på tværs af grænserne.

Hvad angår Visas adfærd på betalingskortmarkedet, vil Kommissionen fortsætte sin undersøgelse af, om der er sket overtrædelse af kartelreglerne (se MEMO/08/170) og overvåge andre markedsaktørers adfærd for at sikre en effektiv konkurrence på dette marked til gavn for detailhandlen og forbrugerne.

For yderligere oplysninger, se MEMO/09/143.


Side Bar