Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/515

Брюксел, 1 април 2009 г.

Антитръстова политика: Комисар Крус коментира решението на MasterCard да намали трансграничните многостранни такси за обмен и да отмени неотдавнашните увеличения на таксите по схемите

Европейският комисар за конкуренцията Нели Крус заяви, че въз основа на информацията, с която понастоящем разполага, не смята за необходимо MasterCard да бъде преследвано по съдебен път за неизпълнение на решение на Комисията от 2007 г., според което трансграничните многостранни такси за обмен на дружеството нарушават правилата на Договора за ЕО за ограничителните търговски практики (вж. IP/07/1959 и MEMO/07/590). Вследствие на решението от 2007 г. на 12 юни 2008 г. MasterCard временно отмени трансграничните си многостранни такси за обмен (вж. MEMO/08/397), но от октомври 2008 г. увеличи таксите по схемите си. Понастоящем MasterCard реши да приложи нова методика към своите многостранни такси за обмен за трансгранични трансакции, което ще доведе до значително намаляване на усредненото равнище на многостранните такси за обмен в сравнение с равнището, за което бе установено, че нарушава антитръстовите правила на ЕС. В резултат на новата методика максималната усреднена многостранна такса за обмен на трансакция ще бъде намалена на 0,30 % за потребителските кредитни карти и на 0,20 % за потребителските дебитни карти. Освен това MasterCard се съгласи да отмени от юли 2009 г. увеличенията на таксите по схемите си, които бяха въведени през октомври 2008 г. MasterCard се съгласи също така да промени правилата на системата си от юли 2009 г., за да увеличи прозрачността и конкуренцията на пазара на разплащателни карти. Осъществяването на тези промени ще бъде внимателно проследено през идните месеци.

Комисарят за конкуренцията Нели Крус заяви: „Удовлетворена съм, че тези начинания не само ще подобрят ефективността и прозрачността на схемата за разплащателни карти на MasterCard, но и ще предоставят справедлив дял от ползите на потребителите и търговците на дребно. Новата методика за изчисляване на многостранната такса за обмен ще даде яснота на банките и на търговците на дребно и ще доведе до значително намаление в сравнение с предишната многостранна такса за обмен на MasterCard. Ще следим отблизо осъществяването на тези начинания през идните месеци.“

Комисията реши през декември 2007 г. (вж. IP/07/1959 и MEMO/07/590), че многостранната такса за обмен на MasterCard за трансгранични трансакции, извършени с дебитни и с потребителски кредитни карти на MasterCard и Maestro в Европейското икономическо пространство (ЕИП), нарушават правилата за ограничителни търговски практики от Договора за ЕО (член 81). Въпреки това решението не изключва възможността многостранната такса за обмен да бъде съвместима с антитръстовите правила на ЕО, ако таксата има положителни ефекти върху иновациите и ефективността и позволява прехвърлянето на справедлив дял от ползите към потребителите. Решението даде на MasterCard срок от шест месеца (до 21 юни 2008 г.), за да коригира поведението си и да спази антитръстовите правила, като бе предвидена възможност за налагане на санкционни плащания за забавяне при изпълнение на решението.

На 12 юни 2008 г. (вж. MEMO/08/397) MasterCard отмени временно трансграничната си многостранна такса за обмен, като продължи да участва в дискусии относно методика за определяне на многостранните такси за обмен, при която потребителите и търговците на дребно ще получат справедлив дял от ползите.

Действия на MasterCard

MasterCard е предприело понастоящем три действия:

  • Първо, от юли 2009 г. MasterCard ще изчислява трансграничната многостранна такса за обмен по методика, която гарантира, че многостранните такси за обмен отразяват ползите за търговците от съответната трансакция, произтичащи от това, че търговците приемат разплащателни карти вместо пари в брой. Изчисляването на многостранната такса за обмен по тази методика ще доведе до значително намаляване на максималното усреднено равнище на многостранната такса за обмен: 0,30 % на трансакция за потребителските кредитни карти и 0,20 % на трансакция за потребителските дебитни карти. За сравнение в зависимост от картата трансграничните многостранни такси за обмен на MasterCard варираха от 0,80 % до 1,90 % през 2007 г. Трансграничните многостранни такси за Maestro варираха от над 0,40 % до над 0,75 %).
  • Второ, от юли 2009 г. MasterCard ще отмени увеличенията на таксите по схемите си, за които бе съобщено през октомври 2008 г. (вж. по-долу).
  • Трето, от юли 2009 г. MasterCard ще приеме някои мерки за увеличаване на прозрачността на схемата си, които ще дадат възможност на потребителите и търговците да направят своя избор, разполагайки с повече информация по отношение на средствата за плащане, които използват и приемат. Например правилата на MasterCard ще бъдат променени така, че на търговците да бъдат предложени и фактурирани различни ставки в зависимост от използвания вид карта, т.е. на тях ще им бъдат предложени т.нар. unblended rates (неединни ставки).

През октомври 2008 г. MasterCard преразгледа цените, плащани при придобиване, в ЕИП, като бяха увеличени някои такси за придобиване (такси, начислявани от схема от разплащателни карти, в конкретния случай MasterCard, на банките, които са нейни членове, в рамките на участието им в схемата), бе въведена нова такса за придобиване и бяха премахнати някои освобождавания от такси за придобиване. Тези такси обаче сега ще бъдат отменени.

Предвид промените, които MasterCard ще извърши по своите многостранни такси за обмен, и съгласието му да отмени увеличенията на таксите по схемите и въз основа на информацията за тези пазари, с които понастоящем разполага, комисарят Нели Крус не възнамерява да предложи на Комисията да започне съдебно преследване срещу MasterCard за неизпълнение на решението на Комисията от 2007 г. или за нарушение на антитръстовите правила чрез увеличаване на таксите по схемите си или чрез повторно въвеждане на трансгранична многостранна такса за обмен.

Що се отнася до поведението на Visa на пазара на разплащателни карти, Комисията ще продължи антитръстовото си разследване (вж. MEMO/08/170) и ще следи поведението и на други участници на пазара, за да се гарантира ефективна конкуренция на този пазар, която е от полза за търговците и потребителите.

За повече информация вж. MEMO/09/143.


Side Bar