Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/09/514

Brussel, 31 maart 2009

Staatssteun: de Commissie keurt de "illiquid assets back-up facility" voor ING voorlopig goed

De Europese Commissie heeft de "illiquid assets back-up facility", een steunmaatregel van de Nederlandse Staat ten behoeve van de financiële groep ING, voorlopig goedgekeurd; haar definitieve goedkeuring hangt af van het resultaat van een diepgaand onderzoek. De Commissie is tot de conclusie gekomen dat bedoelde maatregel ten behoeve van ING staatssteun inhoudt. Sommige bepalingen van de faciliteit kunnen in overeenstemming worden geacht met de richtsnoeren van de Commissie inzake de behandeling van activa-ondersteunende maatregelen (zie IP/09/322), en daarom heeft zij de maatregel voor zes maanden goedgekeurd. Andere bepalingen (waaronder ingewikkelde vraagstukken als de waardebepaling van de portefeuille) dienen meer diepgaand te worden onderzocht alvorens goedkeuring kan worden verleend.

EU-Commissaris voor Concurrentie Neelie Kroes verklaarde: "De behandeling van probleemactiva kan helpen het vertrouwen in de financiële markten te herstellen. Het is echter belangrijk dat de daartoe verleende staatssteun zorgvuldig wordt geconstrueerd, zodat de Nederlandse Staat een toereikende vergoeding ontvangt. De Commissie kan daarom de staatssteun aan ING slechts tijdelijk goedkeuren, en zal zorgvuldig nagaan of aan alle voorwaarden is voldaan. Verder verwacht ik binnenkort een herstructureringsplan van ING." ING is een in Nederland gevestigde financiële instelling die bank- en verzekeringsdiensten alsmede diensten op het gebied van activabeheer aanbiedt aan ruim 85 miljoen particuliere, zakelijke en institutionele cliënten in meer dan 40 landen. Eind 2008 had ING wereldwijd circa 125 000 medewerkers in dienst en een balanstotaal van 1 332 miljard euro; de bank is daarmee qua marktwaarde een van de grootste financiële instellingen ter wereld.

In januari 2009 zijn de Nederlandse Staat en ING overeengekomen een zogenaamde "illiquid assets back-up facility" in het leven te roepen voor een portefeuille van gesecuritiseerde Amerikaanse hypotheken met een nominale waarde van 39 miljard USD, welke voornamelijk bestaan uit zogenaamde Alt-A-leningen. Alt-A-leningen zijn een categorie Amerikaanse leningen tussen prime en subprime, die dikwijls werden verstrekt op basis van een eenvoudige inkomstenverklaring van de leningnemer zonder dat bewijsstukken werden verlangd.

In het kader van de transactie ontvangt de Nederlandse Staat de kasstromen die uit 80% van deze portefeuille van 39 miljard USD voortvloeien tegen betaling van circa 28 miljard dollar aan ING. Dit bedrag zal door de Nederlandse Staat worden betaald overeenkomstig een vooraf overeengekomen betalingsschema. De Nederlandse Staat heeft een onafhankelijke deskundige verzocht de transactie te evalueren, en deze is tot de conclusie gekomen dat de kasstromen voor de staat waarschijnlijk positief zullen zijn.

De Commissie heeft de maatregel beoordeeld in het licht van de richtsnoeren die zij in haar Mededeling betreffende de behandeling van aan een bijzondere waardevermindering onderhevige activa heeft gegeven. Hieronder worden categorieën activa verstaan waarop de banken waarschijnlijk verlies zullen lijden (zoals bijvoorbeeld Amerikaanse door woninghypotheken gedekte effecten en Alt-A-leningen). De mededeling laat de keuze van de methode en het ontwerp van de steunmaatregelen op dit gebied aan de lidstaten over, maar beschouwt alle maatregelen waarbij een bank van de verplichting wordt ontheven om sterke neerwaartse waardeaanpassingen te verrichten als probleemactiva-ondersteunende maatregelen.

De richtsnoeren moeten ervoor zorgen dat te verwachten verliezen openbaar worden gemaakt en dat de waarde van probleemactiva naar behoren wordt bepaald met de hulp van een onafhankelijke deskundige en op basis van een algemeen erkende waarderingsmethode. Doel van de waardebepaling is de reële economische waarde van niet-liquide activa te bepalen, die wellicht aanmerkelijk hoger is dan de marktwaarde. Volgens de in de voornoemde mededeling vervatte richtsnoeren moeten maatregelen die bedoeld zijn om de banken te beschermen tegen liquiditeitsproblemen als gevolg van slechte activa, een adequate lastenverdeling en vergoeding garanderen.

Na een eerste beoordeling van de complexe maatregel ten behoeve van ING heeft de Commissie, om soortgelijke redenen van financiële stabiliteit als die waarop zij haar beoordeling van reddingssteun baseert, besloten gedurende een periode van zes maanden geen bezwaar tegen de maatregel te maken. Aangezien echter bepaalde voorwaarden die in de mededeling betreffende probleemactiva worden opgelegd, met name wat de waardebepaling betreft, diepgaand moeten worden geanalyseerd heeft de Commissie besloten dit aspect evenals hiermee samenhangende elementen zoals de verdeling van de lasten, aan een grondig onderzoek te onderwerpen.

Een niet-vertrouwelijke versie van dit besluit wordt onder zaaknummer N138/2009 in het staatssteunregister op de website van DG Concurrentie gepubliceerd zodra alle vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost. Een overzicht van de meest recente besluiten en beschikkingen inzake staatssteun die op internet en in het Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in de elektronische nieuwsbrief State aid Weekly e-News.


Side Bar