Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/506

Brussel, 31 maart 2009

EU-merkenbescherming wordt veel goedkoper en toegankelijker

De Europese Commissie en de EU-lidstaten hebben besloten de taksen die aan het BHIM (Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt, gevestigd in Alicante, Spanje), het communautair bureau verantwoordelijk voor de verlening van EU-brede merkrechten, moeten worden betaald, verder te verlagen en de inschrijvingsprocedure te vereenvoudigen. Deze maatregel, die volgt na een eerste verlaging in 2005 (IP/05/1289) en die op 1 mei 2009 in werking zal treden, zal merkenbescherming veel goedkoper en toegankelijker maken voor ondernemingen die op de Europese interne markt actief zijn. Dankzij de maatregel zullen zij immers 60 miljoen EUR per jaar minder moeten betalen.

De heer Charlie McCreevy, het Commissielid bevoegd voor interne markt en diensten, heeft in dit verband het volgende verklaard: "Dit is goed nieuws voor het Europese bedrijfsleven. Dankzij de forse verlaging van de taksen en de vereenvoudiging van de inschrijvingsprocedure zal de toegang tot EU-brede merkenbescherming immers veel betaalbaarder en gemakkelijker worden. Dit zal het ondernemerschap bevorderen en de economische activiteit stimuleren, hetgeen in deze tijden van economische crisis van cruciaal belang is. Deze verbeteringen zullen vooral ten goede komen aan kleine en middelgrote ondernemingen, waarvoor de kosten en de procedure voor het verwerven van een dergelijke bescherming vaak een zware last betekenen." De heer Wubbo de Boer, de president van het BHIM, heeft ter zake het volgende verklaard: "Voor een kleine onderneming betekent de bescherming van haar merk op Gemeenschapsniveau dat haar toekomstige recht op vrije toegang van haar goederen en diensten tot de Europese interne markt wordt veiliggesteld. Voor grotere ondernemingen is merkenbescherming een essentieel instrument om op internationaal niveau zaken te doen."

De verlaging van de taksen en de vereenvoudiging van de procedure komen er in wezen op neer dat het bedrag van de taks voor de inschrijving van een Gemeenschapsmerk op nul wordt vastgesteld. Ondernemingen zullen derhalve alleen nog een taks voor de indiening van een aanvrage verschuldigd zijn, maar geen afzonderlijke inschrijvingstaks meer hoeven te betalen. Dit zal tot gevolg hebben dat ook de tijd die de verwerking van de inschrijving van een Gemeenschapsmerk in beslag neemt, aanzienlijk korter zal worden.

In de praktijk betekent dit dat ondernemingen in de toekomst niet langer een bedrag van 1 750 EUR voor de aanvraag en inschrijving van een Gemeenschapsmerk zullen moeten betalen, maar alleen nog een taks van 1 050 EUR voor de indiening van een aanvrage. Ondernemingen die hun aanvrage via internet indienen, zullen van een nog grotere korting kunnen profiteren en een taks van slechts 900 EUR moeten betalen in plaats van het momenteel verschuldigde totaalbedrag van 1 600 EUR.

Als gevolg van deze taksverlagingen zullen ondernemingen in de toekomst 40% minder betalen voor het verkrijgen van een Gemeenschapsmerk – en zelfs 44% minder wanneer zij hun aanvrage langs elektronische weg indienen.

Voorts zal de individuele taks voor de aanvraag en inschrijving van een internationaal merk waarin de Europese Gemeenschap krachtens het Protocol van Madrid wordt aangewezen, worden verlaagd van 1 450 EUR tot 870 EUR, hetgeen eveneens neerkomt op een vermindering met 40%.

Achtergrond

Het BHIM is in 1994 opgericht door de Raad van Ministers. Sinds het BHIM in 1996 met zijn werkzaamheden is begonnen, is de vraag naar Gemeenschapsmerken gestaag toegenomen, waarbij zich af en toe zelfs zeer sterke stijgingen voordeden. In totaal heeft het BHIM tot dusver meer dan 500 000 merken ingeschreven namens honderdduizenden ondernemingen uit de gehele wereld. Aangezien het BHIM een zichzelf bedruipend bureau van de EU is, zijn de middelen waarover het beschikt volledig afkomstig van de taksen die worden betaald door de ondernemingen die van zijn diensten gebruikmaken. Het bureau ontvangt derhalve geen subsidies of financiële steun van de EU-belastingbetalers. Als non-profitorganisatie moet het BHIM een sluitende begroting hebben.

De afgelopen paar jaar heeft het BHIM met succes een ambitieus programma ten uitvoer gelegd waarmee werd beoogd een productiviteits- en efficiëntieverhoging te realiseren. Tegelijkertijd werd een dienstverlening van een zodanige kwaliteit aangeboden dat steeds meer gebruikers er een beroep op gingen doen. Ondanks de tariefverlaging in 2005 heeft het BHIM recentelijk dan ook een zeer grote kasreserve opgebouwd.

Als gevolg hiervan kan het BHIM in een betere dienstverlening (met name via internet) en kortere reactietijden blijven investeren en tegelijkertijd de vruchten van zijn efficiëntiewinsten delen met het gehele bedrijfsleven, en met name met het midden- en kleinbedrijf, waarvoor het opbrengen van de kosten van de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten vaak een hele uitdaging betekent.

Over deze verdere forse verlaging van de taksen is uitgebreid van gedachten gewisseld met de lidstaten. De verlaging moet worden gezien als een eerste onderdeel van een breder maatregelenpakket dat erop gericht is de BHIM-begroting in de toekomst beter in evenwicht te houden en waarover de lidstaten in september 2008 tijdens een gezamenlijke vergadering van de Raad van Bestuur en het Begrotingscomité van het BHIM overeenstemming hebben bereikt.

Meer informatie is te vinden op:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm

http://oami.europa.eu


Side Bar