Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/506

Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2009

Η προστασία των εμπορικών σημάτων στην ΕΕ γίνεται πολύ φθηνότερη και αποκτάται ευκολότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ αποφάσισαν να μειώσουν περαιτέρω τα τέλη που καταβάλλονται στον κοινοτικό οργανισμό που είναι αρμόδιος για τη χορήγηση δικαιωμάτων εμπορικών σημάτων που ισχύουν σε όλη την Κοινότητα, το ΓΕΕΑ (Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά, με έδρα το Αλικάντε της Ισπανίας), και να απλουστεύσουν τη διαδικασία καταχώρισης. Με το μέτρο αυτό, που θεσπίστηκε στη συνέχεια της αρχικής μείωσης το 2005 (IP/05/1289), η προστασία των εμπορικών σημάτων θα γίνει πολύ φθηνότερη και θα αποκτάται ευκολότερα για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ενιαία αγορά της ΕΕ, βοηθώντας τις έτσι να εξοικονομούν περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το εν λόγω μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Μαΐου 2009.

Ο κ. Charlie McCreevy, Επίτροπος αρμόδιος για θέματα εσωτερικής αγοράς και υπηρεσιών, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Είναι μια καλή είδηση για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Η σημαντική μείωση των τελών και η απλούστευση της διαδικασίας συνεπάγεται την πιό προσιτή οικονομικά και ευκολότερη πρόσβαση στην προστασία εμπορικών σημάτων σε όλη την ΕΕ. Αυτό θα προωθήσει την επιχειρηματικότητα και θα τονώσει την οικονομική δραστηριότητα, πράγμα που έχει ουσιαστική σημασία σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες οι δαπάνες και η διαδικασία εξασφάλισης της εν λόγω προστασίας συχνά αποτελούν βαρύ φορτίο, θα ωφεληθούν από τις βελτιώσεις αυτές.» Ο πρόεδρος του ΓΕΕΑ, Wubbo de Boer, δήλωσε τα εξής: «Για τις μικρές επιχειρήσεις, η προστασία του εμπορικού σήματός σας σε επίπεδο Κοινότητας προστατεύει το μελλοντικό δικαίωμά σας να έχετε ελεύθερη πρόσβαση στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες σας. Για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις αυτό αποτελεί εργαλείο καίριας σημασίας για την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων διεθνώς.»

Η μείωση των τελών και η απλούστευση της διαδικασίας συνίστανται ουσιαστικά στον καθορισμό μηδενικού τέλους καταχώρισης για τα κοινοτικά εμπορικά σήματα. Οι επιχειρήσεις θα καταβάλλουν επομένως μόνο τέλη αίτησης, και δεν θα πρέπει πλέον να καταβάλλουν χωριστά τέλη για την καταχώριση. Κατά συνέπεια, ο χρόνος επεξεργασίας για την καταχώριση ενός κοινοτικού εμπορικού σήματος θα γίνει επίσης πολύ πιό σύντομος.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι, αντί να καταβάλουν το ποσό των 1750 ευρώ για την αίτηση και την καταχώριση ενός κοινοτικού εμπορικού σήματος, οι επιχειρήσεις θα χρεώνονται μελλοντικά μόνο με τέλη αίτησης 1050 ευρώ. Εκείνοι που καταθέτουν τις αιτήσεις τους μέσω του διαδικτύου θα ωφεληθούν από μεγαλύτερη μείωση και θα χρεώνονται μόνο τέλος αίτησης 900 ευρώ αντί του συνολικού ποσού των 1600 ευρώ που πρέπει να πληρώνουν σήμερα.

Αυτές οι μειώσεις τελών έχουν ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να πληρώνουν στο μέλλον 40% λιγότερο για να λάβουν ένα κοινοτικό εμπορικό σήμα – και έως 44% λιγότερο αν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα.

Επιπλέον, το μεμονωμένο τέλος για τις διεθνείς αιτήσεις και καταχωρίσεις εμπορικών σημάτων στις οποίες προσδιορίζεται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης θα μειωθούν από 1450 ευρώ σε 870 ευρώ, πράγμα που ισοδυναμεί επίσης με μείωση 40%.

Ιστορικό

Το ΓΕΕΑ ιδρύθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών το 1994. Από την έναρξη της λειτουργίας του το 1996 η ζήτηση για κοινοτικά εμπορικά σήματα συνέχισε να αυξάνεται σταθερά και κατά περιόδους εντυπωσιακά. Το ΓΕΕΑ έχει καταχωρίσει συνολικά περισσότερα από 500.000 εμπορικά σήματα μέχρι σήμερα για λογαριασμό εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο. Ως αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός της ΕΕ, το ΓΕΕΑ αντλεί εξ ολοκλήρου τους πόρους του προϋπολογισμού του από τα τέλη που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του. Δεν λαμβάνει καμία επιχορήγηση ή οικονομική ενίσχυση από τους φορολογούμενους της ΕΕ και, εφόσον αποτελεί μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο προϋπολογισμός του πρέπει να είναι ισοσκελισμένος.

Τα τελευταία χρόνια, το ΓΕΕΑ έχει εφαρμόσει επιτυχώς ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας, προσφέροντας συγχρόνως ποιοτικές υπηρεσίες που έχουν προσελκύσει αυξανόμενους αριθμούς χρηστών. Παρά τη μείωση των τελών το 2005, πρόσφατα στο ΓΕΕΑ δημιουργούνται πολύ σημαντικά ταμειακά αποθέματα.

Κατά συνέπεια, το ΓΕΕΑ, ενώ συνεχίζει να επενδύει στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει – ιδιαίτερα των επιγραμμικών υπηρεσιών του – και στη μείωση των χρόνων απόκρισης, μπορεί να μοιραστεί ακόμη περισσότερο τα οφέλη των κερδών αποδοτικότητάς του με ολόκληρη την επιχειρηματική κοινότητα, και ειδικότερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες οι δαπάνες για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και την επιβολή της σχετικής νομοθεσίας είναι συχνά σημαντικό πρόβλημα.

Αυτή η περαιτέρω ουσιαστική μείωση των τελών αποτέλεσε αντικείμενο εκτενών συζητήσεων με τα κράτη μέλη. Αποτελεί ένα πρώτο στοιχείο μιας ευρύτερης ακολουθίας μέτρων για τη βελτίωση της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού του ΓΕΕΑ στο μέλλον, σχετικά με την οποία τα κράτη μέλη συμφώνησαν σε μια κοινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου και της επιτροπής προϋπολογισμού του ΓΕΕΑ το Σεπτέμβριο του 2008.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm

http://oami.europa.eu


Side Bar