Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/501

Bryssel den 30 mars 2009

Politisk enighet i rådet om paketet för ett gemensamt europeiskt luftrum

Enighet har uppnåtts om ett omfattande luftfartspaket. Det positiva resultatet av förra veckans omröstning i Europaparlamentet bekräftades i dag av EU:s transportministrar. Detta paket, som formellt kommer att antas av rådet inom några veckor, stärker det gemensamma europeiska luftrummet. Det ger Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ansvaret för alla säkerhetslänkar i luftfartskedjan och främjar införandet av ny teknik. Tillsammans kommer dessa åtgärder att göra luftfarten säkrare, miljövänligare och mer kostnadseffektiv. Flygbolagens årliga besparingar beräknas till omkring fyra miljarder euro. Samtidigt kommer huvudplanen för den europeiska flygledningstjänsten (ATM Master Plan) att göra den europeiska tillverkningsindustrin världsledande när det gäller innovation inom ATM-teknik. Detta kommer att skapa en högeffektiv europeisk infrastruktur och ge tillverkarna ett försprång i konkurrensen på globala marknader.

”Europa behöver en flygledningtstjänst som klarar luftfartens framtida tillväxt”, säger transportkommissionär Antonio Tajani. ”Det här paketet kommer att ge säkrare, miljövänligare och mer kostnadseffektiva flygningar. Flygplanen kommer att kunna välja kortast möjliga rutter i enlighet med de allt striktare miljökraven. För första gången får vi ett system som grundas på luftrumsanvändarnas behov. Paketet kommer mycket lägligt, eftersom sektorn för tillfället har problem på grund av den rådande krisen.”

Paketets första del omfattar flera förbättringar av den ursprungliga lagstiftningen om ett gemensamt europeiskt luftrum (se IP/01/1398). Några exempel är bindande resultatmål för leverantörer av lufttrafiktjänster, europeiska nätförvaltningstjänster som ska säkra konvergensen mellan nationella nät samt ett fastställt datum då medlemsstaterna ska ha förbättrat resultaten, bland annat genom en förbättrad samarbetsprocess och ytterligare integrering av leverantörer av flygtrafiktjänster, s.k. funktionella luftrumsblock.

Den tekniska delen inriktas på införandet av den senaste tekniken. Sesarprogrammet för samman alla aktörer på luftfartsområdet för att utveckla, validera och bygga ut en ny generation av ett europatäckande system för flygledningstjänst.

Säkerhetsdelen ger Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) ett utökat ansvar. Detta kommer att säkerställa att de bestämmelser som reglerar flygplatsdrift, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster är exakta, enhetliga och bindande. Det kommer också att säkra en grundlig tillsyn av hur medlemsstaternas genomför bestämmelserna. Byråns nya befogenheter ger den en mer övergripande kontroll över den europeiska luftfartssäkerheten och garanterar att gemensamma säkerhetsregler tillämpas i alla faser av flygningarna, med början på startbanan.

Slutligen behandlar den del som rör flygplatskapacitet bristen på start- och landningsbanor och flygplatsfaciliteter, som i dag hotar att skapa allvarliga flaskhalsar. Initiativet syftar till att tilldelningen av ankomst- och avgångstider till flygoperatörer ska samordnas bättre med flygledningstjänstens åtgärder. Dessutom inrättas ett observatorium för flygplatskapacitet som ska innebär att flygplatserna helt ska integreras med luftfartsnätet.

Genom det nya paketet sätts miljöfrågorna i centrum för det gemensamma europeiska luftrummet. Den förbättrade flygledningstjänsten syftar till att minska luftfartens utsläpp av växthusgaser, vilket beräknas ge förbättringar på upp till 10 % per flygning. Till följd av detta kommer koldioxidutsläppen att kunna minska med 16 miljoner ton per år och luftrumsanvändarna sänka sina kostnader med 2,4 miljarder euro per år. Detta kommer att ge luftfarten rätt förutsättningar att tas med i det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter.
Den mänskliga faktorn har stor betydelse när det gäller tillhandahållandet av flygtrafiktjänster. Därför har EU:s institutioner också antagit ett uttalande där de förklarar sig villiga att tillsammans verka för att engagera personalen i genomförandet av luftfartspaketet, säkra en hög kompetensnivå för alla personalkategorier som sysslar med säkerhetsfrågor och bygga upp förtroendet för mekanismerna för rapportering av tillbud.

Mer information finns här: http://ec.europa.eu/transport/air/index_en.htm


Side Bar