Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/501

Brussel, 30 maart 2009

Commissie verheugd over de politieke steun van de Raad voor het pakket inzake het gemeenschappelijk Europees luchtruim

Na de positieve stemming van afgelopen week in het Europees Parlement, hebben de ministers van vervoer vandaag de overeenkomst over een vérstrekkend luchtvaartpakket bevestigd. Dit pakket, dat in de komende weken formeel door de Raad zal worden vastgesteld, versterkt het gemeenschappelijk Europees luchtruim, maakt het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart verantwoordelijk voor alle veiligheidsschakels in de luchtvaartketen en stimuleert de toepassing van nieuwe technologieën. Dit pakket maatregelen zal ervoor zorgen dat vliegen veiliger, groener en kostenefficiënter wordt. De jaarlijkse besparingen voor de luchtvaartmaatschappijen worden geraamd op ongeveer vier miljard euro. Tegelijk zal het ATM-masterplan ervoor zorgen dat de Europese industrie een toonaangevende rol speelt op het gebied van innoverende technologieën voor luchtverkeersbeheer, zodat een solide Europese infrastructuur tot stand komt en de Europese fabrikanten een concurrentievoordeel genieten op de wereldmarkt.

"Europa heeft behoefte aan een systeem voor luchtverkeersbeheer dat de toekomstige groei van de luchtvaart kan opvangen. De reizigers verwachten diensten van hoge kwaliteit. Dit pakket zal ervoor zorgen dat vliegen veiliger, groener en kostenefficiënter wordt. Vliegtuigen kunnen voortaan de kortst mogelijke route nemen en zo voldoen aan de steeds strengere milieueisen. Voor het eerst staan de behoeften van de luchtruimgebruikers centraal in het systeem. Dit pakket kon op geen beter ogenblik komen, nu de sector in moeilijkheden zit door de crisis", verklaarde Antonio Tajani, vice-voorzitter van de Commissie en commissaris voor vervoer.

De eerste pijler van het pakket bevat diverse verbeteringen van de oorspronkelijke wetgeving inzake het gemeenschappelijk Europees luchtruim (zie IP/01/1398), zoals bindende prestatiedoelstellingen voor verleners van luchtnavigatiediensten, functies voor het beheer van het Europese netwerk teneinde de convergentie tussen de nationale netwerken te garanderen en een definitieve datum waarop de lidstaten hun prestaties moeten hebben verbeterd, onder meer via de totstandbrenging van functionele luchtruimblokken (dankzij betere samenwerking en verdere integratie van verleners van luchtnavigatiediensten).

De technologische pijler heeft vooral tot doel state-of-the-art-technologie te introduceren. In het kader van het SESAR-programma werken alle belanghebbenden uit de luchtvaartsector samen aan de ontwikkeling, validering en invoering van een pan-Europees luchtverkeersbeheersysteem van de nieuwe generatie.

De veiligheidspijler verleent meer bevoegdheden aan het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA). Dit agentschap moet zorgen voor precieze, uniforme en bindende regels voor de exploitatie van luchthavens, luchtverkeersbeheer en luchtnavigatiediensten, en moet toezicht houden op de toepassing van die regels door de lidstaten. Door deze nieuwe bevoegdheden krijgt het agentschap meer controle over de veiligheid van de Europese luchtvaart en kan het garanderen dat de gemeenschappelijke veiligheidsregels tijdens alle vluchtfasen, te beginnen op de startbaan, worden toegepast.

In de pijler betreffende de luchthavencapaciteit wordt aandacht besteed aan het tekort aan start- en landingsbanen en luchthavenfaciliteiten, omdat dit belangrijke knelpunten dreigen te worden. In het kader van dit initiatief wordt ernaar gestreefd de luchthavenslots die aan exploitanten van luchtvaartuigen worden toegekend beter te coördineren met maatregelen inzake luchtverkeersbeheer, en zal een waarnemingscentrum voor luchthavencapaciteit worden opgericht om de luchthavens volledig te integreren in het luchtvaartnetwerk.

Dit nieuwe pakket plaatst milieukwesties centraal in het gemeenschappelijk Europees luchtruim. Door een verbetering van het luchtverkeersbeheer wordt ernaar gestreefd de broeikasgasemissies van de luchtvaart terug te dringen met 10% per vlucht, wat neerkomt op een CO2-besparing van 16 miljoen ton per jaar en een kostenbesparing voor de luchtruimgebruikers van 2,4 miljard euro. Hierdoor zal de luchtvaartsector zijn opname in de Europese emissiehandelsregeling beter kunnen opvangen.

Aangezien de menselijke factor een centrale rol speelt bij het verlenen van luchtnavigatiediensten, hebben de Europese instellingen ook een verklaring aangenomen waarin zij aangeven bereid te zijn samen te werken om het personeel te betrekken bij de tenuitvoerlegging van het luchtvaartpakket en zo een hoog bekwaamheidsniveau van alle personeelscategorieën te garanderen, alsook het vertrouwen in mechanismen voor de melding van incidenten te stimuleren.

Voor nadere informatie: http://ec.europa.eu/transport/air/index_en.htm


Side Bar