Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/501

Brüssel, 30. märts 2009. a.

Komisjon avaldas rahulolu, et nõukogu andis täna poliitilise kinnituse ühtset Euroopa taevast käsitlevale meetmepaketile

Eelmisel nädalal Euroopa Parlamendis saavutatud positiivse hääletustulemuse järel andsid transpordiministrid täna kinnituse laiaulatuslikule lennunduspaketi kokkuleppele. Selle paketiga, mille nõukogu võtab ametlikult vastu lähinädalatel, tugevdatakse ühtset Euroopa taevast käsitlevat algatust, antakse Euroopa Lennundusohutusametile vastutus lennundusahela kõigi ohutusega seotud lülide eest ja soodustatakse uute tehnoloogiate rakendamist. Meetmepakett aitab muuta lende ohutumaks, keskkonnasäästlikumaks ja kulutasuvamaks. Lennuettevõtjad hoiavad sellega kokku ligikaudu neli miljardit eurot aastas. Samal ajal aitab lennuliikluse korraldamise üldkava saavutada Euroopa tootval tööstusel liidripositsioon lennuliikluse korraldamise innovaatilise tehnoloogia valdkonnas, muutes seega Euroopa infrastruktuuri tõhusaks ja andes tootjatele konkurentsieelise maailmaturul.

Komisjoni asepresident ja transpordivolinik Antonio Tajani ütles: „Euroopa vajab sellist lennuliikluse korraldamise süsteemi, mis suudab toime tulla lennundussektori tulevase kasvuga. Reisijad soovivad tarbida kvaliteetseid teenuseid. Meetmepakett aitab muuta lende ohutumaks, keskkonnasäästlikumaks ja kulutasuvamaks. Õhusõidukid saavad lennata kõige lühemaid marsruute pidi, mis vastab karmistuvatele keskkonnanõuetele. Esmakordselt on sellise süsteemi keskmes õhuruumi kasutajad. Meetmepakett võeti vastu väga sobival ajal, kuna lennundussektor on praeguse kriisi tõttu raskustes.”

Paketi esimeses valdkonnas tõhustatakse ühtset Euroopa taevast käsitlevaid algseid õigusakte mitmel viisil (vt IP/01/1398): nendesse lisatakse aeronavigatsiooniteenuste osutajate tegevuse tulemuslikkust käsitlevad siduvad eesmärgid ja võrgustiku haldamine Euroopa tasandil, et tagada ühtsus liikmesriikide võrgustike vahel, samuti kehtestatakse lõplik kuupäev, mis ajaks peavad liikmesriigid tulemuslikkust parandama; selleks võivad nad tõhustada koostööd ja kaasata aeronavigatsiooniteenuste osutajaid paremini nn funktsionaalsete õhuruumiosade raames.

Tehnoloogiasamba puhul keskendutakse uusima tehnoloogia kasutuselevõtule. Programmiga SESAR kaasatakse kõik lennunduse sidusrühmad lennuliikluse korraldamist käsitleva, uue põlvkonna üleeuroopalise süsteemi väljatöötamisse, valideerimisse ja kasutamisse.

Ohutussambaga suurendatakse Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) vastutusala. Sellega tagatakse lennujaamade käitamist, lennuliikluse korraldamist ja aeronavigatsiooniteenuseid käsitlevad täpsed, ühtsed ja siduvad eeskirjad ning järelevalve seoses nende rakendamisega liikmesriikides. EASA suurenenud pädevus annab ametile võimaluse terviklikumalt kontrollida Euroopa lennundusohutust ja aitab tagada, et lennu kõikides etappides, alates lennurajast, kohaldatakse ühiseid ohutuseeskirju.

Lennujaamade läbilaskevõimet käsitlevas valdkonnas tegeldakse lennuradade ja lennujaamarajatiste vähesuse probleemiga, mis praegu ähvardab muutuda oluliseks kitsaskohaks. Algatusega püütakse õhusõidukite käitajatele lennujaamades antud teenindusaegu paremini kooskõlastada lennuliikluse korraldamise meetmetega ning luua lennujaamade läbilaskevõimega tegelev järelevalveüksus, et täielikult integreerida lennujaamad lennundusvõrgustikku.

Ühtset Euroopa taevast käsitleva uue paketi keskmes on keskkonnaküsimused ja lennuliikluse parema korraldamise eesmärk on vähendada lennundusega kaasnevaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Eeldatavalt vähenevad heitkogused kuni 10% lennu kohta, mis tähendab, et aastas paisatakse õhku 16 miljonit tonni vähem CO2 ja õhuruumi kasutajate kulud väheneksid 2,4 miljardi euro võrra. See aitab lennundusel paremini täita heitkogustega kauplemise süsteemi nõudeid.
Arvestades inimteguri olulisust aeronavigatsiooniteenuste osutamisel, on Euroopa institutsioonid võtnud vastu ka avalduse, milles nad teatavad oma valmisolekust teha koostööd selleks, et kaasata töötajad lennunduspaketi rakendamisse, tagada kõigi ohutuse tagamisega tegelevate töötajate suur oskuspädevus ja suurendada usaldust intsidentidest teatamise mehhanismide vastu.

Lisateave: http://ec.europa.eu/transport/air/index_en.htm


Side Bar