Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/501

Bρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2009

Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση σήμερα της πολιτικής δέσμης μέτρων για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό από το Συμβούλιο

Μετά την θετική ψήφο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα, οι Υπουργοί Μεταφορών επιβεβαίωσαν σήμερα τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με τη μακρόπνοη δέσμη μέτρων στις αερομεταφορές. Με τη δέσμη αυτή, η οποία θα εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο τις προσεχείς εβδομάδες, ενισχύεται ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας καθίσταται αρμόδιος για όλους τους κρίκους της αλυσίδας των αερομεταφορών που σχετίζονται με την ασφάλεια πτήσεων και προωθείται η εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Ως δέσμη, τα μέτρα αυτά επιτρέπουν ασφαλέστερες, οικολογικότερες και οικονομικά αποδοτικότερες πτήσεις. Η ετήσια εξοικονόμηση για τις αεροπορικές εταιρείες υπολογίζεται σε περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα, με το Γενικό Πρόγραμμα για τη Διαχείριση της Εναέριας Κυκλοφορίας, η ευρωπαϊκή κατασκευαστική βιομηχανία θα βρθεί στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας στο πεδίο της τεχνολογίας διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να αναβαθμισθούν οι επιδόσεις της ευρωπαϊκής υποδομής και να αποκτήσουν οι κατασκευαστές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις παγκόσμιες αγορές.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος σε θέματα μεταφορών, Antonio Tajani, δήλωσε: «Η Ευρώπη χρειάζεται ένα σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, το οποίο θα επιτρέπει να αντιμετωπισθεί η μελλοντική ανάπτυξη των αερομεταφορών. Tο επιβατικό κοινό προσδοκά υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση. Η συγκεκριμένη δέσμη μέτρων θα έχει ως αποτέλεσμα ασφαλέστερες, οικολογικότερες και οικονομικά αποδοτικότερες πτήσεις. Τα αεροσκάφη θα μπορούν να πετούν μέσω των βραχύτερων δυνατών διαδρομών σε αρμονία με τις αυξανόμενες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Για πρώτη φορά, οι ανάγκες των χρηστών του εναερίου χώρου βρίσκονται στο επίκεντρο του συστήματος. Η δέσμη μέτρων έρχεται στην πιο κατάλληλη στιγμή, τώρα που ο κλάδος αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω της κρίσης. »

Ο πρώτος πυλώνας εισάγει αρκετές βελτιώσεις στην αρχική νομοθεσία για τον ΕΕΟ (βλ. IP/01/1398), όπως επίσης καθιερώνει δεσμευτικούς στόχους για τις επιδόσεις των παρόχων αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, λειτουργίες διαχείρισης του ευρωπαϊκού δικτύου για να εξασφαλισθεί σύγκλιση μεταξύ των εθνικών δικτύων και προβλέπει οριστική ημερομηνία για τη βελτίωση των επιδόσεων των κρατών μελών στο συγκεκριμένο πεδίο, καθώς και διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας και περαιτέρω ένταξης των παρόχων αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, γνωστή ως λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου.

Ο τεχνολογικός πυλώνας εστιάζεται στην καθιέρωση της πιο σύγχρονης τεχνολογίας. Tο πρόγραμμα SESAR ενώνει τις προσπάθειες όλων των συντελεστών του κλάδου στην ανάπτυξη, την επικύρωση και την εξάπλωση ενός νέας γενεάς πανευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Ο πυλώνας που αφορά την ασφάλεια πτήσεων προβλέπει αυξημένες αρμοδιότητες για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλείας της Αεροπορίας (EASA). Ο Οργανισμός θα εξασφαλίσει την τήρηση σαφών, ομοιόμορφων και δεσμευτικών κανόνων για τη λειτουργία των αερολιμένων, τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και τις αεροναυτιλιακές υπηρεσίες, ταυτόχρονα δε θα εξασφαλίσει αυστηρή εποπτεία της εφαρμογής τους από τα κράτη μέλη. Αυτές οι νέες αρμοδιότητες του EASA επιτρέπουν στον Οργανισμό διεξοδικότερο έλεγχο της ασφάλειας των ευρωπαϊκών αερομεταφορών και εγγυώνται την εφαρμογή των κοινών κανόνων ασφάλειας σε όλες τις φάσεις μιας πτήσης, από την έναρξη της τροχοδρόμησης.

Τέλος, ο πυλώνας που αφορά την χωρητικότητα των αερολιμένων πραγματεύεται την έλλειψη τροχιοδρόμων και αερολιμενικών διευκολύνσεων, οι οποίες σήμερα απειλούν να οδηγήσουν σε σοβαρή στενωπό. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να επιτευχθεί καλύτερος συντονισμός των χρονοθυρίδων (slots) των αερολιμένων που χορηγούνται στους αερομεταφορείς με μέτρα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και με την ίδρυση παρατηρητηρίου της χωρητικότητας των αερολιμένων, ώστε να ενταχθούν πλήρως οι αερολιμένες στο αεροπορικό δίκτυο.

Στη νέα δέσμη μέτρων, τα περιβαλλοντικά θέματα ενσωματώνονται στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό και με τη βελτιωμένη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας επιδιώκεται μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τις αερομεταφορές. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα επέλθει βελτίωση έως 10% ανά πτήση, η οποία αντιπροσωπεύει ετήσια μείωση 16 εκατομμυρίων τόνων CO2 και 2,4 δις ευρώ ετήσια εξοικονόμηση κόστους για τους χρήστες του εναερίου χώρου. Κατά τον τρόπο αυτό, οι αερομεταφορές θα είναι σε θέση να ενταχθούν στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών.
Με δεδομένο ότι ο ανθρώπινος παράγοντας έχει τον κεντρικό ρόλο στην παροχή αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εξέδωσαν επίσης δήλωση στην οποία δηλώνουν τη βούλησή τους να εργασθούν από κοινού για τη συμμετοχή του προσωπικού στην εφαρμογή της δέσμης μέτρων στις αερομεταφορές, την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προτύπων επαγγελματικής επάρκειας σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού που σχετίζεται με την ασφάλεια πτήσεων και για την αύξηση της εμπιστοσύνης στους μηχανισμούς αναφοράς περιστατικών.

Για περισσότερες πληροφορίες http://ec.europa.eu/transport/air/index_en.htm


Side Bar