Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/501

Bruxelles, den 30. marts 2009

Kommissionen ser med tilfredshed på Rådets politiske opbakning til pakken om ”det fælles europæiske luftrum”

Efter at Europa-Parlamentet i sidste uge stemte for pakken, bekræftede transportministrene i dag den indgåede aftale om en vidtgående luftfartspakke. Denne pakke, som vedtages formelt af Rådet i de kommende uger, styrker det fælles europæiske luftrum, gør det europæiske luftfartssikkerhedsagentur ansvarlig for alle sikkerhedsled i luftfartskæden og sætter skub i gennemførelsen af nye teknologier. Som en samlet pakke vil disse foranstaltninger gøre flyvninger mere sikre, grønnere og mere omkostningseffektive. Besparelserne for luftfartsselskaberne beregnes til ca. fire mia. EUR pr. år. Samtidig vil ATM-masterplanen sætte den europæiske producentindustri i forreste linje, hvad angår innovation inden for lufttrafikstyringsteknologi, og dermed skabe en ydedygtig europæisk infrastruktur og give producenterne en konkurrencefordel på verdensmarkedet.

Kommissionens næstformand med ansvar for transport, Antonio Tajani, udtalte: “Europa har brug for et lufttrafikstyringssystem, som er i stand til at håndtere den kommende vækst i luftfarten. De rejsende forventer service af høj kvalitet. Denne pakke af foranstaltninger vil gøre flyvninger mere sikre, grønnere og mere omkostningseffektive. Luftfartøjer vil kunne flyve langs de kortest mulige ruter i overensstemmelse med de voksende miljøkrav. For første gang er luftrumsbrugernes behov placeret centralt i systemet. Pakken kunne ikke være kommet på et mere belejligt tidspunkt end nu, hvor sektoren er i vanskeligheder på grund af den aktuelle krise.”

Med pakkens første søjle indføres flere forbedringer af den oprindelige SES-lovgivning (se IP/01/1398), herunder bindende præstationsmål for luftfartstjenesteudøvere, en styringsfunktion for det europæiske net for at sikre konvergens mellem nationale net og en definitiv frist for medlemsstaterne til at forbedre deres præstationer - i første omgang via en proces med et øget samarbejde og yderligere integration af luftfartstjenesteudøvere, der er kendt som funktionelle luftrumsblokke.

I den teknologiske søjle fokuseres der på at introducere den nyeste teknologi. I SESAR-programmet føres alle luftfartsbranchens interessenter sammen for at udvikle, validere og indføre en ny generation af et Europadækkende lufttrafikstyringssystem.

Med sikkerhedssøjlen udvides Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs ansvarsområder (EASA). Dermed garanteres præcise, ensartede og bindende regler for lufthavnsdrift, lufttrafikstyring og luftfartstjenester, samt at medlemsstaterne fører et forsvarligt tilsyn med gennemførelsen af disse. EASA’s nye kompetencer giver agenturet en mere fuldstændig kontrol over den europæiske luftfartssikkerhed og sikrer, at fælles sikkerhedsregler anvendes i alle faser i en flyvning helt fra starten.

Endelig tages der med lufthavnskapacitetssøjlen fat på manglen på landingsbaner og lufthavnsfaciliteter, som på nuværende tidspunkt risikerer at blive til en alvorlig flaskehals. Formålet med dette initiativ er at koordinere tildelingen af slots i lufthavne til luftfartøjsoperatørerne bedre med lufttrafikstyringsforanstaltninger og oprette EF-observatoriet for lufthavnskapacitet for at integrere lufthavne fuldt ud i lufttrafiknettet.

Med den nye pakke placeres miljøspørgsmål centralt i politikken for et fælles europæisk luftrum, og med en forbedret lufttrafikstyring tilsigtes det at nedbringe luftfartens drivhusgasemissioner. De forventede forbedringer anslås til op til 10 % pr. flyvning, hvilket svarer til en besparelse på 16 mio. ton CO2 pr. år og årlige omkostningsbesparelser for luftrumsbrugere på 2,4 mia. EUR. Dette vil sætte luftfartssektoren i stand til at integrere sig i den europæiske emissionshandelsordning.
Da den menneskelige faktor er central for udøvelsen af luftfartstjeneste, har de europæiske institutioner også vedtaget en erklæring, hvori de erklærer sig indforstået med at samarbejde om at inddrage personalet i gennemførelsen af luftfartspakken, sikre et højt kompetenceniveau for alle personalekategorier, som bidrager til sikkerheden, og styrke tilliden til ordninger angående indberetning af hændelser.

De finder yderligere oplysninger på adressen: http://ec.europa.eu/transport/air/index_en.htm


Side Bar