Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/501

V Bruselu dne 30. března 2009

Komise uvítala dnešní politickou podporu vyjádřenou Radou k souboru předpisů pro jednotné evropské nebe

Po kladném hlasování v Evropském parlamentu minulý týden potvrdili dnes ministři dopravy dosažení dohody o souboru předpisů v oblasti letectví, které budou mít dalekosáhlý dopad. Tento soubor předpisů, který bude v následujících týdnech Radou formálně přijat, posiluje projekt jednotného evropského nebe, přenáší odpovědnost za veškerá bezpečnostní opatření v řetězci letecké dopravy na Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví a posiluje provádění nových technologií. Tento soubor opatření zajistí bezpečnější, ekologičtější a nákladově efektivnější lety. Roční úspory leteckých společností dosáhnou přibližně čtyř miliard eur. Zároveň hlavní plán řízení letového provozu posune evropský výrobní průmysl do vedoucího postavení v čele inovačního procesu v technologii řízení letového provozu, čímž zajistí výkonnější evropskou infrastrukturu, a posílí tak konkurenceschopnost výrobců na celosvětových trzích.

Místopředseda Evropské komise odpovědný za dopravu Antonio Tajani uvedl: „Evropa potřebuje systém řízení letového provozu, který se bude schopen vyrovnat s budoucím růstem letecké dopravy. Cestující veřejnost očekává vysoce kvalitní služby. Tento soubor opatření zajistí bezpečnější, ekologičtější a nákladově efektivnější lety. V souladu s náročnějšími požadavky týkajícími se životního prostředí budou letadla moci létat na těch nejkratších možných trasách. Potřeby uživatelů vzdušného prostoru se poprvé stávají ústředním článkem systému. V současné době, kdy se odvětví letecké dopravy potýká s problémy kvůli současné krizi, nemohl tento soubor opatření být lépe načasován“.

První pilíř souboru posiluje v několika ohledech právní předpisy původního projektu jednotného evropského nebe (viz IP/01/1398), včetně závazných výkonnostních cílů pro poskytovatele letových navigačních služeb, funkce řízení evropské sítě, jejímž cílem je zajistit sbližování mezi sítěmi jednotlivých států, a konečného data, do kterého by členské státy měly zlepšit výkonnost, a to také formou rozšířené spolupráce a další integrace poskytovatelů letových navigačních služeb, známé pod pojmem funkční bloky vzdušného prostoru.

Technologický pilíř je zaměřen na zavádění nejmodernější technologie. Program leteckého výzkumu v rámci jednotného evropského nebe spojuje všechny zúčastněné strany leteckého provozu v úsilí o vytvoření, ověření a využívání nové generace celoevropského systému řízení letového provozu.

Bezpečnostní pilíř stanoví nové úkoly pro Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví (EASA). To zajistí přesná, jednotná a závazná pravidla pro provoz letišť, řízení letového provozu a letové navigační služby, jakož i řádný dohled členských států nad jejich prováděním. Tyto nové pravomoci poskytnou agentuře EASA ucelenější kontrolu nad bezpečností letectví v Evropě a zajistí, aby byla ve všech fázích letu počínaje odbavovací plochou používána společná bezpečnostní pravidla.

A konečně pilíř kapacity letiště se zabývá nedostatečným počtem rozjezdových a přistávacích drah a nedostatečným vybavením letišť, které se v současnosti stávají hlavní překážkou plynulosti letecké dopravy. Cílem úsilí je lépe sladit letištní časy přidělené leteckým dopravcům s opatřeními řízení letového provozu a vytvoření stanoviště pro sledování letištní kapacity, aby bylo možné plně zapojit letiště do sítě letecké dopravy.

Nový soubor předpisů staví do středu jednotného evropského nebe otázky životního prostředí; zlepšení řízení letového provozu se zaměří na snížení emisí skleníkových plynů z letecké dopravy. Předpokládaná zlepšení by mohla dosáhnout až 10 % u každého letu, což znamená úsporu 16 milionů tun CO2 ročně a úspory ročních nákladů pro uživatele vzdušného prostoru ve výši 2,4 miliardy EUR. To letecké dopravě umožní lepší integraci do evropského systému obchodování s emisemi.
S ohledem na skutečnost, že lidský faktor je při poskytování letových navigačních služeb klíčový, evropské instituce také přijaly prohlášení, ve kterém vyjádřily ochotu spolupracovat s cílem zapojit zaměstnance do procesu provádění souboru předpisů v oblasti letectví, aby byla zajištěna vysoká úroveň způsobilosti u všech kategorií zaměstnanců, kteří zajišťují bezpečnost letectví, a aby byla posílena důvěra v mechanismy hlášení leteckých incidentů.

Další informace: http://ec.europa.eu/transport/air/index_en.htm.


Side Bar