Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/501

Брюксел, 30 Март 2009 г.

Комисията приветства приетото днес политическо одобрение на Съвета за пакета от законодателни мерки относно Единното европейско небе

След положителния вот в Европейския парламент миналата седмица, днес министрите на транспорта потвърдиха постигнатата договореност относно амбициозен пакет от законодателни мерки в областта на авиацията. Този пакет, който предстои да бъде официално приет от Съвета през идните седмици, укрепва Единното европейско небе, поставя отговорността за всички звена на безопасността от въздухоплавателната верига в ръцете на Европейската агенция за авиационна безопасност и насърчава прилагането на нови технологии. Взети заедно тези мерки ще доведат до по-безопасни, по-екологосъобразни и по-рентабилни полети. Годишните икономии за авиокомпаниите се изчисляват на около четири милиарда евро. В същото време генералният план за УВД ще изведе европейското производство на авиационно оборудване и техника на челна позиция в областта на иновациите в технологиите за управление на въздушното движение, като така ще осигури работеща европейска инфраструктура, а за производителите — конкурентно предимство на световните пазари.

Заместник-председателят на Комисията, отговарящ за транспорта, Антонио Таяни заяви: „Европа се нуждае от система за управление на въздушното движение, която да може да се справи с бъдещия ръст на авиацията. Пътниците очакват висококачествени услуги. Този пакет от законодателни мерки ще доведе до по-безопасни, по-екологосъобразни и по-рентабилни полети. Въздухоплавателните средства ще могат да летят по възможно най-късите маршрути в съответствие с увеличаващите се екологични изисквания. За първи път в основата на системата се поставят потребностите на ползвателите на въздушното пространство. Това е най-благоприятният момент за появата на този законодателен пакет от мерки, тъй като секторът изпитва затруднения поради настоящата криза.“

С първия стълб от пакета качеството на първоначалното законодателство относно единното европейско небе се повишава в редица отношения (виж IP/01/1398), включително се въвеждат задължителни цели за изпълнение пред доставчиците на аеронавигационно обслужване, функции, свързани с управление на европейската мрежа, които да гарантират конвергенцията на националните мрежи, както и крайна дата, до която държавите-членки да подобрят постигнатите резултати, чрез процес на засилено сътрудничество и по-нататъшна интеграция на доставчиците на аеронавигационно обслужване, познат под името функционални блокове въздушно пространство.

Основна цел на технологичния стълб е въвеждането на най-съвременна технология. Програмата SESAR обединява всички заинтересовани страни от авиацията, с цел развитие, проверка и разгръщане на европейска система от ново поколение за управление на въздушното движение.

Стълбът „безопасност“ предвижда разширяване на правомощията на Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA). Това би трябвало да осигури точни, унифицирани и задължителни правила по отношение на функционирането на летищата, управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване, както и стриктното наблюдение на прилагането им от държавите-членки. Въпросните нови правомощия на EASA предоставят на агенцията по-широкообхватен контрол върху безопасността на европейската авиация и гарантират, че общите правила за безопасност се прилагат на всички етапи от полета, като се започне от момента, когато въздухоплавателното средство е на земята.

На последно място, стълбът „капацитет на летищата“ предлага решения по отношение на недостига на писти за излитане и кацане, както и летищни съоръжения, което понастоящем има опасност да се превърне в основна пречка пред развитието. Инициативата се стреми да постигне по-добро съгласуване между слотовете, разпределени на операторите на въздухоплавателни средства, и мерките за управление на въздушното движение, както и създаване на платформа за наблюдаване на капацитета на летищата, която да доведе до пълното интегриране на летищата в общата авиационна мрежа.

Новият пакет от мерки поставя проблемите на околната среда в основата на Единното европейско небе, а подобреното управление на въздушното движение цели намаляване на емисиите парникови газове от авиацията. Евентуалните подобрения са до 10 % на полет, което съответства на намаляване на изхвърлянето на CO2 с 16 милиона тона годишно и годишни икономии на разходи за ползвателите на въздушното пространство в размер на 2,4 млрд. EUR. Това ще позволи на авиацията да се включи в Европейската схема за търговия с емисии.
Поради основната роля на човешкия фактор в предоставянето на аеронавигационно обслужване европейските институции приеха декларация, с която заявяват своето желание да работят съвместно за включване на служителите в прилагането на пакета от мерки в областта на авиацията за гарантиране на високи стандарти на компетентност за всички категории персонал, свързани със безопасността, както и за увеличаване на доверието към схемите за докладване на инциденти.

За допълнителна информация: http://ec.europa.eu/transport/air/index_en.htm


Side Bar