Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES PT

IP/09/490

Brussel, 30 maart 2009

EU-Voedselfaciliteit van 1 miljard euro voor ontwikkelingslanden – Commissie keurt algemeen plan en eerste uitvoeringsbesluit goed

Vandaag heeft de Europese Commissie voor een bedrag van 314 miljoen euro een pakket projecten goedgekeurd ter ondersteuning van de landbouw en de voedselzekerheid in 23 ontwikkelingslanden over de hele wereld. Dit is het eerste financieringsbesluit in het kader van de Voedselfaciliteit van 1 miljard euro, die eind vorig jaar werd goedgekeurd als reactie op de groeiende problemen die veel ontwikkelingslanden ondervinden om de continuïteit van de voedselvoorziening te garanderen. De Commissie heeft ook een algemeen plan goedgekeurd voor de besteding van het volledige bedrag van de faciliteit, waarvoor in totaal 50 landen in aanmerking komen.

Volgens Europees commissaris voor ontwikkeling en humanitaire hulp Louis Michel heeft Europa al humanitaire hulp verleend bij de voedselcrisis in de vorm van noodhulp. De Voedselfaciliteit betreft ontwikkeling op de langere termijn – 1 miljard euro gedurende drie jaar om de landbouw overeind te helpen. Het vandaag goedgekeurde pakket richt zich op de 23 landen die het zwaarst getroffen worden door de voedselcrisis. De komende maanden moeten we letten op het effect van de financiële crisis en de recessie op ontwikkelingslanden. Dat effect wordt nu pas duidelijk en zou weleens veel groter kunnen zijn dan verwacht. Europa richt zich terecht op de herstelplannen voor de eigen economie, maar dit mag niet ten koste gaan van onze verbintenissen jegens de ontwikkelingslanden, zoals blijkt uit het vandaag genomen besluit.

Achtergrond:

Op 18 december 2008 hebben het Europees Parlement en de Raad een verordening aangenomen tot oprichting van een Voedselfaciliteit voor 1 miljard euro. Dit vormt het belangrijkste onderdeel van de reactie van de EU op de verslechtering van de mondiale voedselzekerheid in 2007-2008. Het vandaag goedgekeurde financieringsbesluit en het algemene plan voor de Voedselfaciliteit zijn goedgekeurd door het Europees Parlement en alle EU-lidstaten.

De Voedselfaciliteit is bedoeld voor de periode tussen noodhulp en ontwikkelingssamenwerking op middellange en lange termijn en heeft een looptijd van drie jaar (2009-2011). Er zal aan drie soorten activiteiten steun worden verleend:

maatregelen ter verbetering van de toegang tot landbouwproductiemiddelen zoals mest en zaaigoed en diensten van dierenartsen en adviseurs;

andere kleinschalige maatregelen ter vergroting van de landbouwproductie, zoals microkredieten, infrastructuur op het platteland, opleiding en ondersteuning van landbouworganisaties; en

vangnetten in de vorm van sociale uitkeringen voor kwetsbare bevolkingsgroepen, vaak door middel van arbeidsintensieve openbare werken (wegen, irrigatieprojecten, enz.).

Het financieringsbesluit van de Commissie betreft steun voor projecten en programma's in 23 ontwikkelingslanden: Afghanistan, Bangladesh, Burkina Faso, Birma/Myanmar, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, Democratische Republiek Congo, Cuba, Eritrea, Ethiopië, Filippijnen, Gambia, Guinee-Bissau, Haïti, Honduras, Kenia, Liberia, Mali, Mozambique, Pakistan, Palestijnse gebieden, Sierra Leone en Zimbabwe. De volledige tekst van het besluit en de toewijzingen per land zijn beschikbaar op de onderaan genoemde website.

De financiering van de vandaag goedgekeurde projecten loopt telkens via internationale organisaties: de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), het Internationaal Fonds voor agrarische ontwikkeling (IFAD), het Wereldvoedselprogramma (WFP), de Wereldbank, het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) en gespecialiseerde VN-agentschappen zoals UNOPS (in Myanmar/Birma) en UNRWA (in de Palestijnse gebieden).

Het algemene plan voor de uitvoering van de Voedselfaciliteit omvat een lijst van vijftig begunstigde landen, die gedurende drie jaar steun zullen ontvangen. De steun zal worden verleend via internationale organisaties, regionale organisaties en nationale regeringen, alsmede via oproepen tot het indienen van voorstellen door niet-overheidsactoren, organisaties van de lidstaten en andere actoren die in aanmerking komen.

In het besluit van de Commissie wordt het belang benadrukt van de Europese Unie als belangrijkste mondiale partner voor de verbetering van de voedselzekerheid in de wereld. De te financieren projecten zullen een gunstig effect hebben op de levens van miljoenen zeer arme mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

MEMO/09/138


Side Bar