Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/472

Bryssel den 25 mars 2009

EU-kommissionen tar krafttag mot modernt slaveri och sexuellt utnyttjande av barn

Europeiska kommissionen har i dag antagit två nya lagförslag i syfte att intensifiera kampen mot människohandel och sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi. De ersätter den gällande lagstiftningen som har varit i kraft sedan 2002 respektive 2004. De nya förslagen kommer att garantera att fullständig anpassning till de högsta EU-normerna, bättre hjälp till offren och hårdare tag mot de som utnyttjar barn sexuellt och bedriver människohandel. Förslagen tacklar även problemet med den snabba utvecklingen av tekniken i cyberrymden.

Jacques Barrot, vice ordförande för kommissionen med ansvar för rättvisa, frihet och säkerhet, sade så här: ”Vi vill skapa ett EU som har en reell förmåga att skydda de mest sårbara medborgarna från de mest fruktansvärda brotten. Med människohandel menas kvinnor och flickor som tvingas till sexuellt slaveri, barn som blir slagna och misshandlade och tvingas att tigga och stjäla, och unga vuxna som tvingas arbeta under vidriga förhållanden för svältlöner. Med sexuella övergrepp mot barn och sexuellt utnyttjande av barn menas vedervärdiga brott mot barn som sätter djupa spår och förorsakar lidande under resten av livet.

Fakta och siffror

Enligt Internationella arbetsorganisationen ILO är 1 225 miljoner människor runt om i världen offer för människohandel mellan länder eller inom sitt eget hemland. De flesta utnyttjas för prostitution (43 %) eller arbete (32 %). När det gäller sexuellt utnyttjande med användande av tvång i kommersiellt syfte är den överväldigande majoriteten (98 %) av offren kvinnor och flickor. Utifrån tillgängliga fakta är det rimligt att anta att flera hundra tusen människor smugglas till eller inom EU varje år.

Av de studier som gjorts framgår det att en betydande minoritet av barnen i Europa, mellan 10 och 20 % enligt en kvalificerad vetenskaplig uppskattning, kommer att utnyttjas sexuellt under sin barndom.

Under 2008 upptäcktes över 1 000 kommersiella och omkring 200 icke-kommersiella webbplatser med barnpornografiskt innehåll, varav 71 % i USA. Det uppskattas att omkring 20 % av de barnpornografiska webbplatserna är icke-kommersiella (oftast av fildelningstyp, s.k. peer-to-peer).

Uppskattningsvis omkring 20 % av sexförbrytarna (med stora avvikelser beroende på profil) begår nya brott efter att de blivit dömda.

De nya förslagen

I de två förslagen till rådets rambeslut föreskrivs att EU-länderna ska ingripa på tre fronter: åtala brottslingarna, skydda offren och förhindra brott.

Förslaget om bekämpning av människohandel innebär att ländernas nationella lagstiftning och straff tillnärmas, så att det garanteras att förbrytare ställs inför rätta även om de begår brott utomlands. Det blir möjligt för polisen att använda sig av telefonavlyssning, tjuvlyssning och andra liknande metoder som används för att bekämpa organiserad brottslighet. Offren erbjuds bostad och läkarvård, och vid behov polisskydd, så att de återhämtar sig från sitt lidande och inte är rädda för att vittna mot förbrytarna. De kommer att skyddas från ytterligare traumatiserande upplevelser under det straffrättsliga förfarandet, till exempel genom att frågor om upplevelserna av det sexuella utnyttjandet undviks. Offren kommer att erhålla kostnadsfri rättshjälp under hela förfarandet, inklusive hjälp att kräva skadestånd. Enligt det nya förslaget blir det lättare att vidta åtgärder mot kunderna till de personer som tvingas att erbjuda sexuella tjänster och mot de arbetsgivare som utnyttjar offren för människohandel. Det inrättas också oberoende organ för att övervaka att åtgärderna genomförs.

Enligt förslaget om att bekämpa sexuella övergrepp mot och sexuellt utnyttjande av barn blir det lättare att straffa dem som utnyttjar barn genom att nya former av övergrepp kriminaliseras, till exempel ”gromning” – att lura barn via Internet och utnyttja dem, titta på barnpornografiska bilder på Internet utan att ladda ner dem eller förmå barn att posera sexuellt framför en webbkamera. ”Sexturister” som reser utomlands för att förgripa sig på barn kommer att åtalas när de återvänder till hemlandet. Barn som utsatts för brott kommer att ges möjlighet att vittna i domstol utan att de behöver konfronteras med förövaren för att skona dem från ytterligare trauma, och de kommer att få tillgång till gratis rådgivning av advokat. Förbrytarna kommer att bedömas individuellt och ha tillgång till individuellt anpassad behandling så att de inte begår nya sexualbrott. Förbudet för brottsdömda att utöva verksamhet som involverar kontakt med barn kommer inte bara att gälla i det land där de dömdes, utan i hela EU. System för att blockera åtkomsten till webbplatser som innehåller barnpornografi kommer att utvecklas.

Förslagen kommer att diskuteras av ministerrådet före antagandet och efter godkännande införlivas med EU-ländernas nationella lagstiftning.

Vice ordförande Barrot sade avslutningsvis: ”Vårt budskap är tydligt: de här brotten, som inte känner några gränser, är oacceptabla. Europeiska unionen kommer även fortsättningsvis att tillämpa de högsta och mest ambitiösa normerna i kampen mot dem."


Side Bar