Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/472

Bruksela, dnia 25 marca 2009 r.

Komisja Europejska rozprawia się z nowoczesnymi formami niewolnictwa i wykorzystywaniem seksualnym dzieci

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj dwa wnioski dotyczące nowych przepisów, które pozwolą intensywniej zwalczać handel ludźmi i wykorzystywanie seksualne dzieci, nadużycia seksualne wobec dzieci oraz pornografię dziecięcą. Nowe wnioski zastąpią istniejące akty prawne w tych dziedzinach, które obowiązywały odpowiednio od 2002 i 2004 r. Nowe wnioski zagwarantują pełną zgodność z najwyższymi standardami europejskimi, zapewnią lepszą pomoc dla ofiar oraz bardziej zdecydowane ściganie i karanie przestępców odpowiedzialnych za wykorzystywanie seksualne dzieci i handel ludźmi. We wnioskach wzięto również pod uwagę szybko rozwijające się technologie w przestrzeni wirtualnej.

Wiceprzewodniczący Komisji Jacques Barrot, komisarz ds. sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, oświadczył: „Chcemy tworzyć taką UE, która naprawdę będzie w stanie chronić najbardziej narażonych obywateli przed najstraszliwszymi przestępstwami. Mówiąc o handlu ludźmi, mamy na myśli kobiety i dziewczęta, które sprowadzono do roli seksualnych niewolnic, bite i maltretowane dzieci, zmuszane do żebrania i kradzieży, młodych ludzi zmuszanych do pracy w strasznych warunkach za głodowe wynagrodzenie. Natomiast nadużycia seksualne wobec dzieci i ich seksualne wykorzystywanie to przerażające zbrodnie, które pozostawiają głębokie blizny i skazują na cierpienie przez całe życie."

Najważniejsze fakty i liczby

Według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy na całym świecie 1,225 mln osób pada ofiarą handlu ludźmi na terytorium swojego własnego kraju lub w ramach transgranicznego handlu ludźmi. Ofiary są najczęściej wykorzystywane do prostytucji (43%) lub do pracy (32%). Spośród ofiar zmuszanych dla zysku do świadczenia usług seksualnych przeważającą większość (98%) stanowią kobiety i dziewczęta. Opierając się o dostępne dane można założyć, że co roku w ramach handlu ludźmi kilkaset tysięcy osób sprowadzanych jest na terytorium UE lub przemieszcza się w jej obrębie.

Badania sugerują, że znaczna liczba dzieci w Europie, około 10-20% według wiarygodnych szacunków naukowców, stanie się w dzieciństwie ofiarą napaści seksualnej.

W 2008 r. wykryto ponad 1000 komercyjnych i ok. 500 niekomercyjnych stron internetowych zawierających materiały pornograficzne z udziałem dzieci, z czego 71% w Stanach Zjednoczonych. Szacuje się, że ok. 20% stron z pornografią dziecięcą ma charakter niekomercyjny (głównie w oparciu o technologię peer-to-peer (P2P)).

Z szacunkowych danych wynika, że średnio około 20 % sprawców przestępstw na tle seksualnym (istnieją duże rozbieżności w zależności od profilu sprawców) popełnia kolejne przestępstwa po skazaniu.

Nowe wnioski

Dwa nowe wnioski dotyczące decyzji ramowych Rady zobowiążą państwa UE do działań na trzech płaszczyznach: ścigania przestępców, chronienia ofiar i prewencji.

Wniosek w sprawie zwalczania handlu ludźmi zbliża krajowe przepisy i kary oraz zapewnia, że przestępcy staną przed wymiarem sprawiedliwości, nawet jeśli popełnili przestępstwo za granicą. Pozwoli on policji na utrwalanie treści rozmów telefonicznych oraz stosowanie podsłuchu i innych podobnych narzędzi wykorzystywanych do zwalczania przestępczości zorganizowanej. Ofiary otrzymają zakwaterowanie i opiekę medyczną, a w razie konieczności ochronę policyjną, aby mogły odzyskać siły i nie bały się zeznawać przeciwko sprawcom. Będą również chronione przed dalszymi traumatycznymi przeżyciami podczas postępowania karnego, których przyczyną mogą być np. dociekliwe pytania dotyczące przeżyć związanych z przymusowym wykorzystywaniem seksualnym. Ofiary otrzymają bezpłatną pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania, również w celu ubiegania się o kompensatę finansową. Wniosek zachęca państwa członkowskie do wprowadzenia sankcji wobec osób korzystających z usług seksualnych świadczonych przez zmuszane do tego ofiary oraz wobec pracodawców wykorzystujących ofiary handlu ludźmi. We wniosku ustanowiono również niezależne organy monitorujące realizację tych działań.

Wniosek w sprawie zwalczania seksualnego wykorzystywania i niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych ułatwia karanie sprawców nadużyć wobec dzieci poprzez ustanowienie sankcji karnych wobec nowych form nadużyć, takich jak: „nagabywanie dzieci w celach seksualnych" – nakłanianie dzieci za pośrednictwem internetu do spotkania i następnie wykorzystywanie ich, przeglądanie pornografii dziecięcej bez pobierania plików na własny komputer oraz zmuszanie dzieci do pozowania o charakterze seksualnym przed kamerą internetową. „Seksturyści”, podróżujący za granicę w celu wykorzystywania seksualnego dzieci, będą ścigani we własnym kraju. Pokrzywdzone dzieci będą mogły składać zeznania bez konieczności konfrontacji ze sprawcą w sądzie, aby oszczędzić im dodatkowych traumatycznych przeżyć. Będą miały również zapewnioną bezpłatną pomoc prawnika. Każdy sprawca powinien być traktowany indywidualnie i mieć dostęp do specjalnie dobranego leczenia, aby w przyszłości nie popełnił podobnych przestępstw. Nałożony na sprawcę zakaz wykonywania zawodu lub działalności, które wiążą się z kontaktem z dziećmi, powinien obowiązywać nie tylko w kraju skazania, ale w całej UE. Opracowane zostaną systemy blokujące dostęp do stron internetowych z pornografią dziecięcą.

Wnioski zostaną przedyskutowane na posiedzeniu Rady Ministrów UE, a po zatwierdzeniu powinny zostać przeniesione do prawa krajowego.

Wiceprzewodniczący Jacques Barrot stwierdził: „Chcemy powiedzieć to jasno: tego rodzaju przestępstwa, nie znające granic państwowych, są niedopuszczalne. Europa będzie nadal ustanawiała najwyższe i najbardziej ambitne standardy w dziedzinie ich zwalczania”.


Side Bar