Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/472

Brüssel, 25. märts 2009

ELi komisjon võitleb orjanduse tänapäevase vormi ja laste seksuaalse kuritarvitamise vastu

Euroopa Komisjon võttis täna vastu kaks ettepanekut, millega kehtestatakse uued eeskirjad inimkaubanduse ning laste seksuaalse kuritarvitamise, ärakasutamise ja lapsporno vastase võitluse tõhustamiseks. Uute ettepanekutega asendatakse seni kehtinud õigusaktid, mis võeti vastu vastavalt 2002. ja 2004. aastal. Ettepanekutega tagatakse õigusaktide täielik vastavus Euroopa kõrgeimatele standarditele, nähakse ette ohvrite senisest parem abistamine ning võetakse senisest jõulisemad meetmed kurjategijate suhtes, kes vastutavad laste seksuaalse kuritarvitamise ja inimkaubanduse eest. Ettepanekutes käsitletakse ka küberruumis kiiresti arenevaid tehnoloogiaid.

Asepresident Barrot, kes vastutab õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste eest, rõhutas, et komisjon soovib aidata kaasa sellise ELi kujunemisele, kes suudab kõige haavatavamaid kodanikke tõhusalt kaitsta kõige raskemate kuritegude eest. “Inimkaubandusest rääkides peame silmas naisi ja tüdrukuid, kes on sunnitud seksuaalsesse orjusesse; pekstud ja väärkoheldud lapsi, keda sunnitakse kerjama ja varastama, ning noori täiskasvanuid, kes peavad väga väikese palga eest töötama kohutavates tingimustes. Laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise all mõistame laste vastu suunatud kohutavaid kuritegusid, mis jätavad neile sügava jälje ja põhjustavad kannatusi kogu eluks.“

Olulisemad faktid ja arvandmed

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kohaselt hõlmab üleilmne riikidevaheline ja riigisisene inimkaubandus kokku 1 225 miljonit inimest. Enamikku inimkaubanduse ohvreid kasutatakse ära kas prostitutsioonis (45 %) või tööjõuna (32 %). Ärilisel eesmärgil seksuaalselt ärakasutatutest on valdav osa (98 %) naised ja tüdrukud. Olemasolevate arvandmete alusel on põhjust oletada, et igal aastal hõlmab ELi suunatud või ELis toimuv inimkaubandus sadu tuhandeid inimesi.

Uuringud näitavad, et Euroopas kannatab märkimisväärne vähemus, st teaduslike andmete kohaselt 10–20 % lastest lapsepõlves seksuaalse väärkohtlemise all.

2008. aastal leiti rohkem kui 1 000 ärilisel eesmärgil ja ligikaudu 500 mitteärilisel eesmärgil loodud laste kuritarvitamist kujutava sisuga veebisaiti, millest 71 % asus Ameerika Ühendriikides. Hinnanguliselt on ligikaudu 20 % lapspornot kujutavatest veebisaitidest mitteärilist laadi (enamik neist partnervõrgus (P2P)).

Hinnanguliselt paneb keskmiselt ligikaudu 20 % seksuaalsetes süütegudes süüdimõistetud isikutest (suured erinevused õigusrikkujate erinevate kategooriate lõikes) pärast süüdimõistmist toime uue süüteo.

Uued ettepanekud

Kahes ettepanekus nõukogu raamotsuste kohta kohustatakse ELi riike tegutsema kolmes valdkonnas: esitama kurjategijatele süüdistuse, kaitsma ohvreid ja tõkestama süütegusid.

Ettepanekuga võidelda inimkaubanduse vastu ühtlustatakse riiklikke õigusakte ja karistusi, et tagada kuriteo toimepanijate vastutuselevõtmine ka juhul, kui nad on kuriteo toime pannud välismaal. Ettepanekuga lubatakse politseil telefonikõnesid pealt kuulata ja teostada üldist pealtkuulamist ning kasutada muid samalaadseid vahendeid, mida kasutatakse organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemisel. Ohvritele võimaldatakse majutust ja arstiabi ning vajaduse korral politseikaitset, et nad taastuksid oma läbielamistest ja ei kardaks anda tunnistusi teo toimepanijate vastu. Ohvreid kaitstakse kriminaalmenetluse ajal uute traumade eest, mille võivad näiteks põhjustada uurimise ajal esitatavad küsimused nende kogemuste kohta seoses seksuaalse ärakasutamisega. Ohvrid saavad kogu menetluse jooksul tasuta õigusabi, sealhulgas rahalise hüvitise taotlemiseks. Ettepanekuga julgustatakse määrama karistusi inimkaubanduse ohvrite pakutavaid seksuaalteenuseid kasutatavatele klientidele ja inimkaubanduse ohvreid ärakasutatavatele tööandjatele. Ettepanekuga luuakse ka sõltumatud üksused nimetatud meetmete rakendamise jälgimiseks.

Ettepanekuga võidelda laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise vastu lihtsustakse laste kuritarvitajate karistamist, nähes selleks ette kriminaalkaristused kuritarvitamise uute vormide eest, nagu lapse seksuaalne ahvatlemine, st laste ahvatlemine Internetis ja laste kuritarvitamine, lapsporno vaatamine ilma materjali allalaadimata või laste sundimine veebikaameras seksuaalselt poseerima. Seksituristile, kes reisis laste kuritarvitamiseks välismaale, esitatakse koju jõudes süüdistus. Selleks et säästa lapsohvreid uuest traumast, on neil õigus anda kohtus tunnistusi ilma õigusrikkujaga kohtumata ning nad saavad tasuta abi juristilt. Iga õigusrikkujat tuleks hinnata eraldi ja tal peaks olema juurdepääs individuaalsele ravile, et ta ei paneks toime uusi kuritarvitusi. Õigusrikkujate suhtes kehtestatud keeld osaleda tegevuses, mis eeldab kontakte lastega, peaks olema tõhus mitte ainult riigis, kus nad süüdi mõisteti, vaid kogu ELis. Töötatakse välja süsteemid, millega tõkestatakse juurdepääs lapspornot sisaldavatele veebisaitidele.

Ettepanekuid hakkab arutama Euroopa Liidu Nõukogu ja kui need kiidetakse heaks, siis võetakse need üle riiklikku õigusse.

Asepresident Barroso sõnul on sõnum selge. “Sellised piiriülesed kuriteod on lubamatud, mistõttu Euroopa jätkab kõrgeimate ja julgeid eesmärke teenivate standardite kehtestamist, et võidelda selliste kuritegude vastu.“


Side Bar