Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/472

Bruxelles, den 25. marts 2009

EU-Kommissionen slår ned på moderne slaveri og seksuelt misbrug af børn

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget to forslag om nye regler til at optrappe kampen mod menneskehandel, seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi. De nye forslag skal erstatte den eksisterende lovgivning, der har været gældende siden henholdsvis 2002 og 2004. De nye forslag vil sikre, at reglerne fuldt ud kommer op på niveau med de højeste europæiske standarder, give bedre bistand til ofrene og slå hårdere ned på lovovertræderne, der er ansvarlige for seksuelt misbrug af børn og menneskehandel. Forslagene tager også højde for, at teknologien i cyberspace hurtigt ændrer sig.

Vicepræsident Barrot, der har ansvar for retfærdighed, frihed og sikkerhed, udtaler: "Vi ønsker at skabe et EU, der fuldt ud er i stand til at beskytte de mest sårbare borgere mod de værste forbrydelser. Når vi taler om menneskehandel, mener vi kvinder og børn, der bliver tvunget ud i seksuelt slaveri, børn, der bliver slået, mishandlet og tvunget til at tigge og stjæle, unge mennesker, der bliver tvunget til at arbejde under forfærdelige vilkår til en sulteløn. Når vi taler om seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn, mener vi frygtelige forbrydelser mod børn, der forvolder uoprettelige skader på dem, som de vil lide under resten af livet."

Fakta og nøgletal

Ifølge Den Internationale Arbejdsorganisation bliver 1,225 millioner mennesker handlet hen over landegrænserne eller inden for deres eget land verden over. De fleste ofre for menneskehandel udnyttes til prostitution (43 %) eller som arbejdskraft (32 %). Når man ser på erhvervsmæssig seksuel udnyttelse, er langt størstedelen (98 %) kvinder og piger. På grundlag af de foreliggende tal er det rimeligt at anslå, at der hvert år er flere hundrede tusind mennesker, der indrejser i EU-området eller overføres inden for EU-området som led i menneskehandel.

Undersøgelser peger i retning af, at et ikke ubetydeligt mindretal af børn i Europa – mellem 10 % og 20 % ud fra et faktabaseret videnskabeligt overslag – vil blive udsat for et seksuelt overgreb i løbet af deres barndom.

I 2008 blev der fundet over 1 000 kommercielle og ca. 500 ikke-kommercielle websteder, der indeholdt børnemisbrug; heraf var de 71 % i USA. Det antages, at ca. 20 % af websiderne med børnepornografi er ikke-kommercielle (navnlig til udveksling mellem brugere).

Det antages, at ca. 20 % af seksualforbrydere i gennemsnit (med store variationer mellem forskellige typer forbrydere) begår nye overtrædelser, efter at de er blevet dømt.

De nye forslag

De to forslag til Rådets rammeafgørelse indeholder en forpligtelse for EU-landene til at handle på tre fronter: retsforfølgelse af forbryderne, beskyttelse af ofrene og forebyggelse af lovovertrædelserne.

Forslaget til bekæmpelse af menneskehandel tilnærmer den nationale lovgivning og straffene i landene, og sikrer, at lovovertræderne retsforfølges, også når de begår forbrydelser i udlandet. Det vil give politiet mulighed for at bruge telefon- og anden aflytning og andre lignende metoder, der også bruges til bekæmpelse af organiseret kriminalitet. Ofrene skal indkvarteres og have lægehjælp og om nødvendigt have politibeskyttelse, så de kan komme sig over overgrebene og ikke er bange for at vidne mod gerningsmanden. De skal beskyttes mod yderligere traumatisering under straffesagen, f.eks. mod indgående spørgsmål om, hvad de har gennemgået i forbindelse med den tvungne seksuelle udnyttelse. Ofrene skal have gratis retshjælp under hele retssagen, også til at rejse erstatningskrav. Forslaget tilskynder til, at man straffer kunder til mennesker, der har været tvunget til at tilbyde seksuelle ydelser, og arbejdsgivere, der har udnyttet ofre for menneskehandel. Forslaget opretter også uafhængige organer til at overvåge gennemførelsen af disse foranstaltninger.

Forslaget til bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn gør det nemmere at straffe børnemisbrugere, idet der træffes bestemmelse om straffesanktioner for nye former for misbrug, såsom at lokke børn til sig ved hjælp af internettet og misbruge dem, at se børnepornografi uden at downloade filer og at få børn til at udstille sig seksuelt foran et webcam. "Sexturister", der rejser til udlandet for at misbruge børn, vil blive retsforfulgt, når de kommer hjem. Børneofre vil kunne aflægge vidneforklaring uden at skulle konfronteres med gerningsmanden i retten, så de undgår yderligere traumer, og vil få gratis advokatbistand. Alle lovovertrædere bør underkastes en individuel vurdering og have adgang til behandling særligt tilpasset deres situation, så de ikke begår nye overgreb. Når der nedlægges forbud over for lovovertræderne mod at varetage hverv, der indebærer kontakt med børn, skal forbuddene have virkning ikke bare i det land, hvor de er dømt, men overalt i EU. Der skal udvikles systemer til at blokere adgangen til websteder, der indeholder børnepornografi.

Forslagene skal drøftes i Rådet for Den Europæiske Union, og når de er vedtaget, skal de gennemføres i national lovgivning.

Vicepræsident Barrot konkluderer følgende: "Vores budskab er klart. Disse forbrydelser kan ikke tolereres, og de standser ikke ved landegrænserne. Europa vil fortsat sætte de højeste og mest ambitiøse standarder for bekæmpelsen af dem."


Side Bar