Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/45

Bryssel den 13 januari 2009

Konsumentskydd: Europeiska kommissionen antar en EU-standard för gåstolar för att förebygga barnolyckor

En Europeisk säkerhetsstandard för gåstolar, som kommer att bidra till att förebygga många barnolyckor, har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning i dag efter att formellt ha antagits av kommissionen. Uppgifter från akutvården under de senaste 20 åren både i EU och i USA visar entydigt att gåstolar utgör en säkerhetsrisk. Tusentals barn behandlas årligen efter olyckor med gåstolar. Forskning från Australien visar att åtminstone vart tredje barn som använder gåstol skadar sig förr eller senare. I en undersökning från Child Accident Prevention Trust i Storbritannien görs bedömningen att fler barn skadas av gåstolar än av någon annan småbarnsprodukt. Olyckor med gåstolar som t.ex. välter eller kanar ned för en trappa kan vara mycket allvarliga eftersom de i de flesta fall leder till huvudskador. EU-standarden innehåller krav på stabilitetstest under tillverkningen och på att utformningen av gåstolar ska inriktas på en minskad skaderisk. Medlemsstaterna gav i kommittén för det allmänna produktsäkerhetsdirektivet i november 2008 sitt stöd till kommissionens förslag om att införa denna standard, och även Europaparlamentet har välkomnat beslutet. Standarden kommer att ge alla ekonomiska aktörer och de myndigheter som övervakar marknaden tillgång till en tydlig, snabb och gemensam säkerhetsreferens för tillverkning, import och kontroll av gåstolar.

– Denna standard kommer att förbättra säkerheten för de yngsta och mest sårbara EU-medborgarna. Även om föräldra- eller annan vuxentillsyn är barnets bästa skydd är säkerhetstänkandet extra viktigt vid tillverkning av barnprodukter, säger Meglena Kuneva, EU-kommissionär med ansvar för konsumentskyddsfrågor.

Vad är en gåstol?

En gåstol är en anordning på hjul som hjälper småbarn som ännu inte kan gå att ta sig fram med hjälp av fötterna. De brukar användas från det att barnet kan sitta utan stöd till dess att det kan gå själv. Barnen brukar vara mellan 6 och 15 månader.

Varför är gåstolar farliga?

Varje år inträffar tusentals olyckor i samband med gåstolar i EU. Olyckor med gåstolar beror huvudsakligen på att stolen kanar ned för trappor eller välter, särskilt när barnen försöker ta sig över ojämna ytor som trösklar eller mattkanter. Skadorna vid sådana olyckor kan bli mycket allvarliga, eftersom de för det mesta drabbar barnets huvud.

  • Uppgifter från Portugal visar att 850 barn i åldern 7–15 månader behöver akutvård för skador som orsakats av gåstolar.[1] I hälften av fallen har barnet fallit nedför en trappa, och 60 % av skadorna har drabbat barnets huvud.
  • I Storbritannien bedömer Child Accident Prevention Trust att gåstolar ligger bakom fler olyckor än någon annan småbarnsprodukt. Här togs över 2 350 småbarn in på sjukhus 2002 efter olyckor med gåstolar och 70 % av dem var under ett år.
  • En undersökning som genomfördes vid sjukhuset Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse 2003–2006 visade att 178 barn i åldern 7–12 månader togs in akut för pediatrisk behandling efter att ha fallit med en gåstol.

Mot bakgrund av det ökade antalet olyckor med gåstolar har medlemsstaterna bett om en säkerhetsstandard på EU-nivå.

Hur har man gått tillväga?

Standarden har tagits fram av Europeiska standardiseringsorganisationen (CEN) och används redan av marknadsövervakningsmyndigheterna i medlemsstaterna när de kontrollerar om det finns farliga barnprodukter på marknaden. Sådana EU-standarder är frivilliga men en produkt som har tillverkats i enlighet med en standard som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning antas vara säker. Tillverkare som väljer att avvika från EU-standarden måste se till att deras produkt följer minst samma säkerhetsnivå och säkerhetskrav som de som anges i standarden. Detta kräver omfattande extra certifieringsförfaranden, som kan undvikas om man följer EU-standarden. EU-standarden har faktiskt i praktiken blivit norm för industrin.

Vad är nytt med den nya standarden?

Den största risken med gåstolar är att de välter. I den nya standarden anges därför stabilitetskrav och test för att minska risken för vältning. Den nya standarden (ref. EN 1273:2005) innehåller krav och test för tillverkning av gåstolar, som minskar möjligheten att barnet att sträcker sig efter farliga föremål eller ramlar på ojämna platser som trappor eller kanter.

Varningar och instruktioner för vuxna är särskilt viktiga för att gåstolar ska kunna användas på ett säkert sätt, då det ytterst är en närvarande vuxen som måste se till att miljön där barnet använder gåstolen är så säker som möjligt. Dessutom är gåstolen inte till för att barnet ska lära sig gå – snarare kan den försena den naturliga utvecklingen om den används för länge. Därför krävs det även i standarden att det ska finnas instruktioner på gåstolen som gör vuxna uppmärksamma på att den inte är avsedd för barn över en viss vikt eller för barn som ännu inte kan sitta utan stöd.

Ytterligare information:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

http://www.cen.eu/

Kontaktperson: Helen Kearns: 02 2987638; Emer Traynor: 02 2921548


[1] Rapport från European Child Safety Alliance, 2006.


Side Bar