Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/45

Brussel, 13 januari 2009

Consumenten: EU-norm van Europese Commissie voor loopstoeltjes moet ongevallen voorkomen

Vandaag publiceert het Publicatieblad een Europese veiligheidsnorm voor loopstoeltjes waarmee veel ongelukken bij kinderen zullen worden voorkomen. De norm is al formeel goedgekeurd door de Europese Commissie. Uit de gegevens van eerstehulpafdelingen van ziekenhuizen in zowel de EU als de VS over de afgelopen 20 jaar blijkt steeds weer dat loopstoeltjes gevaarlijk zijn: elk jaar worden duizenden baby's wegens ongelukken met loopstoeltjes behandeld. Uit Australisch onderzoek is gebleken dat minstens een op de drie kinderen die een loopstoeltje gebruiken, op zeker moment gewond raakt. Uit onderzoek van de Child Accident Prevention Trust in het VK blijkt bovendien dat meer kinderen door kinderstoeltjes gewond raken dan door enig ander babyartikel. Ongevallen met loopstoeltjes die kantelen of van de trap vallen kunnen zeer ernstig zijn, omdat ze in veel gevallen hoofdwonden opleveren. Volgens de nieuwe EU-norm moeten tijdens de fabricage van loopstoeltjes stabiliteitstests worden uitgevoerd en moet er bij het ontwerpen naar worden gestreefd het risico op letsel zo klein mogelijk te maken. De lidstaten hebben in november 2008 in het Comité inzake algemene productveiligheid het voorstel van de Commissie hun steun voor deze norm uitgesproken en ook het Europees Parlement heeft het besluit verwelkomd. De norm biedt alle ondernemers en autoriteiten voor markttoezicht een duidelijke, snelle en eenduidige referentie voor de fabricage, invoer en veiligheidscontrole van loopstoeltjes.

EU-commissaris voor consumentenbescherming Meglena Kuneva zei er het volgende over: "Deze norm zal bijdragen aan de veiligheid van de jongste en kwetsbaarste burgers van de EU. Ook al is het toezicht van de ouders of andere volwassenen de ultieme bescherming voor een kind, extra veiligheidsmaatregelen bij de fabricage van kinderartikelen zijn ook van groot belang."

Wat is een loopstoeltje?

Een loopstoeltje is een toestel op wieltjes waarmee zeer jonge kinderen die nog niet kunnen lopen zich met hun voeten kunnen voortbewegen. Het wordt meestal gebruikt vanaf het moment waarop de baby zelfstandig rechtop kan zitten tot hij los kan lopen. Loopstoeltjes worden gebruikt door kinderen tussen 6 en 15 maanden.

Wat is het probleem?

Elk jaar raken duizenden zuigelingen gewond door het gebruik van loopstoeltjes. Ongevallen met loopstoeltjes doen zich voornamelijk voor als deze van trappen vallen of omkantelen, in het bijzonder wanneer kinderen zich over een oneffen oppervlak, zoals deurdrempels of tapijtranden, proberen voort te bewegen. Bij dergelijke ongevallen opgelopen letsel is zeer ernstig, omdat het in de meeste gevallen om hoofdletsel gaat.

  • Uit gegevens uit Portugal blijkt dat 850 kinderen in de leeftijd tussen 7 en 15 maanden eerste hulp nodig hadden wegens letsel veroorzaakt door het gebruik van loopstoeltjes[1]. In de helft van de gevallen kwam dit door een val van de trap en in ruim 60% van de gevallen ging het om hoofdwonden.
  • In het VK veroorzaken loopstoeltjes volgens de Child Accident Prevention Trust naar schatting meer ongevallen dan enig ander babyartikel: in 2002 zijn meer dan 2 350 baby's naar het ziekenhuis gebracht na ongelukken met loopstoeltjes, waarvan bijna 70% nog geen jaar oud was.
  • Een studie van Le Centre Hospitalier Universitaire van Toulouse over 2003-2006 laat zien dat 178 baby's tussen 7 en 12 maanden op de eerste hulp gebracht waren vanwege een val met een loopstoeltje.

Gezien de toename van het aantal gevallen van letsel als gevolg van dit product hebben de lidstaten verzocht om een veiligheidsnorm op EU-niveau.

Wat is de procedure?

De norm is door het Europees Comité voor normalisatie (CEN) ontwikkeld en wordt nu al door de autoriteiten voor markttoezicht in de lidstaten gebruikt bij het controleren van de handel op onveilige kinderartikelen. Dergelijke EU-normen worden op vrijwillige basis toegepast, maar een product dat is geproduceerd volgens een norm die in het Publicatieblad van de EU is gepubliceerd, wordt verondersteld veilig te zijn. Als fabrikanten besluiten van de EU-norm af te wijken, moeten zij ervoor zorgen dat hun product in ieder geval voldoen aan hetzelfde veiligheidsniveau en dezelfde eisen als in de norm zijn vastgelegd. Dit betekent dat zij uitvoerige specifieke certificeringsprocedures moeten volgen, wat zij gemakkelijk kunnen vermijden door de EU-norm te gebruiken. In de praktijk blijkt dat EU-normen vaak de industrienorm worden.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen en elementen in de nieuwe norm?

Het grootste gevaar van loopstoeltjes is dat ze omkantelen. Om dit risico te verkleinen zijn in de nieuwe norm stabiliteitstests en -vereisten opgenomen. De norm (referentie: EN 1273:2005) bevat vereisten en tests voor de producent van loopstoeltjes om het risico te verkleinen dat het kind gevaarlijke voorwerpen kan pakken of op instabiele plekken valt, bijvoorbeeld van de trap of stoep.

Om een veilig gebruik van loopstoeltjes te garanderen zijn met name waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen voor volwassenen belangrijk. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de toezichthoudende volwassene om de omgeving zo veilig mogelijk te maken als een kind in een loopstoeltje zit. Bovendien zijn loopstoeltjes niet bedoeld om het kind te leren lopen en kan langdurig gebruik de natuurlijke ontwikkeling van het kind op dit vlak belemmeren. Daarom is in de norm onder andere bepaald dat loopstoeltjes voorzien moeten worden van een gebruiksaanwijzing waarin erop gewezen wordt dat het product niet bedoeld is voor kinderen boven een bepaald gewicht of voor kinderen die nog niet zelfstandig rechtop kunnen zitten.

Voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

http://www.cen.eu/


[1] Verslag van de European Child Safety Alliance, 2006.


Side Bar