Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/45

Bryssel 13. tammikuuta 2009

Euroopan komissio hyväksyy vauvojen kävelytuoleja koskevan EU-standardin tapaturmien ehkäisemiseksi

Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistiin tänään – Euroopan komission antaman virallisen hyväksynnän jälkeen – vauvojen kävelytuoleja koskeva eurooppalainen turvallisuusstandardi, joka osaltaan auttaa ehkäisemään monia tapaturmia. Sairaaloiden ensiaputiedot sekä EU:sta että Yhdysvalloista viimeisten 20 vuoden ajalta osoittavat, että vauvojen kävelytuolit ovat vaarallisia ja niistä johtuvien tapaturmien vuoksi hoidetaan tuhansia pikkulapsia vuosittain. Australialaisen tutkimuksen mukaan vähintään yksi kolmesta kävelytuolia käyttävästä lapsesta saa vammoja jossakin vaiheessa. Yhdistyneen kuningaskunnan Child Accident Prevention Trustin tekemässä tutkimuksessa arvioitiin, että kaikista vauvatarvikkeista juuri kävelytuolit aiheuttavat eniten vammoja lapsille. Kävelytuoleihin liittyvät tapaturmat, kuten tuolin kaatuminen tai putoaminen portaista, voivat olla erittäin vakavia, koska useimmissa tapauksissa niihin liittyy päävammoja. EU-standardin mukaan kävelytuolille on tehtävä valmistusvaiheessa vakaustestit, ja tuolit on suunniteltava niin, että pyritään vähentämään tapaturmariskiä. Jäsenvaltiot tukivat komission ehdotusta standardin käyttöönotosta yleistä tuoteturvallisuutta käsittelevässä komiteassa marraskuussa 2008, ja myös Euroopan parlamentti suhtautuu siihen myönteisesti. Standardi tarjoaa kaikille talouden toimijoille ja markkinavalvontaviranomaisille yhden selkeän viitteen, josta ne voivat tarkistaa kävelytuolien turvallisuuteen liittyvät seikat niiden valmistuksen, tuonnin ja tarkastuksen yhteydessä.

”Tämän standardin avulla voidaan parantaa EU:n nuorimpien ja haavoittuvimpien kansalaisten turvallisuutta”, totesi EU:n kuluttaja-asioista vastaava komissaari Meglena Kuneva. ”Vaikka vanhempien tai aikuisten valvonta onkin lapsen tärkein suoja, myös lastentarvikkeiden valmistukseen liittyvät varotoimet ovat erittäin tärkeitä.”

Mikä on kävelytuoli?

Kävelytuolit ovat pyörillä varustettuja laitteita, joiden avulla pikkulapset, jotka eivät vielä osaa kävellä, pääsevät liikkeelle käyttämällä jalkojaan. Niitä ryhdytään yleensä käyttämään heti, kun vauva osaa istua tuetta, ja käytetään siihen asti, kun vauva oppii kävelemään. Kävelytuoleja käyttävät noin 6–15 kuukauden ikäiset lapset.

Mistä ongelmassa on kyse?

Kävelytuoleista aiheutuu vammoja tuhansille lapsille vuodessa EU:ssa. Kävelytuoleihin liittyvät tapaturmat johtuvat pääasiassa putoamisesta portaissa tai tuolin kaatumisesta etenkin lasten yrittäessä liikkua epätasaisilla alustoilla kuten kynnysten tai mattojen reunojen yli. Näistä aiheutuvat vammat voivat olla erittäin vakavia, koska suurimmassa osassa tapauksista ne kohdistuvat lapsen päähän.

  • Portugalista saatujen tietojen mukaan 850 7–15 kuukauden ikäistä lasta tarvitsee ensiapuhoitoa kävelytuoleista aiheutuneiden vammojen vuoksi.[1] Puolet tapauksista johtuu putoamisesta portaissa, ja yli 60 prosenttia vammoista kohdistuu päähän.
  • Yhdistyneessä kuningaskunnassa Child Accident Prevention Trust -järjestö on arvioinut, että kävelytuolit aiheuttavat enemmän tapaturmia kuin mitkään muut vauvatarvikkeet: vuonna 2002 sairaalahoitoon otettiin kävelytuoliin liittyvän tapaturman vuoksi yli 2 350 lasta, joista lähes 70 prosenttia oli alle yksivuotiaita.
  • Toulousen yliopistollisessa sairaalassa vuosina 2003–2006 tehdyn tutkimuksen mukaan lasten ensiapuosastolla hoidettiin 178 7–12 kuukauden ikäistä lasta, koska he olivat pudonneet kävelytuolista.

Laitteen aiheuttamien tapaturmien lisääntymisen vuoksi jäsenvaltiot pyysivät, että sitä koskeva turvallisuusstandardi vahvistettaisiin EU:n tasolla.

Miten menettely toimii?

Standardin laati Euroopan standardointikomitea CEN, ja jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaiset käyttävät jo sitä tarkastaessaan, onko markkinoilla vaarallisia lastentarvikkeita. Tällaiset EU-standardit ovat vapaaehtoisia, mutta EU:n virallisessa lehdessä julkaistun standardin mukaan valmistettujen tuotteiden oletetaan olevan turvallisia. Jos valmistaja päättää poiketa EU-standardista, hänen on varmistettava, että tuote täyttää vähintäänkin samat turvallisuustasot ja -vaatimukset kuin standardissa. Tämä edellyttää merkittäviä lisäsertifiointimenettelyitä, jotka voidaan välttää yksinkertaisesti käyttämällä EU-standardia. Itse asiassa EU-standardeista tulee yleensä teollisuudenalan normi.

Mitkä ovat uuden standardin tärkeimmät muutokset ja osat?

Kävelytuoleista johtuva suurin riski on kaatuminen. Tästä syystä uudessa standardissa asetetaan vakaustestit ja -vaatimukset, jotka pienentävät kaatumisriskiä. Uuteen standardiin (viite: EN 1273:2005) sisältyy kävelytuolien valmistukseen liittyviä vaatimuksia ja testejä, joiden tarkoituksena on tehdä kävelytuoleista sellaisia, että lapset eivät ulotu niin hyvin vaarallisiin esineisiin eivätkä kaadu niin helposti esimerkiksi portaissa tai kääntyessään.

Aikuisille suunnatut varoitukset ja ohjeet ovat erityisen tärkeitä pyrittäessä takaamaan kävelytuolien turvallinen käyttö, koska viime kädessä on valvovan aikuisen tehtävänä varmistaa, että kävelytuolissa olevan lapsen ympäristö on mahdollisimman turvallinen. Kävelytuoleja ei myöskään pitäisi käyttää apuvälineenä kävelemään opettelemisessa, ja niiden pitkäaikainen käyttö voi haitata lapsen luonnollista kävelykyvyn kehitystä. Tästä syystä standardissa edellytetään myös, että kävelytuoleissa on ohjeet, joissa kiinnitetään aikuisten huomio siihen, että tuotetta ei ole tarkoitettu lapsille, joiden paino ylittää tietyn rajan tai jotka ovat liian nuoria istumaan tuetta.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

http://www.cen.eu/


[1] European Child Safety Alliance Report, 2006.


Side Bar