Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES

IP/09/458

Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2009

Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος για τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο· επίσης, αξιολογεί το πρόγραμμα σταθερότητας της Κύπρου

Μετά την αξιολόγηση, το Φεβρουάριο, των αντίστοιχων προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης (see IP/09/274), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα προθεσμίες για τη διόρθωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ιρλανδίας, που ήδη υπερέβαιναν το 3% το 2008. Η Επιτροπή προτείνει επίσης νέα προθεσμία για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι προτεινόμενες προθεσμίες λαμβάνουν υπόψη τις αντίστοιχες δημοσιονομικές και μακροοικονομικές καταστάσεις των οικείων χωρών. Μόλις εγκριθούν οι συστάσεις από το Συμβούλιο, οι πέντε χώρες θα έχουν έξι μήνες στη διάθεσή τους για να ορίσουν ποια μέτρα σκοπεύουν να λάβουν για να μειώσουν σταδιακά το έλλειμμα. Η Επιτροπή εξέτασε επίσης το επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας της Κύπρου και διαπίστωσε ότι η δημοσιονομική πολιτική το 2009 θα είναι μάλλον επεκτατική. Αυτό προβλέπεται να αντιστραφεί στα επόμενα έτη ενόψει των μεγάλων εξωτερικών ανισορροπιών.

«Οι εθνικές δημοσιονομικές θέσεις στην ΕΕ και αλλού επιδεινώθηκαν σημαντικά το προηγούμενο έτος και πρόκειται να επιδεινωθούν περαιτέρω εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης που διανύουμε σήμερα και των μέτρων κατά διακριτική ευχέρεια τα οποία δικαίως θέσπισαν τα κράτη μέλη προκειμένου να στηρίξουν τη ζήτηση και να προωθήσουν τις επενδύσεις. Για να περιοριστεί το κόστος του χρέους για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές, είναι σημαντικό να διαμορφώσουν οι κυβερνήσεις μια πορεία προσαρμογής με την οποία θα δεσμευθούν να διορθώσουν τα δημόσια ελλείμματα από τη στιγμή που θα αρχίσει η ανάκαμψη της οικονομίας, η οποία αναμένεται ότι θα συμβεί βαθμιαία το 2010. Το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης αποτελεί το πλαίσιο για αυτήν την στρατηγική εξόδου και την επιστροφή σε υγιή και βιώσιμα δημόσια οικονομικά μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα,» δήλωσε ο επίτροπος οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων κ. Joaquin Almunia.

Στη συνέχεια της αξιολόγησης των προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης που ήδη παρουσίασαν δημοσιονομικό έλλειμμα μεγαλύτερο από 3% το 2008 και μετά από διαβουλεύσεις με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, η Επιτροπή καταλήγει σήμερα στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιρλανδία παρουσιάζουν υπερβολικά ελλείμματα κατά την έννοια του άρθρου 104.7 της Συνθήκης της ΕΕ και συνιστά την πορεία για τη διόρθωσή τους. Η Επιτροπή συνιστά επίσης στο Συμβούλιο να εκδώσει σύσταση βάσει του άρθρου 104.7 που θα ορίζει νέα προθεσμία για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος στο ΗΒ. Οι αξιολογήσεις και οι συστάσεις είναι βασισμένες στις προβλέψεις της Επιτροπής του προηγούμενου Ιανουαρίου, αλλά περιλαμβάνουν επίσης πρόσφατες δημοσιονομικές πληροφορίες και εθνικές προβλέψεις. Οι προτεινόμενες προθεσμίες λαμβάνουν υπόψη την αρχική δημοσιονομική θέση και τα περιθώρια ελιγμών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας, τις οικονομικές προοπτικές, τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και τους όρους χρηματοδότησης. Το Συμβούλιο Ecofin αναμένεται ότι θα συζητήσει σχετικά με τις συστάσεις κατά την προσεχή άτυπη σύνοδο του Απριλίου και θα οριστικοποιήσει τη θέση του σε μια προσεχή σύνοδο του Συμβουλίου. Στο σημείο εκείνο, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα διαθέτουν έξι μήνες προκειμένου να ορίσουν ποια μέτρα σκοπεύουν να λάβουν για να μειώσουν σταδιακά το δημοσιονομικό έλλειμμα.

FRANCE

The budget deficit is expected to have reached 3.4% of GDP in 2008 and the targets for 2009 and 2010 have been revised up to 5.6% and 5.2%, respectively, according to French estimates early this month. This is broadly in line with the Commission's January forecasts.

France is being hit by the global economic crisis, including the collapse of world trade since the fourth quarter of 2008. The government has adopted a series of measures that are timely, targeted and temporary, and which, together with the free play of particularly strong automatic stabilisers, explain this budgetary evolution.

As the excess over the 3% of GDP reference value is neither temporary nor close, and in view of the public debt that is above the 60% of GDP threshold, the Commission adopted, pursuant to Article 104(6) of the EU Treaty, a draft recommendation inviting the Council to conclude that an excessive deficit exists and recommending its correction by 2012 (Article 104(7)).

ΕΛΛΑΔΑ

Έχοντας ανέλθει σε 3,5% του ΑΕΠ το 2007, το δημόσιο έλλειμμα της Ελλάδας υπολογίζεται σε 3,7% του ΑΕΠ το 2008, υπερβαίνοντας έτσι την τιμή αναφοράς του 3% και τα δύο έτη. Το έλλειμμα αναμένεται ότι θα παραμείνει υψηλότερο από 3% το 2009 και θα υπερβεί το 4% το 2010 εφόσον δεν υπάρξει καμία αλλαγή της πολιτικής.

Λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες μακροοικονομικές ανισορροπίες και την τρέχουσα επαναξιολόγηση των κινδύνων στις χρηματαγορές, που ασκούν περαιτέρω πίεση στον υψηλό φόρτο του χρέους, καθώς επίσης και το μέγεθος της απαραίτητης αναπροσαρμογής που είναι σχετικά μικρό, φαίνεται ότι ενδείκνυται η ταχεία διόρθωση του ελλείμματος έως το 2010.

Η Επιτροπή συνιστά ως εκ τούτου στο Συμβούλιο να ενισχύσει η Ελλάδα τη δημοσιονομική διόρθωση το 2009 με τον διαρκή περιορισμό των δαπανών. Στη συνέχεια, η χώρα θα πρέπει να θεσπίσει πρόσθετα μόνιμα μέτρα το 2010 για τη μείωση του ονομαστικού ελλείμματος σαφώς κάτω από την τιμή αναφοράς του 3% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του έτους με σκοπό την ανάκτηση των απωλειών ανταγωνιστικότητας και την αντιμετώπιση των υφιστάμενων εξωτερικών ανισορροπιών. Η Ελλάδα θα πρέπει επίσης να καταβάλει προσπάθειες για τον έλεγχο των άλλων παραγόντων, εκτός των καθαρών δανειακών αναγκών, που συμβάλλουν στη μεταβολή των επιπέδων του δημόσιου χρέους, καθώς επίσης και για τη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας των οικονομικών δεδομένων και ιδίως των δεδομένων του δημοσίου. Τέλος, η Ελλάδα καλείται να βελτιώσει την ποιότητα και την διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών της και, με σκοπό την ανάκτηση των απωλειών ανταγωνιστικότητας και την αντιμετώπιση των υφιστάμενων εξωτερικών ανισορροπιών, να εφαρμόσει επειγόντως τολμηρές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

IRELAND

While general government debt in Ireland stood at 40.6% of GDP in 2008, below the 60% reference value, the general government deficit is set to have reached 6.3% of GDP. According to the Commission's January forecasts, the deficit is expected to widen further to 11% in 2009 and to 13% of GDP in 2010 on a no-policy-change basis. The Commission, therefore, recommends to the Council to decide on the existence of an excessive deficit in Ireland and to make recommendations with a view to bringing this situation to an end.

In view of the very weak economic situation in Ireland and the size of the deficit, a multi-annual deadline for the correction of the excessive deficit appears warranted.

Hence, the Commission recommends to t the Council that the Irish authorities take measures to achieve the 2009 deficit target. Thereafter, additional annual efforts going beyond those foreseen in the January 2009 Stability Programme addendum might be necessary to bring the deficit below the 3% of GDP reference value by 2013, if downside risks to the budgetary targets were to materialize. The strategy's credibility hinges on the timely specification of the consolidation measures to achieve this consolidation path. Given the scale of the required adjustment, a broad-based consolidation effort will be necessary, addressing both the expenditure and the revenue side of the budget. In order to further enhance the credibility of the medium-term consolidation strategy, it will also be crucial to strengthen the Irish medium-term budgetary framework.

SPAIN

Spain's updated Stability Programme estimated the 2008 government deficit at 3.4% of GDP. For 2009 and 2010, the Commission's January forecast projects government deficits close to 6% of GDP on average (2010 being based on a no-policy change scenario). Public debt, which had been reduced to 36.2% of GDP in 2007, increased to 40.3% of GDP in 2008 and is expected to grow above 50% of GDP in 2010.

In view of the size of the deficit, the economic situation and other factors a deadline for the correction of the excessive deficit by 2012 seems appropriate.

Therefore, the Commission recommends to the Council that the Spanish authorities bring the general government deficit below 3% of GDP by 2012. The Spanish authorities are also invited to ensure that consolidation towards the medium-term objective of a balanced budget is sustained after the excessive deficit has been corrected. Finally, the Spanish authorities are also urged to improve the long-term sustainability and the quality of public finances.

UNITED KINGDOM

The United Kingdom is under the excessive deficit procedure since July 2008, when the Council recommended, on the basis of a Commission proposal, to bring the general government deficit below 3% of GDP by 2009/10. But since then the budgetary situation has worsened substantially on account of the sharper-than-expected economic slowdown and the deficit-increasing discretionary measures adopted by the UK in line with the European Recovery Plan.

According to the 2008 update of the UK's convergence programme, the deficit in 2009/10 is projected to reach 8.2% of GDP, with the discretionary loosening accounting for around one-third of the increase over the previous year. The January forecasts of the Commission envisage an even sharper contraction in economic activity and project a deficit in 2009/10 of 9½% of GDP. The government gross debt ratio, which was close to 40% of GDP in 2007/08, is expected by the UK authorities to rise considerably to almost 70% of GDP in 2013/14.

Against this background, the Commission recommends to the Council to decide that, in a context of progressively weakening economic conditions, the UK authorities have not taken effective action to end the excessive deficit situation by 2009/10 and to adopt a new recommendation under Article 104.7 setting a new deadline of the 2013/14 financial year to correct the deficit below 3%. To this end, the UK authorities are asked in 2010/11 and beyond, to ensure additional annual efforts beyond those envisaged in the 2008 update of the UK's convergence programme. The UK is also recommended to reverse progressively the increase in the government gross debt ratio.

Πρόγραμμα σταθερότητας της Κύπρου

Η Επιτροπή εξέτασε επίσης το πρόγραμμα σταθερότητας της Κύπρου.

Η Κύπρος ενέκρινε μια σημαντική δέσμη κινήτρων για το 2009 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας που αναμένεται ότι θα οδηγήσει, στο πλαίσιο του προγράμματος, σε δημοσιονομικό έλλειμμα σχεδόν 1% το 2009, σε αντίθεση με ένα κατ' εκτίμηση ισόποσο πλεόνασμα πέρυσι. Κατά τα επόμενα έτη, το διαρθρωτικό έλλειμμα αναμένεται ότι θα αυξηθεί περαιτέρω. Αν και το έλλειμμα αναμένεται ότι θα παραμείνει κάτω από 3%, αυτό δεν φαίνεται ότι δικαιολογείται με βάση τις οικονομικές προοπτικές, οι οποίες παραμένουν σχετικά καλές, ή ότι είναι επιθυμητό λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη μεγάλων εξωτερικών ανισορροπιών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της σφοδρής επιδείνωσης του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος, η δημοσιονομική στρατηγική υπόκειται σε σοβαρούς κινδύνους αρνητικών εξελίξεων. Με γνώμονα τις μεγάλες εξωτερικές ανισορροπίες, η τήρηση συνετών δημοσιονομικών πολιτικών και η ενίσχυση της δημοσιονομικής διατηρησιμότητας θα εξακολουθήσουν να αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα.

Η Επιτροπή συνιστά συνεπώς στο Συμβούλιο να καλέσει την Κύπρο: (i) Να εφαρμόσει μέτρα ανταποκρινόμενη στο σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας σύμφωνα με το πρόγραμμα αλλά να αποφύγει την περαιτέρω επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών το 2009 σε σχέση με το στόχο· (ii) Να αντιστρέψει την προβλεπόμενη δημοσιονομική χαλάρωση το 2010 και μετέπειτα, περιορίζοντας τις δαπάνες προκειμένου να εξασφαλίσει υγιή δημοσιονομική θέση μεσοπρόθεσμα· (iii) Λόγω της συνεχιζόμενης δημοσιονομικής επιδείνωσης και του προβλεπόμενου αντικτύπου της δημογραφικής γήρανσης στις δημόσιες δαπάνες, να βελτιώσει τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημοσίων οικονομικών επιδιώκοντας τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

Τα σχετικά έγγραφα δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article14582_en.htm

CYPRUS

Comparison of key macroeconomic and budgetary projections

 
 
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Real GDP
(% change)
SP Jan 2009
4.4
3.8
2.1
2.4
3.0
3.2
COM Jan 2009
4.4
3.6
1.1
2.0
n.a.
n.a.
CP Dec 2007
4.2
4.1
4.0
4.0
4.0
n.a.
HICP inflation
(%)
SP Jan 2009
2.2
4.4
2.0
2.5
2.5
2.5
COM Jan 2009
2.2
4.4
2.0
2.3
n.a.
n.a.
CP Dec 2007
2.2
2.5
2.0
2.0
2.0
n.a.
Output gap1
(% of potential GDP)
SP Jan 2009
0.2
0.8
-0.1
-0.6
-0.5
-0.2
COM Jan 20092
1.1
1.9
0.5
0.1
n.a.
n.a.
CP Dec 2007
-0.7
-0.6
-0.6
-0.4
n.a.
n.a.
Net lending/borrowing vis-à-vis the rest of the world
(% of GDP)
SP Jan 2009
-11.7
-12.4
-12.1
-11.5
-10.9
-10.2
COM Jan 2009
-9.7
-13.2
-11.8
-10.8
n.a.
n.a.
CP Dec 2007
-6.6
-6.5
-6.3
-5.9
-5.6
n.a.
General government revenue
(% of GDP)
SP Jan 2009
46.4
45.3
43.8
44.0
44.4
44.8
COM Jan 2009
46.4
45.6
44.1
44.1
n.a.
n.a.
CP Dec 2007
45.9
44.3
44.5
44.6
44.7
n.a.
General government expenditure
(% of GDP)
SP Jan 2009
42.9
44.3
44.6
45.5
46.3
47.1
COM Jan 2009
42.9
44.7
44.7
45.1
n.a.
n.a.
CP Dec 2007
44.4
43.8
44.0
44.0
44.1
n.a.
General government balance
(% of GDP)
SP Jan 2009
3.4
1.0
-0.8
-1.4
-1.9
-2.2
COM Jan 2009
3.4
1.0
-0.6
-1.0
n.a.
n.a.
CP Dec 2007
1.5
0.5
0.5
0.7
0.7
n.a.
Primary balance
(% of GDP)
SP Jan 2009
6.5
3.9
1.5
0.8
0.2
-0.2
COM Jan 2009
6.5
3.9
1.8
1.2
n.a.
n.a.
CP Dec 2007
4.7
3.4
2.9
2.9
2.8
n.a.
Cyclically-adjusted balance1
(% of GDP)
SP Jan 2009
3.4
0.7
-0.8
-1.2
-1.7
-2.1
COM Jan 2009
3.0
0.2
-0.8
-1.1
n.a.
n.a.
CP Dec 2007
1.8
0.7
0.7
0.8
0.7
n.a.
Structural balance3
(% of GDP)
SP Jan 2009
3.4
0.7
-0.8
-1.2
-1.7
-2.1
COM Jan 2009
3.0
0.2
-0.8
-1.1
n.a.
n.a.
CP Dec 2007
0.3
0.7
0.7
0.8
0.7
n.a.
Government gross debt
(% of GDP)
SP Jan 2009
59.4
49.3
46.8
45.4
44.2
44.2
COM Jan 2009
59.4
48.1
46.7
45.7
n.a.
n.a.
CP Dec 2007
60.0
48.5
45.3
43.8
40.5
n.a.
Notes:
1Output gaps and cyclically-adjusted balances from the programmes as recalculated by Commission services on the basis of the information in the programmes.
2Based on estimated potential growth of 3.1%, 2.8%, 2.6% and 2.4% respectively in the period 2007-2010.
3Cyclically-adjusted balance excluding one-off and other temporary measures. There are no one-off and other temporary measures according to the most recent programme and according to the Commission services' January interim forecast.
 
 
 
 
 
 
 
 
Source:
Stability programme (SP); Commission services’ January 2009 interim forecasts (COM); Commission services’ calculations


Side Bar