Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT FI PL

IP/09/425

Bryssel den 19 mars 2009

Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn: kommissionen inleder överträdelseförfarande mot Italien

Europeiska kommissionen inledde idag ett överträdelseförfarande mot Italien för ofullständigt och oriktigt genomförande av EU-direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet). Kommissionen kommer att skicka en formell underrättelse (första steget i ett överträdelseförfarande enligt EG-fördraget) till Italien, eftersom den italienska lagstiftningen fortfarande inte omfattar alla bestämmelser i PSI-direktivet. En av punkterna är att uppgifter i fastighetsregister och uppgifter om hypotek – områden där det är viktigt att kunna vidareutnyttja information – inte omfattas av direktivets tillämpningsområde.

Europeiska kommissionen inledde idag ett överträdelseförfarande mot Italien eftersom flera delar av PSI-direktivet antingen har genomförts felaktigt i den italienska lagstiftningen, eller inte har genomförts alls. Ett av problemen är att lagstiftningen inte omfattar uppgifter i fastighetsregister och uppgifter om hypotek (här ingår uppgifter om ägarskap, besittningsrätt, det exakta läget och gränserna för varje jordbruksskifte) och att fasta tillgångar används som säkerhet vid lån. Andra bestämmelser som saknas i italiensk lagstiftning är tillämpningsområde för och definition av begreppet vidareutnyttjande, formella krav vid behandling av förfrågningar om vidareutnyttjande, särskilda villkor för vidareutnyttjande inklusive tillgängliga format och avgifter samt icke-diskriminering.

Italien har två månader på sig att svara på den formella underrättelsen. Om kommissionen inte får något svar från Italien eller om svaret inte är tillfredsställande, kan kommissionen besluta att avge ett motiverat yttrande (det andra steget i ett överträdelseförfarande). Om Italien fortfarande efter detta inte uppfyller sina skyldigheter enligt EU:s lagstiftning kommer kommissionen att hänskjuta ärendet till EG-domstolen.

Kommissionen har redan tidigare (oktober 2008, (IP/08/1524)) inlett överträdelseförfaranden mot Polen och Sverige för ofullständigt och oriktigt genomförande av PSI-direktivet.

Bakgrund:

Den offentliga sektorn producerar enorma mängder information som har stora möjligheter att kunna vidareutnyttjas kommersiellt som utgångspunkt för nya produkter och tjänster. EU:s marknad för information från den offentliga sektorn uppskattas vara värd 27 miljarder euro. Trots det ekonomiska värdet förblir emellertid stora mängder information från Europas offentliga sektor oanvända.

Efter ett förslag från kommissionen (IP/02/814) antog EU PSI-direktivet 2003, i syfte att undanröja hindren för gränsöverskridande vidareutnyttjande av den här typen av information. EU:s samtliga 27 medlemsstater har gjort direktivet till en del av sin lagstiftning (IP/08/1017).

PSI-direktivet har skapat en tydlig uppsättning regler på en tidigare oreglerad marknad. Det fastställer hur offentliga organ kan göra sin information tillgänglig för vidareutnyttjande, och tar upp centrala frågor som öppenheten kring vad som finns tillgängligt och på vilka villkor, samt rättvis konkurrens och icke-diskriminering mellan potentiella användare.

Kommissionen arbetar för närvarande med en översyn av PSI-direktivet. Som ett led i översynen höll den ett öppet samråd på nätet mellan juni 2008 och den 15 september 2008 (IP/08/1017). Resultatet visade att PSI-direktivet har förbättrat förutsättningarna för att offentliga organ på bred basis ska kunna sprida, dela och möjliggöra vidareutnyttjande av sina uppgifter och har öppnat nya möjligheter för Europas innehållsindustri (se rapporten om samrådet med medlemsstaterna och rapporten om samrådet med intressenterna). Det finns dock fortfarande hinder i vägen för att det gränsöverskridande vidareutnyttjandet ska kunna ta fart.

Kommissionen kommer att lägga fram sin översyn av PSI-direktivet under de kommande månaderna.

Mer information finns på kommissionens webbplats om PSI-direktivet:

http://europa.eu.int/information_society/policy/psi/


Side Bar