Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT SV FI

IP/09/425

Bruksela, 19 marca 2009 r.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego: Komisja wszczyna postępowanie przeciwko Włochom

Komisja Europejska wszczęła dziś przeciwko Włochom postępowanie w sprawie uchybienia w związku z niepełną i nieprawidłową transpozycją dyrektywy 2003/98/WE o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, czyli tak zwanej dyrektywy PSI. Komisja skierowała przeciwko Włochom wezwanie do usunięcia uchybienia (pierwszy etap postępowania w sprawie uchybienia na podstawie Traktatu WE) ze względu na niepełne transponowanie przepisów wspomnianej dyrektywy. Jeden z zarzutów dotyczy wyłączenia z zakresu dyrektywy danych katastralnych i hipotecznych – stanowiących cenne źródło informacji do ponownego wykorzystania.

Komisja Europejska wytoczyła dziś postępowanie przeciwko Włochom, ponieważ dotychczas do ustawodawstwa włoskiego nie transponowano pewnych elementów dyrektywy PSI lub też transponowano je nieprawidłowo. Jednym z zarzutów jest wyłączenie danych katastralnych i hipotecznych, w tym zapisów ksiąg wieczystych zawierających informacje na temat prawa własności i posiadania gruntów, ich dokładnego położenia i granic poszczególnych parcel a także na temat wykorzystania nieruchomości w charakterze zabezpieczenia pożyczek. Kolejną luką w przepisach włoskiego prawa jest brak uregulowań prawnych, dotyczących zakresu i definicji pojęcia „ponowne wykorzystywanie”, wymogów proceduralnych dotyczących rozpatrywania wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji, szczegółowych warunków ponownego wykorzystywania (z dostępnymi formatami i pobieranymi opłatami włącznie) a także zakazu dyskryminacji.

Włochy mają dwa miesiące, by udzielić odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia. W przypadku braku odpowiedzi lub gdyby uwagi zgłoszone przez Włochy okazały się niezadowalające, Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii, stanowiącej drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na mocy Traktatu WE. W razie gdyby Włochy nadal nie dopełniały swoich zobowiązań wobec prawa UE, Komisja skieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.

W październiku 2008 r. Komisja wszczęła już podobne postępowania w sprawie uchybienia (IP/08/1524) przeciwko Polsce i Szwecji dotyczące niepełnej i nieprawidłowej transpozycji dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Kontekst:

Organy sektora publicznego są źródłem dużej ilości informacji, które w większości mają potencjał komercyjnej użyteczności i mogą być ponownie wykorzystane jako podstawa nowych usług i produktów. Wartość rynku informacji generowanych przez sektor publiczny w UE jest szacowana na 27 mld euro. A jednak, mimo tak dużej wartości dla gospodarki, ogromna część informacji europejskiego sektora publicznego nie jest ponownie wykorzystywana.

Unia Europejska przyjęła dyrektywę PSI w 2003 r. w celu zlikwidowania przeszkód ograniczających ponowne transgraniczne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w nawiązaniu do wniosku Komisji (IP/02/814). Dyrektywa została już wdrożona do prawodawstwa wszystkich 27 państw członkowskich UE (IP/08/1017).

Dzięki dyrektywie PSI ustanowiono przejrzysty zestaw reguł na rynku, który dotychczas pozostawał nieuregulowany. Dyrektywa określa sposób, w jaki organy sektora publicznego powinny udostępniać informacje do ponownego wykorzystywania oraz zajmuje się kwestiami zasadniczymi, takimi jak przejrzystość udostępnianych informacji i warunki ich udostępniania, uczciwa konkurencja i niedyskryminowanie żadnego z potencjalnych użytkowników.

Komisja ukończy niebawem przegląd dyrektywy PSI. W ramach wspomnianego przeglądu Komisja przeprowadziła drogą internetową konsultacje, które trwały od czerwca do września 2008 (IP/08/1017). Jak wykazały wyniki konsultacji, dyrektywa PSI zwiększyła możliwości organów sektora publicznego w zakresie szerokiego rozpowszechniania, udostępniania i dopuszczania do ponownego wykorzystania posiadanych przez nie danych, tworząc tym samym nowe szanse dla rozwoju sektora treści cyfrowych w Europie (por. sprawozdania z konsultacji przeprowadzonych wśród państw członkowskich oraz wśród wszystkich zainteresowanych stron). Pomimo to wciąż utrzymują się przeszkody uniemożliwiające szybki rozwój ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w sposób transgraniczny.

W najbliższym czasie Komisja zamierza ogłosić wyniki przeglądu dyrektywy PSI.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych Komisji dotyczących informacji sektora publicznego (PSI):

http://europa.eu.int/information_society/policy/psi/


Side Bar