Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT SV PL

IP/09/425

Bryssel 19. maaliskuuta 2009

Komissio patistelee Italiaa julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöön

Euroopan komissio käynnisti tänään Italiaa vastaan ns. rikkomusmenettelyn, koska Italia ei ole saattanut kokonaan ja oikealla tavalla osaksi lainsäädäntöänsä julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöä koskevaa EU-direktiiviä (direktiivi 2003/98/EY). Komissio on lähettänyt Italialle asiasta virallisen huomautuksen (menettelyn ensimmäinen vaihe), jossa todetaan, että Italian lainsäädäntö ei vielä sisällä kaikkia direktiivin säännöksiä. Komissio on kiinnittänyt huomiota muun muassa siihen, että lainsäädäntö ei koske kiinteistörekisteri- ja kiinnitystietoja, jotka ovat arvokkaita uudelleenkäytettävissä olevia tietoresursseja.

Euroopan komissio käynnisti tänään rikkomusmenettelyn Italiaa vastaan, koska julkisen sektorin tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin useita säännöksiä ei ole saatettu osaksi Italian lainsäädäntöä tai ne on saatettu osaksi sitä väärin. Yksi komissiota arveluttava seikka on se, että Italian lainsäädäntö ei kata kiinteistörekisteri- ja kiinnitystietoja, joista käy ilmi maanomistukseen liittyviä yksityiskohtia, kuten tietyn maa-alan omistaja, hallintaoikeudet, tarkka sijainti ja rajat sekä tiedot kiinteistön käytöstä lainojen vakuutena. Lisäksi Italian lainsäädännöstä puuttuvat tietojen uudelleenkäyttöä koskevat määritelmät, uudelleenkäyttöoikeutta koskevien pyyntöjen käsittelyä koskevat menettelysäännöt, uudelleenkäyttöä koskevat erityisehdot esimerkiksi hinnoittelun ja saatavilla olevien tietoformaattien osalta sekä syrjimättömyyssäännöt.

Italialla on kaksi kuukautta aikaa vastata viralliseen huomautukseen. Ellei komissio saa Italialta vastausta, tai jos Italian vastaus on epätyydyttävä, komissio saattaa päätyä antamaan asiassa ns. perustellun lausunnon (joka on siis rikkomusmenettelyn toinen vaihe). Jos Italia ei tämänkään jälkeen täytä EU-lainsäädäntöön perustuvia velvoitteitaan, komissio vie asian Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Komissio on lokakuussa 2008 ryhtynyt vastaaviin rikkomusmenettelyihin saman direktiivin osalta myös Puolaa ja Ruotsia vastaan (IP/08/1524).

Taustaa:

Julkinen sektori tuottaa valtavia määriä tietoja, joista suurimmalla osalla on kaupallista potentiaalia, koska sen pohjalta voidaan kehittää uusia tuotteita ja palveluja. Julkisen sektorin tietojen markkinoiden arvoksi EU:ssa on arvioitu 27 miljardia euroa. Tällaisten tietojen taloudellisesta arvosta huolimatta suurta osaa niistä ei Euroopassa hyödynnetä uudelleenkäyttöön.

EU antoi komission ehdotuksen (IP/02/814) pohjalta vuonna 2003 julkisen sektorin tietoja koskevan direktiivin, jonka tavoitteena oli poistaa julkisen sektorin tietojen käyttöä EU-maiden rajojen yli haittaavat esteet. Kaikki EU:n 27 jäsenvaltiota ovat saattaneet direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään (IP/08/1017).

Direktiivillä on luotu selkeät pelisäännöt aiemmin sääntelemättömille markkinoille. Direktiivissä säädetään siitä, miten julkisen sektorin elinten pitäisi pitää tietoja saatavilla niiden uudelleenkäyttämiseksi, sekä eräistä asiaan vaikuttavista keskeisistä seikoista kuten avoimuudesta sen suhteen, mitä on saatavilla ja millä ehdoilla, sekä tasapuolisesta kilpailusta ja kaikkien mahdollisten käyttäjien välisen syrjinnän estämisestä.

Komissio on parhaillaan saamassa päätökseen direktiivin uudelleentarkastelun. Uudelleentarkastelun yhteydessä järjestettiin internetissä kesä–syyskuussa 2008 julkinen kuuleminen (IP/08/1017). Kuulemisen tulokset osoittivat, että direktiivi on parantanut julkisen sektorin elinten edellytyksiä levittää ja jakaa hallussaan olevia tietoja ja sallia niiden uudelleenkäyttö. Direktiivi on tätä kautta luonut Euroopan sisältöteollisuudelle uusia liiketoimintamahdollisuuksia (ks. raportit jäsenvaltioiden ja eri sidosryhmien kuulemisesta). Jäljellä on kuitenkin vielä esteitä, jotka vaikeuttavat julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöä EU-maiden rajojen yli.

Komissio julkistaa direktiivin uudelleentarkastelun tulokset lähikuukausina.

Lisätietoa on julkisen sektorin tietoja koskevilla komission verkkosivuilla:

http://europa.eu.int/information_society/policy/psi/


Side Bar