Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/41

Bruxelles, den 13. januar 2009

Danmark har fået tilladelse til at udvide statsstøtte til søtransport til også at omfatte kabellægning og sandsugning på havet

Med denne endelige beslutning imødekommer Kommissionen Danmarks anmodning om tilladelse til at give virksomheder, der beskæftiger sig med sandsugning og kabellægning til havs, ret til at deltage i en støtteordning, som hidtil har været forbeholdt søtransportfartøjer, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS-registeret). Med denne ordning fritages rederne fra at betale indkomstskat og socialsikringsbidrag for deres søfolk.

Efter at have indledt proceduren og givet Danmark og de interesserede parter lejlighed til at fremsætte deres bemærkninger har Kommissionen vurderet, at retningslinjerne for statsstøtte til søtransport[1] kunne finde tilsvarende anvendelse på kabellægningsvirksomhed. I beslutningen tages der højde for, at søtransport og kabellægning på havet er underlagt de samme økonomiske vilkår.

Hvad sandsugning angår, har Kommissionen konkluderet, at de danske myndigheders sidestilling af visse sandsugningsaktiviteter med søtransport kan accepteres.

Kommissionen har derfor besluttet at afslutte undersøgelsen, der blev indledt den 10. juli 2007, af udvidelsen af støtteordningen til også at omfatte kabellægning og sandsugning på havet (med forbehold af en mindre ændring vedrørende sandsugning).


[1] Kommissionens meddelelse C(2004) 43 — EU-retningslinjer for statsstøtte til søtransportsektoren, EUT C 13 af 17.10.2004, s. 3 – 12. Findes på:
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!JO_RefPub&lg=fr&serie_jo=C&an_jo=2004&pg_jo=3&nu_jo=13


Side Bar