Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/409

Bryssel den 18 mars 2009

Förenkling av jordbrukspolitiken – kommissionen på god väg att uppfylla målet att minska byråkratin inom jordbruket med 25 % till 2012

Tack vare avsevärda framsteg när det gäller att förenkla den gemensamma jordbrukspolitiken och andra åtgärder som kommer att vidtas är kommissionen övertygad om att man kommer att nå målet att minska arbetsbördan som uppstår på grund av den gemensamma jordbrukspolitiken med 25 % till 2012. Stoiber-gruppen anger i ett yttrande om jordbruket som nyligen antagits att man delar denna uppfattning. I en aktuell rapport framhävs ett antal åtgärder som vidtagits under de senaste tre och ett halvt åren och som minskar byråkratin för jordbrukare, foderföretag och myndigheter. De årliga kostnaderna väntas minska med hundratals miljoner euro, vilket innebär att det europeiska jordbruket blir mer konkurrenskraftigt.

Sedan 2005 har kommissionen arbetat hårt med sin handlingsplan för förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken, upphävt hundratals föråldrade rättsakter, infört reformer som stramar upp politiken samt förbättrat lagstiftningen och olika IT-system. En viktig förändring var den nyligen överenskomna hälsokontrollen av jordbrukspolitiken som kommer att göra politiken mycket mindre komplex. Andra åtgärder på kommissionens agenda är en eventuell uppstramning av tvärvillkoren, en mer regelbunden översyn av lagstiftningen och eventuella förändringar av EU:s kvalitetspolitik, bl.a. i fråga om handelsnormer och systemet med geografiska beteckningar.

Vi har gjort stora framsteg i våra ansträngningar att göra den gemensamma jordbrukspolitiken enklare och mer användarvänlig, säger Mariann Fischer Boel, kommissionär med ansvar för frågor som rör jordbruk och landsbygdsutveckling. När politiken förenklas betyder detta inte bara att det blir mindre krångel för handläggarna, utan även att jordbrukarna faktiskt får mer tid att arbeta med det som de är bäst på och inte behöver tillbringa så mycket tid med pappersarbete. De förändringar som vi har genomfört kommer att leda till besparingar på hundratals miljoner euro för jordbrukarna. Med tanke på den ekonomiska krisen är detta verkligen någonting positivt.

Kommissionen har arbetat för att förenkla den gemensamma jordbrukspolitiken sedan den offentliggjorde sitt första meddelande om detta i oktober 2005. Programmet ingår i kommissionens övergripande strategi för en bättre lagstiftning.

Framsteg sedan 2005

Handlingsplanen

Sedan planen inleddes i slutet av 2006 har antalet projekt ökat från 20 till omkring 50 projekt, varav 43 redan har genomförts.

Avskaffandet av skyldigheten att ha licens för export av nötkött utan exportbidrag minskade kostnaderna för företagen med omkring 16 euro per ton.

När en jordbrukare inte längre behöver ha mark till sitt förfogande under minst tio månader för att kunna ansöka om direktstöd kommer de administrativa bördorna för jordbruksföretagen att minska med omkring 19 miljoner euro.

När det gäller import har licenskraven minskat från 500 till 65 och när det gäller export återstår bara 43 licenskrav. Detta väntas minska kostnaderna med omkring 7,4 miljoner euro.

Kommissionen har upphävt särskilda handelsnormer för 26 typer av frukt och grönsaker, vilket innebär att företagen inte längre har några kostnader för efterlevnaden, att de nationella myndigheterna inte längre behöver göra några kontroller och att färre produkter går till spillo.

Förändringarna av tvärvillkoren kan minska de administrativa bördorna för jordbruksföretagen med upp till 5,7 miljoner euro.

Policyrelaterade åtgärder

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken väntas minska de administrativa bördorna för jordbruksföretagen med omkring 135 miljoner euro genom att en rad särskilda stödprogram avskaffas. Avskaffandet av systemet med arealuttag väntas minska kostnaderna för jordbruksföretagen med omkring 146 miljoner euro.

Reformerna inom sektorerna för socker, vin samt frukt och grönsaker liksom införandet av dessa sektorer i systemet med samlat gårdsstöd och förordningen om en samlad marknadsordning bidrar till förenklingen.

Teknisk förenkling

Nära 300 föråldrade rättsakter har upphävts.

Genom antagandet av förordningen om en samlad marknadsordning ersätts 21 gemensamma marknadsordningar, och antalet artiklar minskar från ca 920 till ca 230, samtidigt som 78 rådsrättsakter upphävs.

Antalet rättsliga instrument för statligt stöd har minskat från sex till tre.

Ett nytt IT-system, ISAMM, för att förenkla informationsutbytet mellan kommissionen och medlemsstaterna är nästan färdigutvecklat.

Genom en bättre användning av IT kan medlemsstaterna minska de administrativa bördorna för jordbruksföretagen med ytterligare över 400 miljoner euro.

Framtida åtgärder

Följande åtgärder planeras:

Vidareutbildning för tjänstemän där en vistelse på jordbruk ingår, en eventuell harmonisering av tvärvillkoren, förbättringar av kvalitetspolitiken, en mer regelbunden översyn av lagstiftningen, utbildning i klarspråk så att lagstiftningen blir enklare att förstå.

http://ec.europa.eu/agriculture/simplification/index_en.htm


Side Bar