Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/409

V Bruseli 18. marca 2009

Zjednodušenie spoločnej poľnohospodárskej politiky: Komisia úspešne napreduje k splneniu cieľa - znížiť administratívnu záťaž v odvetví poľnohospodárstva o 25 % do roku 2012

Komisia je presvedčená, že splní svoj cieľ - znížiť administratívnu záťaž vyplývajúcu z SPP o 25 percent do roku 2012, a to vďaka značnému pokroku, ktorý už zaznamenala pri zjednodušovaní SPP a v rámci ďalších opatrení, ktoré je ešte potrebné vykonať. Tento postoj podporuje aj nedávno prijaté stanovisko skupiny Stoiber týkajúce sa poľnohospodárstva. Nová správa poukazuje na množstvo opatrení prijatých počas uplynulých troch rokov a šiestich mesiacov, ktoré pre poľnohospodárov, podniky v potravinárskom priemysle a štátne správy predstavujú obmedzenie byrokracie. Prísľubom novej správy je takisto zníženie ročných nákladov o stovky miliónov eur, čo by zvýšilo konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodárstva.

Od roku 2005, odkedy Komisia presadzuje svoj akčný plán zjednodušenia SPP, zrušila stovky zastaraných právnych aktov, zaviedla reformy modernizujúce SPP a zlepšila postupy tvorby právnych predpisov a informačné systémy. Kľúčovou zmenou bola nedávna dohoda o „preskúmaní zdravotného stavu SPP“, s cieľom jej zjednodušenia. Ďalšími opatreniami, ktoré má Komisia v pláne sú možnosti modernizácie pravidiel krížového plnenia, pravidelnejšie preskúmanie právnych predpisov a možné zmeny v politike kvality EÚ, vrátane obchodných noriem a systému zemepisných označení.

„Značne sme pokročili v našich snahách vytvoriť zjednodušenú a ľahko používateľnú SPP,“ uviedla Komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Mariann Fischer Boel. „Zjednodušenie politiky znamená menej ťažkostí pre správy - čo je však dôležitejšie – poľnohospodári môžu vynaložiť viac času na poliach a vykonávať činnosti, ktoré vedia robiť najlepšie, a tráviť menej času papierovaním. Zmeny, ktoré sme uskutočnili, znížia administratívnu záťaž poľnohospodárov o stovky miliónov eur. V čase hospodárskych ťažkostí to predstavuje ozajstný bonus.“

Komisia sa zameriavala na zjednodušenie SPP od momentu, kedy uverejnila svoje prvé oznámenie o tejto otázke v októbri 2005. Program je plne začlenený v celkovej stratégii Komisie v oblasti lepšej regulácie.

Úspechy dosiahnuté od roku 2005

Akčný plán:

sa začal uplatňovať koncom roka 2006 a počet projektov stúpol z 20 na približne 50; 43 projektov sa už implementovalo.

Odstránenie povinnosti osvedčenia na vývoz hovädzieho mäsa bez vývozných náhrad znížilo prevádzkovateľom náklady o približne 16 eur za tonu.

Ukončenie povinnosti poľnohospodárov mať k dispozícii pozemok minimálne na obdobie 10 mesiacov na to, aby mohli požiadať o priame platby, zníži administratívnu záťaž poľnohospodárskych podnikov o približne 19 miliónov eur.

Pokiaľ ide o dovoz, požiadavky na povolenia sa znížili z 500 na 65 a v prípade vývozu sa zachovalo iba 43 požiadaviek na povolenia. Týmto spôsobom sa znížia náklady o približne 7,4 milióna eur.

Komisia zrušila osobitné obchodné normy pre 26 druhov ovocia a zeleniny, čo znamená, že prevádzkovatelia už nemusia čeliť nákladom na dodržiavanie súladu, vnútroštátne orgány už nemusia vykonávať kontroly a zamedzí sa tiež plytvaniu výrobkami.

Zmeny v pravidlách krížového plnenia by mohli viesť k zníženiu administratívnej záťaže poľnohospodárskych podnikov až o 5,7 milióna eur.

Opatrenia týkajúce sa politiky:

„Preskúmanie zdravotného stavu SPP“ bude pre poľnohospodárske podniky znamenať zníženie administratívnej záťaže približne o 135 miliónov eur, čo je výsledkom zrušenia množstva osobitných schém pomoci. Pokiaľ ide o zrušenie vyňatia z obrábania, zníženie nákladov pre poľnohospodárske podniky sa odhaduje približne o 146 miliónov eur.

Zjednodušenie je tiež podporené reformami v odvetviach cukru, vína, ovocia a zeleniny, ako aj zahrnutím týchto odvetví do režimu jednotnej platby a jednotnej Spoločnej organizácie trhu (SOT).

Technické zjednodušenie:

Zrušilo sa takmer 300 zastaraných právnych aktov.

Prijatie jednotnej SOT nahrádza 21 individuálnych spoločných organizácií trhu jedinou organizáciou, pričom sa tak znižuje počet článkov z približne 920 na 230 a zrušuje sa 78 právnych aktov Rady.

Počet právnych nástrojov týkajúcich sa štátnej pomoci sa znížil zo šiestich na tri.

Nový informačný systém ISAMM na uľahčenie výmeny informácií medzi Komisiou a členskými štátmi sa nachádza v záverečnej fáze vývoja.

Prostredníctvom lepšieho využívania informačných systémov by členské štáty mohli dosiahnuť ďalšie zníženia administratívnej záťaže pre poľnohospodárske podniky o viac ako 400 miliónov eur.

Ďalšie opatrenia:

Plánované opatrenia zahŕňajú:

nové školenia pre pracovníkov vrátane pobytov v poľnohospodárskom podniku, možnú harmonizáciu pravidiel krížového plnenia, zlepšenie v politike kvality, pravidelnejšie preskúmanie právnych predpisov, školenia týkajúce sa písomného prejavu s cieľom uľahčiť zrozumiteľnosť právnych predpisov.

http://ec.europa.eu/agriculture/simplification/index_en.htm


Side Bar