Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/409

Brussel, 18 maart 2009

Vereenvoudiging GLB: Commissie goed op weg om haar doelstelling voor 2012 - terugdringing administratieve rompslomp in de landbouwsector met 25 procent - te halen

Dankzij de aanzienlijke vooruitgang die reeds geboekt is bij de vereenvoudiging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de andere maatregelen die nog moeten worden uitgevoerd, heeft de Commissie er alle vertrouwen in dat zij haar doelstelling, de terugdringing van de administratieve rompslomp in verband met het GLB met 25% tegen 2012, zal halen. Deze mening wordt geschraagd door het recente advies inzake landbouw van de groep-Stoiber. In een recent verslag wordt aandacht besteed aan een aantal maatregelen dat de laatste drie en een half jaar is genomen, waarmee de administratieve rompslomp voor landbouwers, bedrijven in de voedingssector en overheden is teruggedrongen, en waardoor de jaarlijkse kosten in verband daarmee naar alle waarschijnlijkheid met honderden miljoenen euro’s kunnen worden verminderd en de Europese landbouw concurrerender wordt.

Sinds 2005 is de Commissie doorgegaan met het actieplan voor de vereenvoudiging van het GLB, heeft zij honderden achterhaalde wetten ingetrokken, hervormingen ingevoerd die het GLB stroomlijnen, en de wetgevingspraktijken en IT-systemen verbeterd. Een belangrijke verandering was de recente overeenkomst inzake de gezondheidscontrole, waardoor het GLB veel minder ingewikkeld wordt. Andere maatregelen op de agenda van de Commissie zijn onder meer de mogelijkheid om de regels met betrekking tot de randvoorwaarden te stroomlijnen, een regelmatiger herziening van wetgeving en de mogelijke wijziging van het EU-kwaliteitsbeleid, waaronder de handelsnormen en de regeling inzake geografische aanduidingen.

Mariann Fischer Boel, Europees commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling, zei daarover het volgende: “Onze inspanning om het GLB eenvoudiger en gebruiksvriendelijker te maken werpt haar vruchten af. Vereenvoudiging van het beleid betekent minder gedoe voor bestuurders, maar, wat belangrijker is, het betekent ook dat boeren meer tijd op het land kunnen besteden aan de dingen die zij het beste doen, en minder tijd verliezen aan administratieve taken. De veranderingen die we hebben doorgevoerd zullen de landbouw ook nog eens honderden miljoenen euro’s schelen. In deze economisch moeilijke tijden is dat mooi meegenomen.”

De Commissie heeft zich sinds de eerste mededeling over de vereenvoudiging van het GLB die zij in oktober 2005 publiceerde, sterk met dat onderwerp beziggehouden. Het programma is volledig ingebed in de algemene strategie van de Commissie over betere regelgeving.

Wat sinds 2005 is bereikt

Het actieplan:

Eind 2006 is het actieplan van start gegaan. Inmiddels is het aantal projecten gegroeid van 20 naar ongeveer 50. Er zijn reeds 43 projecten uitgevoerd.

De afschaffing van de certificaatverplichting voor de uitvoer van rundvlees zonder uitvoerrestitutie heeft de kosten voor de marktdeelnemers met ongeveer 16 euro per ton verminderd.

De afschaffing van de verplichting voor landbouwbedrijven om ten minste 10 maanden over een stuk land te beschikken om rechtstreekse betalingen te kunnen aanvragen, zorgt voor een verlaging van hun lasten met ongeveer 19 miljoen euro.

Het aantal verplichte invoercertificaten is ingeperkt van 500 tot 65, en er zijn nog maar 43 verplichte uitvoercertificaten overgebleven. Naar alle waarschijnlijkheid worden de kosten hierdoor met 7,4 miljoen euro gedrukt.

De Commissie heeft de specifieke handelsnormen voor 26 soorten groenten en fruit ingetrokken, wat betekent dat de marktdeelnemers de kosten voor de naleving daarvan niet langer hoeven te dragen, dat de nationale autoriteiten geen controles meer hoeven uit te voeren en dat minder producten verspild worden.

Wijziging van de regels inzake randvoorwaarden zou een vermindering van de administratieve lasten met wel 5,7 miljoen euro tot gevolg kunnen hebben.

Beleidsmaatregelen:

De gezondheidscontrole leidt waarschijnlijk tot een vermindering van de administratieve lasten voor landbouwbedrijven met ongeveer 135 miljoen euro als gevolg van de afschaffing van een aantal specifieke steunregelingen. De afschaffing van de braaklegging vermindert de kosten voor landbouwbedrijven met naar schatting 146 miljoen euro.

Verdere vereenvoudiging vindt onder meer plaats door de hervorming van de sectoren suiker, wijnbouw en groenten en fruit, en door de opneming van deze sectoren in de bedrijfstoeslagregeling en de integrale gemeenschappelijke marktordening.

Technische vereenvoudiging:

Bijna 300 achterhaalde wetten zijn ingetrokken.

Met de goedkeuring van de integrale gemeenschappelijke marktordening zijn 21 afzonderlijke gemeenschappelijke marktordeningen vervangen door één enkele, waardoor het aantal artikelen is teruggebracht van 920 tot ongeveer 230, en waardoor 78 besluiten van de Raad zijn ingetrokken.

Het aantal wetgevingsinstrumenten voor staatssteun is van zes teruggebracht tot drie.

Een nieuw IT-systeem, ISAMM, dat bedoeld is om de uitwisseling van informatie tussen de Commissie en de lidstaten te vergemakkelijken, is in zijn laatste ontwikkelingsfase.

Door beter gebruik te maken van IT kunnen de lidstaten de administratieve lasten voor de landbouwbedrijven met nog eens meer dan 400 miljoen euro doen dalen.

Toekomstige acties:

De geplande maatregelen omvatten:

Nieuwe opleiding voor ambtenaren, waaronder een verblijf op een landbouwbedrijf; de mogelijke harmonisatie van de regels inzake randvoorwaarden; verbetering van het kwaliteitsbeleid; een regelmatiger herziening van de wetgeving; opleiding in schrijfvaardigheid om de leesbaarheid van wetgeving te verbeteren.

http://ec.europa.eu/agriculture/simplification/index_en.htm


Side Bar