Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/409

Briselē, 2009. gada 18. martā

KLP vienkāršošana — Komisija ir krietni pietuvojusies mērķim līdz 2012. gadam par 25 procentiem samazināt administratīvo slogu lauksaimniecības nozarē

Ņemot vērā jau gūtos ievērojamos panākumus, vienkāršojot kopējo lauksaimniecības politiku, un citus vēl veicamos pasākumus, Komisija ir pārliecināta, ka līdz 2012. gadam sasniegs savu mērķi — par 25 procentiem samazināt kopējās lauksaimniecības politikas radīto administratīvo slogu. Šādu uzskatu pamato nesen pieņemtais Štoibera grupas atzinums par lauksaimniecību. Jaunajā ziņojumā uzmanība ir pievērsta vairākiem pēdējo trīsarpus gadu laikā veiktajiem pasākumiem, kas mazina birokrātijas slogu lauksaimniekiem, pārtikas ražošanā iesaistītajiem uzņēmumiem un pārvaldes iestādēm, un solīts panākt ikgadējo izmaksu samazinājumu simtiem miljonu euro apmērā, tādējādi padarot Eiropas lauksaimniecību konkurētspējīgāku.

Kopš 2005. gada Komisija ir turpinājusi īstenot savu rīcības plānu kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošanai, atcēlusi simtiem novecojušu tiesību aktu, īstenojusi reformas KLP racionalizēšanai un uzlabojusi tiesību aktu izstrādes procesu un informācijas tehnoloģiju sistēmas. Būtiskas izmaiņas nozīmēja nesenā vienošanās par KLP efektivitātes pārbaudi jeb "veselības pārbaudi", kas padarīs KLP mazāk sarežģītu. Komisijas darba programmā paredzēti arī tādi pasākumi kā iespēja racionalizēt savstarpējās atbilstības noteikumus, regulārāka tiesību aktu pārskatīšana un iespējamās izmaiņas ES kvalitātes politikā, tostarp attiecībā uz tirdzniecības standartiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu sistēmu.

"Mēs esam guvuši lieliskus panākumus, cenšoties padarīt KLP vienkāršāku un vieglāk īstenojamu", teica lauksaimniecības un lauku attīstības komisāre Marianna Fišere Bola. "Politikas vienkāršošana nozīmē mazāk rūpju pārvaldes darbiniekiem, bet kas vēl svarīgāk — to, ka lauksaimnieki varēs vairāk laika veltīt savai specialitātei, t.i., darbiem saimniecībā, un mazāk laika ieguldīt dokumentu kārtošanā. Turklāt mūsu veiktās izmaiņas samazinās lauksaimniekiem finansiālo slogu par simtiem miljonu euro. Laikā, kad saskaramies ar ekonomiskajām grūtībām, tā ir patiesa priekšrocība ."

Komisija lielu uzmanību KLP vienkāršošanai velta kopš 2005. gada oktobra, kad tā publicēja savu pirmo paziņojumu par šo tematu. Programma ir pilnībā iekļauta vispārējā Komisijas stratēģijā par labāku regulējumu.

Kas ir paveikts kopš 2005. gada

Rīcības plāns

Rīcības plānu sāka īstenot 2006. gada beigās, un tajā iekļauto projektu skaits ir pieaudzis no 20 līdz 50. Jau ir īstenoti 43 projekti.

Atceļot pienākumu saņemt eksporta licenci, lai varētu eksportēt liellopu gaļu bez eksporta kompensācijas, uzņēmēju izmaksas tika samazinātas aptuveni 16 euro apmērā par vienu tonnu.

Kad vairs nebūs spēkā noteikums, ka zemes gabalam lauksaimnieka īpašumā jābūt vismaz 10 mēnešus, lai varētu pieteikties tiešo maksājumu saņemšanai, administratīvais slogs lauku saimniecībām samazināsies apmēram par 19 miljoniem euro.

Pieprasīto importa licenču skaits ir samazināts no 500 līdz 65, bet attiecībā uz eksportu pieprasītas tiek vairs tikai 43 licences. Tam vajadzētu samazināt izmaksas apmēram par 7,4 miljoniem euro.

Komisija ir atcēlusi specifiskus tirdzniecības standartus 26 veidu augļiem un dārzeņiem — tas nozīmē, ka uzņēmējiem vairs nav jāsedz ar atbilstības nodrošināšanu saistītās izmaksas, valstu iestādēm vairs nav jāveic pārbaudes un mazāk produktu iet zudumā.

Izmaiņas savstarpējās atbilstības noteikumos lauku saimniecībām varētu radīt administratīvā sloga samazinājumu līdz pat 5,7 miljonu euro apmērā.

Ar politiku saistīti pasākumi

Domājams, ka KLP "veselības pārbaudes" rezultātā, atceļot vairākas specifiskas atbalsta shēmas, administratīvais slogs lauku saimniecībām tiks samazināts aptuveni 135 miljonu euro apmērā. Tiek lēsts, ka, atceļot prasību par zemes atstāšanu atmatā, lauku saimniecību izmaksas samazināsies par 146 miljoniem euro.

KLP vienkāršošanas mērķus palīdz sasniegt arī cukura, vīna un augļu un dārzeņu nozaru reformas, kā arī šo nozaru iekļaušana vienotā maksājuma shēmā un vienotā kopīgajā tirgus organizācijā.

Tehniskā vienkāršošana

Ir atcelti gandrīz 300 novecojuši tiesību akti.

Pieņemot vienotu kopīgo tirgus organizāciju, 21 atsevišķas nozares kopīgās tirgus organizācijas tika aizstātas ar vienu, tādējādi samazinot pantu skaitu no apmēram 920 līdz aptuveni 230 un atsaucot 78 Padomes tiesību aktus.

Valsts atbalsta sniegšanai paredzēto tiesisko instrumentu skaits tika samazināts no 6 līdz 3.

Pašlaik notiek jaunas IT sistēmas ISAMM (Lauksaimniecības tirgu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēma) pēdējais izstrādes posms — tās mērķis ir atvieglot informācijas apmaiņu starp Komisiju un dalībvalstīm.

Labāk izmantojot informācijas tehnoloģijas, dalībvalstis varētu samazināt lauku saimniecību administratīvo slogu vēl par vairāk nekā 400 miljoniem euro.

Turpmākās darbības

Daži no paredzētajiem pasākumiem

Jauni mācību pasākumi ierēdņiem, paredzot arī uzturēšanos lauku saimniecībās; iespējamā savstarpējās atbilstības noteikumu saskaņošana; kvalitātes politikas uzlabošana; tiesību aktu regulārāka pārskatīšana; apmācības, lai uzlabotu spējas izteikties rakstiski, ar mērķi padarīt tiesību aktus vieglāk lasāmus.

http://ec.europa.eu/agriculture/simplification/index_en.htm


Side Bar