Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/409

Bryssel 18. maaliskuuta 2009

Komissio on edennyt hyvin tavoitteessaan yksinkertaistaa YMP:tä ja vähentää maatalouden hallinnollista rasitusta 25 prosentilla vuoteen 2012 mennessä

Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) yksinkertaistamisessa on saavutettu tuntuvaa edistystä, ja uusia toimenpiteitä on edelleen suunnitteilla. Komissio onkin vakuuttunut, että se pääsee tavoitteeseensa vähentää YMP:stä aiheutuvaa hallinnollista rasitusta 25 prosentilla vuoteen 2012 mennessä. Tälle näkemykselle tarjoaa tukea Stoiberin ryhmän maataloudesta hiljattain antama lausunto. Uudessa komission kertomuksessa tehdään selkoa viimeisten kolmen ja puolen vuoden aikana toteutetuista toimenpiteistä, joilla kevennetään viljelijöille, elintarviketuotantoa harjoittaville yrityksille ja viranomaisille aiheutuvaa byrokratiaa. Lisäksi ennakoidaan, että vuotuiset kustannukset alenevat sadoilla miljoonilla euroilla. Näin maatalous Euroopassa muuttuu kilpailukykyisemmäksi.

Komissio on vuodesta 2005 sinnikkäästi jatkanut YMP:n yksinkertaistamiseen tähtäävää toimintaohjelmaa, kumonnut satoja vanhentuneita säädöksiä, ottanut käyttöön YMP:tä virtaviivaistavia uudistuksia sekä parantanut lainsäädäntökäytäntöjä ja tietotekniikkajärjestelmiä. Keskeinen muutos on hiljattain tehty terveystarkastus, jolla YMP:tä yksinkertaistetaan huomattavasti. Muita komission suunnittelemia toimenpiteitä ovat täydentäviä ehtoja koskevien sääntöjen mahdollinen virtaviivaistaminen, lainsäädännön säännöllisempi uudelleentarkastelu sekä mahdolliset muutokset EU:n laatupolitiikkaan, mukaan lukien kaupan pitämisen vaatimukset ja maantieteelliset merkinnät.

”Edistymme hyvin pyrkimyksissämme yksinkertaistaa YMP:tä ja tehdä siitä käyttäjäystävällisempi,” totesi maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Mariann Fischer Boel. ”Kun politiikka yksinkertaistuu, viranomaisten työtaakka pienenee. Ennen kaikkea viljelijöille jää enemmän aikaa varsinaiseen työhön ja paperisota vähenee. Viljelijöille aiheutuva rasitus kevenee tehtyjen muutosten ansiosta sadoilla miljoonilla euroilla. Taloudellisesti vaikeina aikoina tästä on todellista hyötyä.”

YMP:n yksinkertaistaminen on ollut komission keskeisenä tavoitteena sen jälkeen, kun se julkaisi asiaa koskevan ensimmäisen tiedonantonsa lokakuussa 2005. Ohjelma on erottamaton osa sääntelyn parantamista koskevaa komission yleistä strategiaa.

Kehitys vuodesta 2005 alkaen

Toimintasuunnitelma:

Toimintasuunnitelma käynnistettiin vuoden 2006 lopussa, ja se on laajentunut 20 hankkeesta noin 50 hankkeeseen. Näistä 43 hanketta on jo toteutettu.

Ilman vientitukea vietävästä naudanlihasta ei enää tarvitse esittää vientitodistusta, minkä ansiosta toimijoiden kustannukset ovat alentuneet noin 16 euroa tonnilta.

Maa-alueen ei enää tarvitse olla viljelijän hallinnassa vähintään 10 kuukautta suorien tukien hakemiseksi, minkä ansiosta maatiloille aiheutuva hallinnollinen rasitus kevenee noin 19 miljoonaa euroa.

Tuontitodistusvaatimukset ovat vähentyneet 500:sta 65:een, ja viennin osalta on jäänyt voimaan enää 43 todistusvaatimusta. Tämän ansiosta kustannukset todennäköisesti alenevat noin 7,4 miljoonalla eurolla.

Komissio on kumonnut 26:ta hedelmä- ja vihanneslajia koskevat kaupan pitämisen erityisvaatimukset, minkä ansiosta toimijoille ei enää aiheudu kustannuksia vaatimusten noudattamisesta, kansallisten viranomaisten ei enää tarvitse tehdä tarkastuksia ja hukkaan joutuu vähemmän tuotteita.

Täydentäviä ehtoja koskevien sääntöjen muuttaminen voi keventää maatilojen hallinnollista rasitusta jopa 5,7 miljoonalla eurolla.

Politiikkaan liittyvät toimenpiteet:

Maatilojen hallinnollinen rasitus kevenee terveystarkastuksen ansiosta todennäköisesti noin 135 miljoonalla eurolla, sillä useita erityisiä tukijärjestelmiä on poistettu. Kesannointivelvoitteen poistaminen alentaa maatiloille aiheutuvia kustannuksia arvioiden mukaan 146 miljoonalla eurolla.

Yksinkertaistamista ovat edesauttaneet sokeri-, viini- sekä hedelmä- ja vihannesalojen uudistukset sekä näiden alojen sisällyttäminen tilatukijärjestelmään ja yhteiseen markkinajärjestelyyn.

Tekninen yksinkertaistaminen:

Lähes 300 vanhentunutta säädöstä on kumottu.

Yhteisellä markkinajärjestelyllä on korvattu 21 yksittäistä markkinajärjestelyä, minkä myötä artiklojen määrä on vähentynyt noin 920:stä noin 230:een ja 78 neuvoston säädöstä on kumottu.

Valtiontukea koskevien säädösten määrä on vähentynyt kuudesta kolmeen.

Komission ja jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa helpottava uusi tietotekniikkajärjestelmä ISAMM on kehittelynsä loppuvaiheessa.

Jäsenvaltiot voisivat tietotekniikan käyttöä tehostamalla keventää maatilojen hallinnollista rasitusta vielä yli 400 miljoonalla eurolla.

Tulevat toimet:

Seuraavanlaisia toimenpiteitä on suunnitteilla:

Virkamiehille suunnattu, maatilaoleskelun sisältävä uusi koulutusohjelma, täydentävien sääntöjen mahdollinen yhdenmukaistaminen, laatupolitiikan parantaminen, lainsäädännön säännöllisempi uudelleentarkastelu ja tekstinlaadintakurssit lainsäädäntötekstien yksinkertaistamiseksi.

http://ec.europa.eu/agriculture/simplification/index_en.htm


Side Bar