Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/409

Brüssel, 18. märts 2009

Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) lihtsustamine: komisjon läheneb eesmärgile vähendada halduskoormust põllumajanduses 25% aastaks 2012

Tänu märkimisväärsele edule, mis on juba saavutatud ÜPP lihtsustamise ja muude veel rakendada tulevate meetmete osas, on komisjon kindel, et ta saavutab eesmärgi vähendada ÜPPga kaasnevat halduskoormust 25% võrra 2012. aastaks. Seda seisukohta toetab Stoiberi rühma poolt hiljuti vastuvõetud arvamus põllumajanduse kohta. Uues aruandes tuuakse esile viimase kolme ja poole aasta jooksul võetud mitmeid meetmeid, mis aitavad vähendada põllumajandustootjate, toidukäitlemisettevõtjate ja ametiasutuste bürokraatiat. Need meetmed peaks võimaldama vähendada aastaseid kulusid sadada miljonite eurode võrra ja suurendama Euroopa põllumajanduse konkurentsivõimet.

Alates 2005. aastast on komisjon viinud ellu ühise ÜPP lihtsustamise tegevuskava, tunnistanud kehtetuks sadu vananenud õigusakte, kehtestanud reforme ÜPP tõhustamiseks, täiustanud õigusloome tavasid ja IT-süsteeme. Peamine muudatus oli ÜPP läbivaatamist käsitlev hiljutine kokkulepe, mis aitab muuta kõnealust poliitikat palju lihtsamaks. Muud komisjoni tegevuskava meetmed hõlmavad võimalust tõhustada nõuetele vastavuse eeskirju, õigusaktide korrapärasemat läbivaatamist ning võimalikke muudatusi ELi kvaliteedipoliitikas, sh turustusnormides ja geograafiliste tähiste süsteemis.

„Oleme saavutanud suurt edu ÜPP lihtsustamisel ja kasutajasõbralikumaks muutmisel,” ütles põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Mariann Fischer Boel. „Poliitika lihtsustamine tähendab ametnike jaoks vähem probleeme, kuid olulisem on, et põllumajandustootjatel on seeläbi rohkem aega olla põllul ja teha tööd, mida nad kõige paremini oskavad, ja neil kulub vähem aega paberitööks. Tehtud muudatused aitavad ka vähendada põllumajandustootjate halduskoormust sadade miljonite eurode võrra. Majanduslikult raskel ajal on see suur boonus.”

Komisjon on keskendunud ÜPP lihtsustamisele alates oktoobrist 2005, mil ta avaldas esimese sellekohase teatise. See programm on täielikult integreeritud komisjoni üldisesse parema õigusliku reguleerimise strateegiasse.

Saavutused alates 2005. aastast

Tegevuskava

Kava käivitati 2006. aasta lõpus ja see on kasvanud 20 projektilt ligikaudu 50 projektile; juba on rakendatud 43 projekti.

Tühistati kohustus omada eksporditoetusega hõlmamata veiseliha ekspordiks litsentsi, see aitas vähendada ettevõtjate kulusid ligikaudu 16 euro võrra tonni kohta.

Tühistati kohustus, et põllumajandustootja peab otsetoetuste taotlemiseks olema maatüki valdaja vähemalt 10 kuud, ning see aitas vähendada põllumajandusettevõtete halduskoormust ligikaudu 19 miljoni euro võrra.

Impordi puhul vähendati litsentsinõudeid 500-lt 65-le ja ekspordi puhul on järele jäänud üksnes 43 litsentsinõuet. See aitab tõenäoliselt kulusid vähendada ligikaudu 7,4 miljoni euro võrra.

Komisjon on tühistanud konkreetsed turustusnormid 26 puu- ja köögivilja liigi suhtes, mis tähendab, et ettevõtjatel ei tule enam kanda nõuetele vastavusega seotud kulusid, ametiasutustel ei tule enam teha kontrolle ja raisatakse vähem toodangut.

Nõuetele vastavuse eeskirjade muutmine võib aidata vähendada põllumajandusettevõtete halduskoormust kuni 5,7 miljoni euro võrra.

Poliitikaga seotud meetmed

ÜPP läbivaatamine aitab tänu mitmete konkreetsete toetuskavade kaotamisele vähendada põllumajandusettevõtete halduskoormust ligikaudu 135 miljoni euro võrra. Maa tootmisest kõrvalejätmise nõude kaotamine aitab hinnanguliselt vähendada põllumajandusettevõtete kulusid 146 miljoni euro võrra.

Lihtsustamist toetavad suhkru-, veini- ning puu- ja köögiviljasektori reformid ning see, et kõnealused sektorid hõlmatakse ühtse otsemaksete kavaga ja ühtse ühise turukorraldussüsteemiga.

Tehniline lihtsustamine

Ligikaudu 300 vananenud õigusakti on tunnistatud kehtetuks.

Ühtse ühise turukorraldussüsteemi kehtestamisega asendatakse 21 eraldiseisvat ühist turukorraldust üheainsaga, vähendatakse artiklite arvu ligikaudu 920-lt ligikaudu 230-le ja tunnistatakse kehtetuks 78 nõukogu õigusakti.

Riigiabiga seotud õiguslikke vahendeid on vähendatud kuuelt kolmele.

Viimases arendusetapis on uus IT-süsteem ISAMM, mis hõlbustab teabevahetust komisjoni ja liikmesriikide vahel.

IT-süsteemide parem kasutamine võib aidata liikmesriikidel vähendada põllumajandusettevõtete halduskoormust täiendavalt rohkem kui 400 miljoni euro võrra.

Edasised meetmed

Kavandatavad meetmed hõlmavad järgmist:

Ametnike jaoks ettenähtud uued koolitused, mis hõlmavad põllumajandusettevõtete külastamist; nõuetele vastavuse eeskirjade võimalikku ühtlustamist; kvaliteedipoliitika täiustamist; õigusaktide korrapärasemat läbivaatamist; kirjaliku väljendusoskuse alast koolitust eesmärgiga muuta õigusaktid lihtsamini loetavaks.

http://ec.europa.eu/agriculture/simplification/index_en.htm


Side Bar