Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/409

Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2009

Απλούστευση της ΚΓΠ: Η Επιτροπή συνεχίζει την πορεία της για την επίτευξη του στόχου μείωσης κατά 25% του διοικητικού φόρτου στη γεωργία μέχρι το 2012

Δεδομένης της σημαντικής προόδου σε ό,τι αφορά την απλούστευση της Κοινής Γεωργική Πολιτικής και άλλων μέτρων που εναπομένουν να υλοποιηθούν, η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι θα εκπληρώσει τον στόχο της για μείωση κατά 25% του διοικητικού φόρτου στη γεωργία μέχρι το 2012. Την άποψη αυτή υποστηρίζει η γνώμη για τη γεωργία, την οποία εξέδωσε πρόσφατα η ομάδα Stoiber. Η νέα έκθεση υπογραμμίζει σειρά μέτρων που έχουν ληφθεί τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους γεωργούς, τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα τρόφιμα και τις διοικήσεις, και υπόσχεται μείωση του ετήσιου κόστους κατά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας έτσι ανταγωνιστικότερη την ευρωπαϊκή γεωργία.

Από το 2005, η Επιτροπή συνέχισε το σχέδιο δράσης για την απλούστευση της ΚΓΠ, κατήργησε εκατοντάδες παρωχημένες νομοθετικές πράξεις, εισήγαγε μεταρρυθμίσεις για τον εξορθολογισμό της ΚΓΠ και βελτίωσε τις νομοθετικές πρακτικές και τα συστήματα ΤΠ. Αλλαγή – κλειδί αποτελεί η πρόσφατη συμφωνία για το διαγνωστικό έλεγχο, με την οποία θα απλουστευθεί περισσότερο η ΚΓΠ. Μεταξύ άλλων, στα μέτρα του προγράμματος δράσης της Επιτροπής περιλαμβάνεται η δυνατότητα εξορθολογισμού των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης, η τακτικότερη αναθεώρηση της νομοθεσίας και πιθανές αλλαγές στην πολιτική της ΕΕ για την ποιότητα, περιλαμβανομένων των προτύπων εμπορίας και του συστήματος των γεωγραφικών ενδείξεων.

«Έχουν αποδώσει σημαντικά οι προσπάθειές μας για μια ΚΓΠ απλούστερη και περισσότερο φιλική για τον χρήστη», είπε η Mariann Fischer Boel, αρμόδια Επίτροπος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη. «Με την απλούστευση της πολιτικής μειώνονται τα προβλήματα για τα στελέχη, το κυριότερο όμως είναι ότι οι γεωργοί μπορούν να ασχολούνται περισσότερο με τα χωράφια τους που είναι και αυτό που ξέρουν καλύτερα και λιγότερο με τις γραφειακές εργασίες. Με τις αλλαγές που επιφέραμε θα μειωθούν και οι επιβαρύνσεις για τους γεωργούς κατά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Σε μια περίοδο οικονομικών δυσχερειών, πρόκειται για ένα πραγματικό κέρδος».

Η Επιτροπή εστίασε στην απλούστευση της ΚΓΠ με την πρώτη ανακοίνωση της επί του θέματος, τον Οκτώβριο 2005. Το πρόγραμμα εντάσσεται πλήρως στη συνολική στρατηγική της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

Επιτεύγματα από το 2005

Το Σχέδιο δράσης:

Ο αριθμός των έργων στο πλαίσιο του σχεδίου, από τη δρομολόγησή του το 2006, αυξήθηκε από 20 σε περίπου 50· από αυτά, 43 έχουν ήδη υλοποιηθεί.

Με τη κατάργηση της υποχρέωσης έκδοσης πιστοποιητικού για εξαγωγή βοδινού κρέατος χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή μειώθηκε το κόστος για τους εμπορευόμενους κατά 16 ευρώ περίπου ανά τόνο.

Με τη κατάργηση της υποχρέωσης για τον γεωργό να έχει στην κατοχή του αγροτεμάχιο για 10 μήνες τουλάχιστον προκειμένου να υποβάλει αίτηση για άμεσες πληρωμές, θα μειωθούν οι διοικητικές επιβαρύνσεις για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κατά 19 εκατομμύρια ευρώ περίπου.

Για τις εισαγωγές, οι απαιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών μειώθηκαν από 500 σε 65 και για τις εξαγωγές παραμένουν μόνο 43 απαιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών. Αυτό θα οδηγήσει σε πιθανή μείωση του κόστους κατά 7,4 εκατομμύρια ευρώ περίπου.

Η Επιτροπή κατήργησε συγκεκριμένα πρότυπα εμπορίας για 26 είδη οπωροκηπευτικών, πράγμα που σημαίνει ότι οι εμπορευόμενοι δεν επιβαρύνονται πλέον με κόστος συμμόρφωσης, δεν είναι πλέον αναγκαία η διενέργεια ελέγχων από τις εθνικές αρχές και αχρηστεύονται λιγότερα προϊόντα.

Αλλαγές σε ό, τι αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ύψους μέχρι και 5,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Δράσεις συνδεόμενες με την πολιτική:

Ο διαγνωστικός έλεγχος είναι πιθανό να οδηγήσει σε μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ύψους 135 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, συνεπεία της κατάργησης σειράς ειδικών καθεστώτων ενίσχυσης. Με τη κατάργηση της αγρανάπαυσης, η μείωση του κόστους για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις εκτιμάται σε 146 εκατομμύρια ευρώ.

Την απλούστευση υποβοηθούν οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ζάχαρης, του οίνου και των οπωροκηπευτικών και η υπαγωγή των τομέων αυτών στο καθεστώς ενιαίων πληρωμών και στις ΚΟΑ.

Τεχνική απλούστευση:

Καταργήθηκαν περίπου 300 παρωχημένες νομοθετικές πράξεις.

Με την υιοθέτηση των ΚΟΑ αντικαθιστώνται 21 επί μέρους κοινές οργανώσεις αγορών με μια, επομένως περιορίζεται ο αριθμός των άρθρων από 920 περίπου σε 230 περίπου και καταργούνται 78 νομοθετικές πράξεις του Συμβουλίου.

Περιορίζεται από έξι σε τρεις ο αριθμός των νομοθετικών πράξεων για τις κρατικές ενισχύσεις.

Βρίσκεται στην τελική φάση ανάπτυξης το ISAMM, νέο σύστημα ΤΠ, για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών.

Τα κράτη μέλη μπορούν, με την καλύτερη χρήση της ΤΠ, να επιτύχουν περαιτέρω μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων, άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Μελλοντικές δράσεις:

Μεταξύ των μέτρων που σχεδιάζονται περιλαμβάνονται:

Νέα κατάρτιση των υπαλλήλων που συμπεριλαμβάνει και παραμονή σε γεωργική εκμετάλλευση· πιθανή εναρμόνιση των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης· βελτιώσεις της πολιτικής ποιότητας· τακτικότερη αναθεώρηση της νομοθεσίας· εκπαίδευση στην ικανότητα γραφής για την ευκολότερη ανάγνωση της νομοθεσίας.

http://ec.europa.eu/agriculture/simplification/index_en.htm


Side Bar