Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/409

Bruxelles, den 18. marts 2009

Forenkling af den fælles landbrugspolitik: Kommissionen godt på vej til at reducere den administrative byrde i landbruget med 25 %, som er målet frem til 2012

Takket være de betydelige fremskridt, der allerede er gjort med hensyn til at forenkle den fælles landbrugspolitik, og andre foranstaltninger, som stadig mangler at blive gennemført, er Kommissionen overbevist om, at den nok skal nå sit mål, som er at reducere administrationen af den fælles landbrugspolitik med 25 % frem til 2012. Denne opfattelse bygger på Stoiber-gruppens nylige udtalelse om landbruget. En ny rapport fremhæver en række foranstaltninger, der i de sidste tre et halvt år er blevet truffet, og som har reduceret bureaukratiet for landmændene, fødevarevirksomhederne og myndighederne, og stiller i udsigt, at der vil kunne opnås besparelser i de årlige omkostninger på hundreder af millioner euro, hvilket vil gøre EU's landbrug mere konkurrencedygtigt.

Siden 2005 har Kommissionens kløet på med at gennemføre sin handlingsplan, der går ud på at forenkle den fælles landbrugspolitik, ophævet hundredvis af forældede retsakter, indført reformer, der strømliner den fælles landbrugspolitik, og forbedret sin lovgivningspraksis og sine it-systemer. En fundamental ændring indtraf med den nylige aftale om sundhedstjekket, som vil gøre den fælles landbrugspolitik meget mindre kompleks. Til de øvrige foranstaltninger på Kommissionens dagsorden hører muligheden for at strømline krydsoverensstemmelsesreglerne, en mere regelmæssig revision af lovgivningen og eventuelle ændringer af EU's kvalitetspolitik, herunder handelsnormerne og systemet med geografiske betegnelser.

"Vi har gjort store fremskridt i vores arbejde på at gøre den fælles landbrugspolitik enklere og mere brugervenlig," sagde Mariann Fischer Boel, kommissær med ansvar for landbrug og udvikling af landdistrikter. "Når politikken forenkles, betyder det ikke blot mindre besvær for administratorerne, men også - hvilket er meget vigtigere - at landmændene får mere tid til at udføre det praktiske arbejde, de er bedst til, og får mindre papirarbejde. De ændringer, vi har gennemført, vil også spare landmændene for hundreder af millioner euro. I en tid med økonomiske vanskeligheder er det et virkeligt plus."

Kommissionen har koncentreret sig om at forenkle den fælles landbrugspolitik, siden den offentliggjorde sin første meddelelse herom i oktober 2005. Programmet er fuldt integreret i Kommissionens generelle strategi for bedre regulering.

Resultater siden 2005

Handlingsplanen

Siden planen blev iværksat ved udgangen af 2006, er antallet af projekter steget fra 20 til omkring 50 projekter, hvoraf 43 allerede er blevet gennemført.

Afskaffelsen af forpligtelsen til at have licens ved eksport af oksekød uden eksportrestitutioner betød en omkostningsbesparelse for de erhvervsdrivende på ca. 16 EUR pr. ton.

Når en landmand ikke længere har pligt til at have et stykke jord til rådighed i mindst 10 måneder for at kunne ansøge om direkte støtte, vil det spare bedrifterne for ca. 19 mio. EUR i administrationsomkostninger.

Når det gælder import, er antallet af tilfælde, hvor der kræves licens, indskrænket fra 500 til 65, og når det gælder eksport, kræves der kun licens i 43 tilfælde. Det vil sandsynligvis betyde en omkostningsbesparelse på ca. 7,4 mio. EUR.

Kommissionen har ophævet de særlige handelsnormer for 26 typer frugt og grøntsager, hvilket betyder, at de erhvervsdrivende ikke længere skal afholde udgifter for at overholde dem, og medlemsstaternes myndigheder ikke længere behøver at føre kontrol, og at der går færre produkter til spilde.

Ændres krydsoverensstemmelsesreglerne, vil det kunne spare bedrifterne for administrationsomkostninger på helt op til 5,7 mio. EUR.

Politikrelaterede foranstaltninger

Sundhedstjekket vil nok betyde, at bedrifternes administrationsomkostninger falder med ca. 135 mio. EUR, som følge af at en række særlige støtteordninger ophæves. Afskaffelsen af jordudtagningsordningen skønnes at ville give bedrifterne en omkostningsbesparelse på 146 mio. EUR.

Reformen af sukker-, vin- og frugt- og grøntsagssektoren og indlemmelsen af disse sektorer i enkeltbetalingsordningen og fusionsmarkedsordningen er med til at fremme forenklingen.

Teknisk forenkling

Der er blevet ophævet næsten 300 forældede retsakter.

Med vedtagelsen af fusionsmarkedsordningen er 21 individuelle fælles markedsordninger blevet afløst af én, og antallet af artikler er blevet reduceret fra omkring 920 til omkring 230, og 78 rådsretsakter er blevet ophævet.

Antallet af retsregler om statsstøtte er blevet indskrænket fra seks til tre.

Et nyt it-system, ISAMM, der skal lette informationsudvekslingen mellem Kommissionen og medlemsstaterne, er i sin endelige udviklingsfase.

Ved bedre brug af it kan medlemsstaterne desuden spare bedrifterne for over 400 mio. EUR i administrationsomkostninger.

Fremtidige foranstaltninger

Der er planlagt følgende foranstaltninger:

Ny uddannelse af personalet, der omfatter ophold på en bedrift, eventuel harmonisering af krydsoverensstemmelsesreglerne, forbedringer af kvalitetspolitikken, mere regelmæssig revision af lovgivningen og uddannelse i affattelse af lovgivning, så den bliver lettere at læse.

http://ec.europa.eu/agriculture/simplification/index_en.htm


Side Bar