Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/409

Брюксел, 18 март 2009 г.

Опростяване на ОСП: Комисията се движи по график към целта за намаляване на административната тежест в областта на селското стопанство с 25 процента до 2012 г.

С оглед на постигнатия до момента значителен напредък при опростяването на Общата селскостопанска политика и на наличието на други запланувани мерки Комисията е уверена, че ще постигне своята цел за намаляване на административната тежест, произтичаща от ОСП, с 25 процента до 2012 г. Тази позиция получава подкрепа от публикуваното неотдавна становище по селското стопанство на групата Stoiber. В един нов доклад са посочени редица мерки, предприети през последните три и половина години, които намаляват бюрократичните бариери пред земеделските производители, предприятията от хранително-вкусовата промишленост и администрацията и обещават намаляване на годишните разходи със стотици милиони евро, което от своя страна ще направи европейското селско стопанство по-конкурентноспособно.

От 2005 г. насам Комисията, следвайки своя план за опростяване на ОСП, отмени стотици остарели актове, проведе реформи за рационализиране на ОСП и подобри законодателните практики и информационните системи. Най-новото споразумение за проверка на състоянието, което ще доведе до значително опростяване на ОСП, се оказа промяна от ключово значение. Други мерки в графика на Комисията са например възможността за опростяване на правилата на кръстосаното спазване, по-редовни прегледи на законодателството и възможните промени в политиката за качеството на ЕС, в това число и на стандартите за маркетинг и системата на географските указания.

„Постигнахме голям напредък при нашите опити да направим ОСП по-проста и по-удобна за потребителите“, каза Мариан Фишер Боул, комисар за земеделието и развитието на селските райони. „Опростяването на политиката означава по-малко затруднения за администрацията, но по-важното е, че земеделските производители ще могат да прекарват повече време на полето, правейки това, което могат да правят най-добре, и ще влагат по-малко време в обработката на документация. Промените, които направихме, ще намалят също така финансовата тежест за земеделските производители със стотици милиони евро. Във времена на икономически затруднения, това е истински бонус.“

След публикуването на първото си съобщение за опростяването на ОСП през октомври 2005 г. Комисията се съсредоточи върху решаването този проблем. Програмата е напълно интегрирана в цялостната стратегия на Комисията за усъвършенстване на правната уредба.

Постижения след 2005 г.

План за действие

Стартиран в края на 2006 г., той се разрасна от първоначално 20 до 50 проекта понастоящем; 43 проекта вече се изпълняват.

Отмяната на изискването за лицензия за износ на говеждо месо без възстановяване при износ намали разходите на операторите с около 16 EUR на тон.

Преустановяването на задължението на земеделските производители да притежават определена площ поне 10 месеца преди да подадат заявление за преки плащания ще намали административната тежест за земеделските стопанства с около 19 милиона EUR.

Изискванията за лицензии при внос бяха намалени от 500 на 65, а по отношение на износа остават само 43 изисквания за лицензии. Това вероятно ще намали разходите с около 7,4 милиона EUR.

Комисията отмени специфични стандарти за маркетинг за 26 вида плодове и зеленчуци, което означава, че при операторите повече не възникват разходи за съвместимост, не е необходимо повече националните органи да правят проверки и загубите на продукция ще бъдат намалени.

Промените в правилата на кръстосаното спазване могат да доведат до намаляване на административната тежест с до 5,7 милиона EUR.

Действия, свързани с политиките

Очаква се проверката на състоянието да доведе до намаляване на административната тежест за земеделските стопанства с около 135 милиона EUR в резултат на прекратяването на редица специфични схеми за помощ. Прогнозираните икономии за земеделските стопанства от премахването на изискването за земи под угар възлизат на 146 милиона EUR.

Опростяването се подпомага от реформите в секторите за производство на захар, вино, плодове и зеленчуци и от включването на тези сектори в схемата на единно плащане и в единната политика за ООП.

Техническо опростяване

Почти 300 остарели акта бяха отменени.

Приемането на единната политика за ООП заменя 21 отделни политики за организация на общия пазар с една единствена, като намалява броя на законодателните членове от приблизително 920 на около 230 и отменя 78 акта на Съвета.

Броят на законодателните инструменти за държавни помощи бе намален от шест на три.

В последната си фаза е и въвеждането на новата информационна система ISAMM, която трябва да облекчи обмена на информация между Комисията и държавите-членки.

Чрез по-добро използване на информационните технологии, държавите-членки биха могли допълнително да намалят административната тежест за земеделските стопанства с над 400 милиона EUR.

Бъдещи действия

Сред плануваните мерки са:

Нови обучения за длъжностни лица, включително престой в земеделско стопанство; възможно хармонизиране на правилата на кръстосаното спазване; подобрения на политиката за качеството; по-редовни прегледи на законодателството; обучение за подобряване на стила на формулиране на законодателството с цел последното да бъде по-разбираемо.

http://ec.europa.eu/agriculture/simplification/index_en.htm


Side Bar