Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES PT

IP/09/408

Bryssel den 17 mars 2009

Fiske: Kommissionen vidtar nya åtgärder för att säkra det nordliga beståndet av kummel

Europeiska kommissionen antar idag en långsiktig plan för att ytterligare förbättra tillståndet för det nordliga kummelbeståndet i EU:s vatten. Den nya planen ersätter den återhämtningsplan som har varit i kraft sedan 2004 och tack vare vilken det nordliga kummelbeståndet har kunnat återhämta sig från en situation där det närmade sig kollaps till den situation som råder nu, där beståndets storlek närmar sig den nivå som forskarna räknar som säker. Syftet med den nya planen är att försöka stärka denna positiva tendens genom en politik som säkrar långsiktig hållbarhet för det nordliga kummelbeståndet. De konkreta vinsterna med planen är större fångster, lägre kostnader och mindre påverkan på den marina miljön. Dessutom kommer utkasten av unga exemplar av kummel att minska. Planen kommer att främja långsiktig lönsamhet för den sektor inom fisket som inriktar sig på detta bestånd.

EU-kommissionären Joe Borg, som ansvarar för fiske- och havsfrågor, kommenterar detta: ”Det råder konsensus om det behövs en ny återhämtningsplan för det nordliga kummelbeståndet för att vi ska kunna förbättra situationen ytterligare". Kommissionen har lyssnat på de åsikter som har framförts av aktörerna på området och den nya planen är ett led i kommissionens åtagande om att skapa en hållbar fiskeripolitik, som i sin tur kommer att bidra till ett lönsamt fiske som kan leverera fisk till konsumenterna i EU.”

Den nyhet som införs genom den nya planen är åtgärder för att få beståndet att växa till den nivå som krävs för maximal hållbar avkastning, dvs. den nivå där en viss mängd fisk kan fiskas utan att beståndet minskar. Detta kommer på lång sikt att säkra mer fisk i haven, större fångster för fiskarna och stabila fångstbegränsningar.

Planen innehåller ett antal åtgärder för att detta ska kunna förverkligas. Bland annat kommer nya mål att fastställas för att säkra att fångsterna blir så stora som möjligt på lång sikt. Genom en flexibel politik kan fångstbegränsningarna stämmas av exakt efter de biologiska villkor som råder för det aktuella beståndet. Fiskeridödligheten, dvs. den andel fisk som försvinner från beståndet på grund av fisket, kommer att minskas från år till år tills att målnivåerna har nåtts. Det kommer emellertid att tillåtas viss variation i de totala tillåtna fångstmängderna för att säkra kontinuerlig fiskeverksamhet.

För de fall då forskarna inte kan tillhandahålla tillförlitliga uppgifter och rekommendationer innehåller den nya planen tydliga regler om fiskeridödlighet som ersätter de tidigare tillfälliga arrangemangen från fall till fall. Detta ger ett tydligare beslutsunderlag.

Det nya förslaget innehåller också bestämmelser om strängare övervakning, inspektion och kontroll av fiskefartygen, i linje med den nya kontrollförordningen.

Kummelfiske för livsmedelsändamål har historiskt sett alltid varit viktigt i EU. Kummeln är en djuphavslevande torskfisk och den fångas oftast med bottentrålar och flyttrålar. Det nordliga kummelbeståndet lever i Kattegatt och Skagerack utanför de norska, svenska och danska kusterna, i Nordsjön, i Engelska kanalen, i vattnen väster om Skottland och i Biscayabukten. Den ursprungliga återhämtningsplanen kom till stånd på grund av att beståndet av fullvuxen kummel var nära att kollapsa.

Kommissionens nya plan bygger på bidrag från aktörerna på området och på de vetenskapliga rekommendationer som har utfärdats av Internationella havsforskningsrådet (ICES) och kommissionens vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommitté för fiskerinäringen (STECF).


Side Bar