Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/390

Bryssel den 11 mars 2009

Sjösäkerhet: bättre förebyggande av sjöolyckor

Efter den överenskommelse som nåddes genom förlikning i december förra året godkändes det tredje sjösäkerhetspaketet slutgiltigt av Europaparlamentet den 11 mars. Paketet har redan godkänts av rådet.

”Jag är särskilt glad över överenskommelsen mellan parlamentet och rådet. Det här är ett stort steg i riktning mot bättre förebyggande av sjöolyckor och ett större ansvar för alla aktörer i sektorn”, säger kommissionens vice ordförande Antonio Tajani. ”Åtgärdspaketet kompletterar och uppdaterar gällande EU-lagstiftning och är en kraftfull åtgärd med anledning av allmänhetens ökande oro”, tillägger han.

EU kommer nu att införa en helt omarbetad ordning för fartygskontroll i hamnar. Bestämmelserna gör det möjligt att systematiskt och oftare inspektera fartyg som är förknippade med risker. Det är också möjligt att definitivt förbjuda att de värsta fartygen anlöper hamnar i EU.

Bestämmelserna om EU-erkännande av organ som har rätt att certifiera fartyg på medlemsstaternas vägnar kommer att skärpas. Det kommer att fastställas strängare normer för klassificeringssällskapens arbete. Till stöd för detta kommer det att införas ekonomiska sanktioner och inrättas en instans för certifiering av deras system för kvalitetskontroll.

Verktygen för övervakning av trafiken utmed EU:s kuster kommer att förbättras. Allt elektroniskt utbyte av uppgifter om sjöfarten mellan medlemsstaterna kommer att ske via systemet SafeSeaNet. Det kommer att inrättas ett EU-centrum för långdistansövervakning av fartyg. Fiskefartygen kommer att skyddas bättre mot kollisioner och det kommer att garanteras att beslut om mottagande av fartyg i nöd på skyddade platser fattas på ett oberoende sätt.

Även de undersökningar som genomförs efter olyckor ska kännetecknas av oberoende. Genom att det införs en gemensam metod för undersökningar och upprättas en gedigen databas kommer man att kunna samla in ovärderlig information om gjorda erfarenheter som kan bidra till förebyggandet av framtida olyckor.

Det är framför allt flaggstaternas myndigheter som ansvarar för de förebyggande åtgärderna. Myndigheterna måste granskas i enlighet med den modell som godkänts av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och de måste vara kvalitetscertifierade.

Alla fartyg som anlöper hamnar i EU måste vara försäkrade. Försäkringen ska uppgå till takbeloppen för ansvarsbegränsning, dvs. de gränser som fastställs i IMO:s konvention om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar från 1996. Endast 20 % av världens flotta omfattas i dag av den här konventionen, men alla fartyg som anlöper hamnar i EU måste följa denna regel.

Slutligen införs i EU-lagstiftningen också ansvars- och försäkringsordningen från en internationell konvention som godkänts inom ramen för IMO (Atenkonventionen om skadeersättning för passagerare). Detta kommer att medföra att det inom fyra år finns ett tillräckligt och identiskt skydd för alla medborgare när det gäller internationella resor. Skyddet kommer successivt att utvidgas till resor inom ett och samma land.

Se även MEMO/09/105


Side Bar