Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/390

V Bruseli, 11. marca 2009

Námorná bezpečnosť: lepšia prevencia námorných nehôd

Potom, ako sa v decembri 2008 v rámci zmierovacieho konania podarilo dospieť k dohode, Európsky parlament nasledoval Radu a 11. marca 2009 s definitívnou platnosťou schválil tretí balík opatrení v oblasti námornej bezpečnosti.

„Mimoriadne ma teší, že Parlament a Rada dospeli k dohode. Ide o značný pokrok z hľadiska dosiahnutia lepšej prevencie námorných nehôd a zvýšenej zodpovednosti všetkých hospodárskych subjektov v rámci odvetia“, zdôraznil podpredseda Tajani. Dodal, že “tento balík opatrení dopĺňa a aktualizuje existujúcu európsku legislatívu a predstavuje jasnú odpoveď na rastúce obavy našich občanov“.

Európska únia tak bude disponovať úplne zmodernizovaným systémom kontroly plavidiel v prístavoch. Tento systém umožní systematickejšiu a častejšiu kontrolu plavidiel, ktoré predstavujú riziko. Umožní tiež definitívne zakázať tým najnebezpečnejším plavidlám prístup do európskych prístavov.
Zefektívnia sa pravidlá, na základe ktorých sa na európskej úrovni uznávajú orgány, ktoré sú oprávnené vydávať plavidlám osvedčenia v mene jednotlivých členských štátov.

Klasifikačné spoločnosti sa pri svojej práci budú musieť riadiť najprísnejšími normami. Tomu napomôže jednak systém finančných sankcií a jednak orgán poverený certifikáciou systémov kontroly. Zlepšia sa nástroje kontroly dopravy pozdĺž európskeho pobrežia. Systém SafeSeaNet bude odteraz jediným prostriedkom, pomocou ktorého si členské štáty budú elektronicky vymieňať všetky námorné informácie. Zriadi sa európske stredisko pre sledovanie plavidiel na veľké vzdialenosti. Rybárske plavidlá budú lepšie chránené pred kolíziami. Bude zaručená nezávislosť rozhodovania o prijímaní lodí v núdzi na miestach vyhradených ako útočiská.

Nezávislosť  bude charakterizovať aj spôsob vyšetrovania nehôd. Vďaka spoločným vyšetrovacím postupom a vytvoreniu kvalitnej databázy bude možné získavať cenné skúsenosti v záujme predchádzania budúcim nehodám.

Prevencia nehôd je tiež a predovšetkým úlohou správ štátov vlajky. Správy sa budú musieť podrobiť auditu v súlade s modelom schváleným Medzinárodnou námornou organizáciou a budú musieť mať certifikát kvality.

Všetky plavidlá plávajúce do európskych prístavov budú musieť mať povinné poistenie. Toto poistenie bude musieť byť uzavreté až do výšky maximálnej hranice obmedzenia zodpovednosti, teda do výšky ustanovenej v dohovore Medzinárodnej námornej organizácie o obmedzení zodpovednosti vlastníkov lodí (LLMC) z roku 1996. Hoci sa dohovor v súčasnej dobe vzťahuje len na 20 % svetového loďstva, všetky plavidlá plávajúce do našich prístavov budú mať povinnosť toto pravidlo dodržať.

Okrem toho sa do európskeho práva preberá systém zodpovednosti a poistenia ustanovený medzinárodným dohovorom schváleným v rámci Medzinárodnej námornej organizácie (Aténsky dohovor o škodách spôsobených cestujúcim). To znamená, že najneskôr do štyroch rokov budú mať všetci občania pri medzinárodných plavbách dostatočnú a rovnakú ochranu. Táto ochrana sa okrem toho postupne rozšíri na vnútroštátne plavby.

Pozri aj MEMO/09/105


Side Bar