Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/390

Bryssel 11. maaliskuuta 2009

Merionnettomuuksien ennaltaehkäisy tehostuu

Kolmas meriturvallisuuspaketti, josta päästiin yksimielisyyteen sovitteluteitse viime joulukuussa, hyväksyttiin Euroopan parlamentissa lopullisesti 11. maaliskuuta 2009 neuvoston hyväksyttyä sen jo aiemmin.

"Olen erityisen tyytyväinen parlamentin ja neuvoston välillä saavutettuun yhteisymmärrykseen. Se merkitsee suurta edistystä merionnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja lisää kaikkien alan toimijoiden vastuuta", totesi komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani. Hän lisäsi, että kyseinen paketti täydentää ja ajantasaistaa olemassa olevaa EU:n lainsäädäntöä ja vastaa vahvasti eurooppalaisten aiheesta tuntemaan kasvavaan huoleen.

Euroopan unionilla on näin ollen käytössään täysin uudistettu järjestelmä satamissa suoritettavaa alusten valvontaa varten. Järjestelmä mahdollistaa alusten järjestelmällisen tarkastamisen, ja alukset, joihin liittyy riskejä, voidaan tarkastaa useammin. Järjestelmässä voidaan myös pysyvästi evätä vaarallisimpien alusten pääsy EU:n satamiin.

Uudistuksella on parannettu sääntöjä, jotka koskevat Euroopan laajuisen hyväksynnän antamista laitoksille, joilla on valtuudet sertifioida aluksia jäsenvaltioiden nimissä. Luokituslaitoksia kannustetaan hoitamaan tehtävänsä tiukimpien standardien mukaisesti. Tässä ovat apuna taloudellisten seuraamusten järjestelmä sekä luokituslaitosten laadunvalvontajärjestelmien sertifiointielin.

Euroopan rannikoilla käytössä olevia liikenteen seurantalaitteita kehitetään edelleen. SafeSeaNet-järjestelmä on vastedes ainoa merenkulkualan sähköisessä tiedonsiirrossa käytettävä väline. Alusten kaukoseurantaa varten perustetaan eurooppalainen keskus. Kalastusalukset suojataan aiempaa paremmin törmäyksiltä. Suojapaikkojen tarjoamista merihädässä oleville aluksille koskevien päätösten riippumattomuus taataan.

Myös merionnettomuustutkinnan yhteydessä noudatetaan riippumattomuutta. Yhteisten tutkimusmenetelmien ja luotettavan tietokannan luomisen myötä on mahdollista varmistaa kokemuksiin perustuvan korvaamattoman palautteen saanti onnettomuuksien ehkäisemiseksi tulevaisuudessa.

Ennaltaehkäisy riippuu myös – ja etenkin – lippuvaltion viranomaisten toiminnasta. Niille on tehtävä kansainvälisen merenkulkujärjestön mallin mukainen tarkastus ja annettava sen jälkeen laatusertifikaatti.

Voimassa oleva vakuutus vaaditaan kaikilta Euroopan satamissa poikkeavilta aluksilta. Vakuutuksen on vastattava korkeimpia vastuun rajoittamista koskevia enimmäismääriä, jotka vahvistetaan merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta vuonna 1996 tehdyssä kansainvälisen merenkulkujärjestön yleissopimuksessa (LLMC). Vaikka tämä yleissopimus kattaa nykyisin vain 20 prosenttia koko maailman laivastosta, kaikkien Euroopan satamiin saapuvien alusten on noudatettava kyseistä sääntöä.

Lopuksi voidaan todeta, että eräässä kansainvälisen merenkulkujärjestön puitteissa hyväksytyssä kansainvälisessä yleissopimuksessa (matkustajille aiheutuvia vahinkoja koskeva Ateenan yleissopimus) määritelty korvausvastuu- ja vakuutusjärjestelmä on kirjattu EU:n lainsäädäntöön. Tämä tarkoittaa, että kaikille EU:n kansalaisille taataan kansainvälisillä matkoilla tyydyttävä ja yhtäläinen suojelu viimeistään neljän vuoden kuluttua. Tämä suojelu ulotetaan vaiheittain koskemaan myös maan sisäisiä matkoja.

Ks. myös tiedotteet MEMO/09/105


Side Bar