Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/390

Brüssel, 11.märts 2009

Meresõiduohutus: eesmärk on mereõnnetusi tõhusamalt ennetada

Vastavalt möödunud aasta detsembris lepituskomitees saavutatud kokkuleppele kiitis Euroopa Parlament pärast nõukogu 11. märtsil 2009 lõplikult heaks kolmanda meresõiduohutusmeetmete paketi.

„Olen parlamendi ja nõukogu saavutatud kokkuleppega äärmiselt rahul. See on oluline samm mereõnnetuste tõhusama ennetamise ning kõikide asjaomase valdkonna ettevõtjate suurema vastutuse suunas,” rõhutas Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani. Ta lisas: „Paketiga täiendatakse ja ajakohastatakse Euroopa kehtivaid õigusakte ning reageeritakse tõsiselt kodanike üha kasvavale murele.”

Nimetatud paketiga saab Euroopa Liit omale laevade sadamakontrolli täielikult uuendatud süsteemi. See võimaldab korrapäraselt ja sagedamini kontrollida laevu, mis kujutavad endast ohtu. Samuti võimaldab see lõplikult keelata halvimas seisukorras laevade ligipääsu Euroopa sadamatesse.

Liikmesriikide nimel laevade sertifitseerimiseks volitatud asutuste üleeuroopalist tunnustamist käsitlevaid eeskirju tõhustatakse. Klassifikatsiooniühinguid kutsutakse üles tegutsema rangeimate standardite alusel. Seda hõlbustavad ühelt poolt rahatrahvide süsteem ja teiselt poolt klassifikatsiooniühingute kvaliteedikontrollisüsteemide sertifitseerimise asutus.

Täiustatakse piki Euroopa rannikualasid toimuva liikluse jälgimise vahendeid. Süsteem SafeSeaNet on edaspidi ainus vahend meresõidualaste andmete elektrooniliseks vahetamiseks liikmesriikide vahel. Luuakse laevade kaugseire Euroopa keskus. Kalalaevu hakatakse paremini kaitsma kokkupõrgete eest. Tagatakse merehätta sattunud laevade ohutusse paika vastuvõtmist käsitlevate otsuste sõltumatus.

Samuti viiakse sõltumatult läbi õnnetustejärgsed uurimised. Ühise uurimismeetodi kehtestamise ja põhjaliku andmebaasi loomisega on võimalik õppida saadud kogemustest ja seeläbi ennetada tulevasi õnnetusi.

Ennetamine on samas – ja eelkõige – lipuriigi ametiasutuste ülesanne. Ametiasutusi tuleks kontrollida vastavalt Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni kehtestatud mudelile ja neil peaks olema kvaliteeditunnistus.

Kõik Euroopa sadamaid külastavad laevad peavad olema kindlustatud. Kindlustuskate peab vastama vastutuse piiramise kõrgeimatele määradele, mis on sätestatud merinõuete korral vastutuse piiramist käsitlevas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni 1996. aasta konventsioonis. Kuigi kõnealune konventsioon hõlmab tänapäeval üksnes 20% kogu maailma laevastikust, peavad kõik Euroopa sadamaid külastavad laevad vastama nendele nõuetele.

Euroopa õigusesse lisatakse ka vastutus- ja kindlustussüsteem, mis on ette nähtud Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni raames sõlmitud rahvusvahelise konventsiooniga (reisijate ja nende pagasi mereveo Ateena konventsioon). See tähendab, et hiljemalt nelja aasta pärast on kõigile kodanikele tagatud rahvusvahelistel reisidel piisav ja samaväärne kaitse. Kõnealust kaitset laiendatakse järk-järgult ka riigisisestele reisidele.

Vt ka MEMO/09/105


Side Bar