Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/390

Bruxelles, den 11. marts 2009

Søfartssikkerhed: bedre forebyggelse af søulykker

Efter forliget i december sidste år godkendte Europa-Parlamentet den 11. marts 2009 endeligt den tredje søfartssikkerhedspakke, som Rådet allerede havde godkendt.

"Jeg er særdeles tilfreds med aftalen mellem Europa-Parlamentet og Rådet. Den bringer os et stort skridt nærmere en bedre forebyggelse af søulykker og pålægger alle aktører i sektoren større ansvar," understregede næstformand Antonio Tajani. "Med denne pakke kompletteres og ajourføres de eksisterende EU-bestemmelser, og pakken er en effektiv respons på den stigende bekymring blandt borgerne," tilføjede han.

EU får således en gennemrenoveret ordning for kontrol af skibe i havnene. Ordningen åbner mulighed for systematisk inspektion af skibe og hyppigere inspektion af risikoskibe. Den gør det desuden muligt definitivt at forbyde de farligste skibe at anløbe EU-havne.

Reglerne for EU-godkendelse af organer, der er bemyndiget til at certificere skibe på medlemsstaternes vegne, skærpes. Klassifikationsselskaberne vil blive tilskyndet til i deres arbejde at følge de strengeste normer. For at bidrage hertil indføres der økonomiske sanktioner, ligesom der oprettes en instans for certificering af deres kvalitetskontrolsystemer.

Værktøjerne til overvågning af trafikken langs EU's kyster forbedres. Al elektronisk udveksling af søfartsdata mellem medlemsstaterne kommer fremover til at foregå via SafeSeaNet. Der oprettes et EU-center for langdistanceovervågning af fartøjer. Fiskerfartøjer vil blive bedre beskyttet mod kollisioner. Beslutninger om at modtage nødstedte skibe i nødhavne vil blive truffet af en uafhængig instans.

Undersøgelser efter ulykker vil også blive foretaget af en uafhængig instans. Ved at indføre fælles undersøgelsesmetoder og oprette en solid database bliver det muligt at indvinde værdifulde erfaringer, der kan anvendes i forebyggelsen af ulykker.

Forebyggelse er først og fremmest flagstatsmyndighedernes ansvar. Disse myndigheder skal kontrolleres efter den model, som Den Internationale Søfartsorganisation har godkendt, og være kvalitetscertificerede.

Alle fartøjer, der anløber EU-havne, skal obligatorisk være forsikrede. Forsikringsdækningen skal svare til maksimumslofterne for ansvarsbegrænsning, dvs. de lofter, der er fastsat i Den Internationale Søfartsorganisations konventionen fra 1996 om begrænsning af ansvaret for søretlige krav (LLMC). Selv om denne konvention i dag kun dækker 20 % af verdensflåden, skal alle skibe, der anløber EU-havne, overholde denne regel.

Endelig optages ordningen for erstatningsansvar og forsikring, der er fastsat ved en international konvention godkendt af Den Internationale Søfartsorganisation (Athenkonventionen angående transport af passagerer og deres bagage til søs), i EU-retten. Det betyder, at alle borgere senest om fire år vil være tilstrækkeligt og ensartet beskyttet på internationale rejser. Denne beskyttelse vil gradvis blive udvidet til også at gælde rejser inden for samme land.

Se også MEMO/09/105


Side Bar