Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/390

V Bruselu dne 11. března 2009

Námořní bezpečnost: pro lepší prevenci námořních nehod

V návaznosti na dohodu uzavřenou v dohodovacím řízení Evropský parlament schválil dne 11. března 2009 s konečnou platností třetí balíček opatření pro námořní bezpečnost poté, co tak učinila Rada.

„S dohodou uzavřenou mezi Parlamentem a Radou jsem obzvláště spokojen. Je to velký krok k lepší prevenci námořních nehod a větší odpovědnosti všech provozovatelů v odvětví,“ zdůraznil místopředseda Tajani. „Tento balíček doplňuje a aktualizuje stávající evropské právní předpisy a je důraznou odpovědí na rostoucí obavy našich občanů,“ dodal.

Evropská unie tak bude mít k dispozici zcela modernizovaný systém kontroly plavidel v přístavech. Tento systém umožní kontrolovat systematicky a častěji plavidla, která představují riziko. Zároveň umožní definitivně zakázat těm nejrizikovějším z nich přístup do evropských přístavů.

Zefektivní se pravidla, jimiž se řídí udělování evropských uznání orgánům oprávněným vydávat plavidlům osvědčení jménem jednotlivých členských států. Klasifikační společnosti budou nuceny pracovat v souladu s těmi nejpřísnějšími normami. Tomu z jedné strany napomůže systém finančních sankcí, ze strany druhé orgán pověřený certifikací systémů kontroly kvality těchto společností.

Zlepší se nástroje kontroly provozu podél všech evropských břehů. Systém SafeSeaNet bude od nynějška jediným prostředkem elektronické výměny všech námořních údajů mezi členskými státy. Bude zřízeno evropské středisko pro sledování plavidel na velké vzdálenosti. Rybářská plavidla budou lépe chráněna proti kolizím. Bude zaručena nezávislost rozhodování o přijímání lodí v nouzi na místech vyhrazených jako útočiště.

Nezávislost se projeví také v tom, jak bude vedeno vyšetřování nehod. Společné vyšetřovací postupy a vytvoření kvalitní databáze umožní zajistit předávání cenných zkušeností, jež zabrání budoucím nehodám.

Prevence vychází rovněž a především z opatření správ států vlajky. Správy budou muset být podrobovány auditu v souladu s modelem schváleným Mezinárodní námořní organizací a mít uděleno osvědčení kvality.

Všechna plavidla vplouvající do evropských přístavů budou muset mít povinné pojištění. Toto pojištění bude muset být uzavřeno až do výše maximální hranice omezení odpovědnosti, již stanoví úmluva Mezinárodní námořní organizace o omezení odpovědnosti vlastníků lodí (LLMC) z roku 1996. Přestože se tato úmluva v současnosti vztahuje jen na 20 % světového loďstva, budou se tomuto pravidlu muset podřídit všechna plavidla připlouvající do našich přístavů.

V neposlední řadě je do evropského práva zapracován systém odpovědnosti a pojištění, jaký stanoví mezinárodní úmluva schválená v rámci Mezinárodní námořní organizace (aténská úmluva o škodách způsobených cestujícím). Znamená to, že nejpozději do čtyř let bude všem občanům zajištěna během mezinárodních plaveb dostatečná a rovnocenná ochrana. Tato ochrana bude zároveň postupně rozšířena na plavby ve stejné zemi.

Viz také sdělení MEMO/09/105


Side Bar