Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/390

Брюксел, 11.3.2009 г.

Морска безопасност: за по-успешно предотвратяване на морските произшествия

Вследствие на споразумението, постигнато през декември миналата година по помирителната процедура, след Съвета и Европейският парламент окончателно одобри на 11 март 2009 г. третия пакет от мерки в областта на морската безопасност.

„Аз съм особено доволен от постигнатото споразумение между Парламента и Съвета. Това е съществена крачка напред към по-успешно предотвратяване на морските произшествия и към повишаване на отговорността на всички оператори от отрасъла“, подчерта заместник-председателят Таяни. „Този пакет от мерки допълва и осъвременява действащото европейско законодателство и представлява силен отговор на нарастващите безпокойства на нашите граждани“, добави той.

Така Европейският съюз ще разполага с един изцяло обновен режим за контрол на корабите в пристанищата Този режим ще даде възможност проверките на корабите да се извършват систематично, като по-често се проверяват корабите, които представляват риск. При този режим ще може да бъде забранен окончателно достъпът до европейските пристанища на корабите в най-лошо състояние.

Правилата, които регламентират признаването от страна на Общността на органите, които имат право да освидетелстват кораби от името на държавите-членки, ще бъдат по-ефективни. Класификационните дружества ще бъдат стимулирани да вършат работата си в съответствие с най-строгите стандарти. За тази цел ще бъде въведена схема за финансови санкции и ще бъде създаден орган, който ще сертифицира техните системи за контрол на качеството.

Средствата за проследяване на движението на корабите покрай европейските брегове ще бъдат усъвършенствани. Системата SafeSeaNet вече ще бъде общият вектор за електронния обмен на всички свързани с морския транспорт данни между държавите-членки. Ще бъде създаден европейски център за проследяване на корабите на дълго разстояние. Риболовните кораби ще бъдат по-добре защитени от сблъскване. Независимостта на решенията за приемане на бедстващи кораби в местата на убежище ще бъде гарантирана.

Независимо ще бъде и ръководството на разследванията след произшествия. С помощта на обща методика за разследване и чрез създаване на солидна база данни ще може да се осигури оползотворяването на безценния опит с цел предотвратяване на бъдещи произшествия.

Предотвратяването на произшествията зависи също и преди всичко от действията на компетентните органи на държавите, под чиито знамена плават корабите. Тези органи ще трябва да бъдат одитирани по одобрения от Международната морска организация модел и да притежават удостоверение за качество.

Застраховането ще бъде задължително за всички кораби, които акостират в европейски пристанища. Размерите на застраховките ще трябва да отговарят на най-високите тавани за ограничаване на отговорността — определените в Конвенцията на Международната морска организация за ограничаване на отговорността на корабособствениците от 1996 г. Въпреки че посочената конвенция обхваща само 20 % от световния флот, всички кораби, които влизат в нашите пристанища, ще трябва да спазват това правило.

Освен това режимът за отговорността и застраховането, който е предвиден от една международна конвенция, одобрена в рамките на Световната морска организация (Атинска конвенция относно щетите на пътниците), се инкорпорира в европейското право. Това означава, че най-късно след 4 години ще имаме задоволителна защита, която ще бъде еднаква за всички граждани по отношение на международните пътувания. Обхватът на тази защита ще бъде постепенно разширен, за да включва и пътуванията в една и съща държава.

Вижте също и меморандуми MEMO/09/105


Side Bar