Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/382

Brussel, 10 maart 2009

Steun voor het zeevervoer: Commissie keurt wijzigingen in Nederlandse tonnagebelastingregeling goed

De Europese Commissie heeft vandaag besloten haar goedkeuring te hechten aan de wijzigingen die Nederland van plan is aan te brengen in zijn tonnagebelastingregeling. Deze regeling biedt scheepvaartmaatschappijen de mogelijkheid om in plaats van vennootschapsbelasting enkel een forfaitaire belasting te betalen die gebaseerd is op de tonnage van hun vloot.

De Nederlandse tonnagebelastingregeling was aanvankelijk in 1996 door de Commissie goedgekeurd en is later aangepast aan de huidige richtsnoeren inzake staatssteun voor het zeevervoer[1]. In 2008 maakten de Nederlandse autoriteiten hun voornemen bekend om twee wijzigingen aan te brengen in hun tonnagebelastingregeling. De eerste heeft betrekking op grote schepen van meer dan 50 000 netto ton, waarvoor zij voorstellen een veel lagere belastingsgrondslag toe te passen van 0,5 euro per dag per 1000 netto ton. De tweede wijziging betreft scheepsbeheersondernemingen, waarvoor de Nederlandse autoriteiten voorstellen de grondslag voor de tonnagebelasting met 75% te verlagen. De geplande verlaging moet een tegengewicht vormen voor het gebrek aan stimulansen voor dergelijke ondernemingen om hun activiteiten in de Gemeenschap te ontplooien. Nu moeten zij een veel hoger percentage van hun winst als tonnagebelasting betalen dan scheepseigenaars. Tegelijk is de uitbesteding van scheepsmanagement een algemene trend waardoor efficiëntie en concurrentiekracht sterk worden verhoogd.

De Commissie is van mening dat beide wijzigingen verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt en kunnen bijdragen tot de belangen van de Gemeenschap op het gebied van maritiem beleid.

De wijzigingen kunnen vanaf 1 januari 2009 worden toegepast.


[1] PB C 13 van 17.1.2004, blz. 3.


Side Bar