Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/366

Брюксел, 6 март 2009 г.

Реформа на ОСП: Комисията приветства успеха на реформата в сектора на захарта във връзка с приключване на процеса по преструктуриране

Схемата за преструктуриране на европейската захарна промишленост 2006—2009 г. доведе до отказ от 5,8 милиона квотни тона, което се доближава много до първоначалната цел от 6 милиона тона. В края на този 4-годишен процес, който е ключов елемент от реформата от 2006 г. в сектора на захарта, квотата на ЕС за захар и изоглюкоза бе намалена на 14 милиона тона (13,3 милиона тона от които за захар). В момента производството на захар в ЕС е концентрирано в 18 държави-членки (23 преди провеждането на реформата), които се ползват от благоприятни селскостопански условия, като почти 70 % от производството е в 7 държави-членки с най-високи добиви на захар. Наблюдава се тенденция за намаляване на цените на вътрешния пазар, което отговаря на целите на реформата за постигане на устойчив и конкурентоспособен сектор на захарта в ЕС.

„Мога със задоволство да отбележа, че реформата в сектора на захарта беше успешна“, заяви Мариан Фишер Боул, комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони. „Това беше една от основните задачи по време на настоящия ми мандат и фактът, че сме толкова близо до постигане на амбициозната цел, носи удовлетворение. Секторът на захарта в ЕС се нуждаеше спешно от реформа. По-устойчивите производство и цени обещават конкурентно бъдеще за нашите производители.“

Предистория на реформата в сектора на захарта

През февруари 2006 г. министрите на земеделието от ЕС приеха официално радикална реформа на сектора на захарта в ЕС. С този акт една система, която в продължение на почти 40 години бе останала непроменена в по-голямата си част, бе приведена в съответствие с останалата част от реформираната Обща селскостопанска политика. От решаващо значение за реформата бяха 36-процентното намаление на гарантираната минимална цена на захарта (от 631,9 EUR/тон през 2006—2007 г. до 404,4 EUR/тон от 2009—2010 г.), компенсацията за селскостопанските производители, както и фондът за преструктуриране, финансиран от производителите на захар с цел да бъдат насърчени неконкурентните производители на захар да се оттеглят от сектора.

На фона на финансовата и икономическата криза, на 13 февруари Комисията реши да позволи на държавите-членки да преведат авансово през юни 2009 г. 100 % от помощта за преструктуриране за 2008—2009 г. Редица държави-членки вече обявиха, че ще използват тази възможност, за да облекчат финансовия натиск, на който са подложени предприятията в сектора на захарта.

Понастоящем няма необходимост от „предпазно изтегляне“

През март и октомври миналата година Комисията стигна до заключението, че основите на пазара на захарта в ЕС са достатъчно стабилни и че няма необходимост от налагане на задължително изтегляне на захар през настоящата 2008—2009 пазарна година. Предварителната оценка за следващата пазарна година (2009—2010) дава основания на комисар Фишер Боул да вярва, че и тогава няма да се наложи предпазно изтегляне. Тази оценка се основава на предварителни стойности, по-конкретно за вноса. Тя ще бъде преразгледана през октомври въз основа на актуализирани прогнозни стойности за производството на захарно цвекло и захар, както и за вноса.

През февруари 2010 г. ситуацията ще бъде преразгледана отново, за да се прецени дали има необходимост от „предпазно изтегляне“ за пазарната 2010—2011 г. или от „окончателно намаление“, т. е. допълнително намаляване на квотата.

Приложение 1: Количества, изтеглени от пазара съгласно схемата за преструктуриране за 2006—2009 г.

Приложение 2: Национални квоти за производство за 2009—2010 г.

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

ANNEX 2
“NATIONAL AND REGIONAL QUOTAS

from the 2009/2010 marketing year onwards

(in tonnes)

Member States or regions
Sugar
Isoglucose
Inulin syrup
Belgium
676 235.0
114 580.2
0
Bulgaria
0
89 198.0

Czech Republic
372 459.3


Denmark
372 383.0


Germany
2 898 255.7
56 638.2

Ireland
0


Greece
158 702.0
0

Spain
498 480.2
53 810.2

France (metropolitan)
2 956 786.7

0
French overseas departments
480 244.5


Italy
508 379.0
32 492.5

Latvia
0


Lithuania
90 252.0


Hungary
105 420.0
220 265.8

Netherlands
804 888.0
0
0
Austria
351 027.4


Poland
1 405 608.1
42 861.4

Portugal (mainland)
0
12 500.0

Autonomous Region of the Azores
9 953.0


Romania
104 688.8
0

Slovenia
0

Slovakia
112 319.5
68 094.5

Finland
80 999.0
0

Sweden
293 186.0


United Kingdom
1 056 474.0
0

TOTAL
13 336 741.2
690 440.8
0


Side Bar