Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/354

V Bruseli 5. marca 2009

Spotrebitelia: nakupovanie prostredníctvom internetu v EÚ získava čoraz viac na popularite, rozvoj však brzdia prekážky, ktorým čelí cezhraničný obchod

Nová správa o „prekážkach v oblasti elektronického obchodu“ (Barriers to E-commerce"), ktorú dnes predložila komisárka EÚ pre spotrebiteľov Meglena Kuneva, naznačuje, že nakupovanie online je v EÚ čoraz obľúbenejším, ale obsahuje aj upozornenie, že prekážky, ktoré stoja v ceste cezhraničnému obchodu, brzdia jeho rozvíjanie. V správe, ktorá bola dnes uverejnená, sa uvádza podrobná analýza súčasných trendov elektronického obchodu v celej EÚ – vrátane členenia podľa krajiny, najviac kupovaného tovaru a prekážok, s ktorými sa stretávajú spotrebitelia a podniky využívajúci internet. Podiel spotrebiteľov z EÚ, ktorí kúpili najmenej jeden tovar prostredníctvom internetu, sa v období 2006 až 2008 zvýšil z 27 % na 33 %. Tieto priemerné čísla neodrážajú obrovskú popularitu nakupovania online v krajinách ako Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Nemecko, kde minulý rok viac než 50 % používateľov internetu realizovalo svoj nákup jeho prostredníctvom. V roku 2008 podiel používateľov internetu, ktorí si v severských krajinách (Dánsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko a Island) zaobstarali výrobky a služby cez internet, predstavoval 91 %. Aj krajiny ako Taliansko a Španielsko sú rýchlo rastúcimi trhmi. Na pozadí tejto tendencie rozmáhajúcich sa vnútroštátnych trhov sa rozsah cezhraničného nakupovania online javí ako malý, v roku 2008 zaznamenal iba 7 % (v porovnaní so 6 % v roku 2006). V správe sa upozorňuje, že rozvoju nakupovania online v EÚ bránia početné prekážky – jazykové, praktické a regulačné, ako aj dôležité otázky dôvery.

Komisárka Kuneva vyhlásila: „Spotrebitelia môžu internetom len získať. Narastá tak trhový priestor, v ktorom sa pohybujú, pričom majú prístup k väčšiemu počtu dodávateľov a bohatšiemu výberu. Umožňuje porovnávať výrobky, dodávateľov a ceny v neporovnateľne väčšej miere než kedykoľvek predtým. Využívanie internetu na nákup v maloobchode sa podľa všetkého veľmi rozšíri. Už 150 miliónov spotrebiteľov nakupuje online, i keď iba 30 miliónov kupujúcich využíva internet na cezhraničné nakupovanie. Musíme dohliadnuť na to, aby prijatie internetovej platformy nebolo zbytočne spomalené tým, že sa neodstránia veľké regulačné bariéry alebo nevyriešia otázky dôvery dôležité z hľadiska spotrebiteľov.“

Hlavné zistenia

1. Elektronickému obchodu sa darí dobre

Spotrebitelia sú s nakupovaním online vcelku spokojní. Pri relatívne často kupovaných skupinách výrobkov, akými sú produkty v oblasti IT a tovar na zábavu a voľný čas, je spokojnosť spotrebiteľov s internetovým nakupovaním v priemere väčšia ako v oblasti maloobchodu všeobecne.

  • Spotrebitelia sú pomerne spokojní s možnosťou porovnávať ceny, s rozmanitejšou ponukou, cenovou dostupnosťou výrobkov a výberom predajcov.
  • Spotrebitelia sú menej optimistickí, keď ide o otázky súvisiace s jasnými informáciami o výrobku, s reklamou, ochranou súkromia, dôverou a možnosťou vrátiť tovar.

2. V obchodovaní online sa skrýva veľký potenciál cezhraničného obchodu

  • Tretina občanov EÚ by zvažovala zaobstaranie výrobku alebo služby prostredníctvom internetu z iného členského štátu, lebo sú lacnejšie alebo lepšie.
  • Tretina spotrebiteľov EÚ sa vyjadrila, že by si chcela zadovážiť tovar a služby v inom jazyku. V multikultúrnej Európe existuje dopyt po pestrejšom výbere a širšom spektre ponuky, než môžu poskytnúť miestne obchody alebo celosvetové značky.

3. Potenciál cezhraničného obchodu sa nevyužíva

Podiel kupujúcich online v EÚ sa od roka 2006 do roka 2008 zvýšil z 27 % spotrebiteľov na 33 %, kým cezhraničný elektronický obchod zostal na rovnakej úrovni. Iba 7 % spotrebiteľov v súčasnosti nakupuje prostredníctvom internetu za hranicami. Rozdiel však namiesto zmenšovania narastá.

Hlavné prekážky:

  • Geografická segmentácia: Prevažná časť obchodníkov má dnes webovú stránku, ktorú si môžu prezerať spotrebitelia odvšadiaľ. Napriek tomu sa zdá, že pôsobenie väčšiny maloobchodných predajcov ovplyvňuje domnienka o rozdelení vnútorného trhu štátnymi hranicami. Škála možností je obrovská, ale v praxi spotrebitelia narážajú na odmietnutie predaja alebo presmerovanie späť do ich krajiny pôvodu.

Praktické a regulačné prekážky zahŕňajú:

  • Jazykové bariéry, ktoré naďalej predstavujú problém pre väčšinu obchodníkov a spotrebiteľov, aj keď by sme mali byť opatrní a nepreceňovať ich význam. Napríklad 60 % maloobchodníkov je pripravených realizovať transakcie vo viac ako v jednom jazyku.
  • Problémy v oblasti logistiky, ktoré súvisia s prepojenosťou poštových a platobných systémov, a problémy s prístupom, ako napríklad pri širokopásmovom pripojení.
  • Existujúce regulačné prekážky, ktoré sa spotrebiteľom a podnikateľskej sfére zdajú byť čoraz menej opodstatnenými; patria k nim napríklad spotrebiteľské právo, pravidlá DPH, právo v oblasti selektívnej distribúcie, ochrana duševného vlastníctva, transpozícia právnych predpisov EÚ v oblasti zneškodňovania odpadov do vnútroštátneho práva.
  • Prekážky, ktoré naštrbujú dôveru spotrebiteľov, spočívajú najmä v neochote pri platobných problémoch, v dodaní, sťažnostiach, uplatnení záruky, žiadostiach o vrátenie peňazí (podpora po predaji) i v otázkach ochrany súkromia. Ťažkosti pri cezhraničných transakciách sú vnímané ako závažnejšie.

Ďalšie kroky:

Komisárka Kuneva predloží v septembri 2009 výsledky nezávislého fiktívneho nakupovania („mystery shopping“), aby sa zistilo, ako a kde sa spotrebiteľom v celej EÚ bráni v nakupovaní online. V rámci monitorovania maloobchodného sektora Komisiou začala komisárka Kuneva na jeseň minulého roka proces skríningu prekážok, ktoré stoja v ceste elektronickému obchodu; záverečná správa Komisie o maloobchodnom sektore by mala byť predložená na jeseň 2009.

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/com_staff_wp2009_en.pdf


Side Bar